U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > programma >

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

Maximum cofinancieringspercentage: 90%

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Union Values - CERV

Het doel van deze oproep is de grondrechten en waarden van de EU te beschermen, te bevorderen en meer bekendheid te geven door steun te verlenen aan plaatselijke, regionale en/of nationale maatschappelijke organisaties en hun capaciteit te vergroten, waardoor ook de daadwerkelijke toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de eerbiediging van de rechtsstaat en de de

Lees meer

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

 • Bevordering van gelijkheid en voorkoming en bestrijding van ongelijkheden en discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap , leeftijd of seksuele geaardheid en met inachtneming van het beginsel van non-discriminatie op de gronden als bedoeld in artikel 21 van het Handvest.
 • Het ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van alomv
Lees meer

Call for proposals to promote gender equality

"Gelijkwaardig leiderschap in de hele samenleving" is een van de drie pijlers van de gendergelijkheidsstrategie van de EU Gelijkheidsstrategie 2020-2025.  Het bereiken van genderevenwicht in de besluitvorming en politiek is een cruciale stap op weg naar gendergelijkheid.

Lees meer

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Deze call is gebaseerd op bestrijding van geweld, met inbegrip van op gender gebaseerd geweld, om:

Lees meer

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Op 24 maart 2021 heeft de Commissie de EU-strategie voor de rechten van het kind vastgesteld, die meer dan 40 acties omvat die de Commissie tegen 2024 zal uitvoeren of zal beginnen uit te voeren tegen 2024. Het werk aan de strategie is gebaseerd op overleg met kinderen (online en offline) en resulteerde in meer dan 10 000 antwoorden op een onlinevragenlijst .

Lees meer

European Remembrance

Deze oproep zal projecten steunen die erop gericht zijn markante gebeurtenissen in de moderne Europese geschiedenis te herdenken, met inbegrip van de oorzaken en gevolgen van autoritaire en totalitaire regimes, en de Europese burgers bewust te maken van hun gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, cultureel erfgoed en waarden, zodat zij een beter inzicht krijgen in de Unie, haar oorsprong, doe

Lees meer

network of Towns

Gemeenten en verenigingen die samenwerken rond een gemeenschappelijk thema met een langetermijnperspectief kunnen netwerken van gemeenten ontwikkelen om hun samenwerking duurzamer te maken. Netwerken tussen gemeenten met betrekking tot thema's van gemeenschappelijk belang blijken een belangrijk middel te zijn om de uitwisseling van goede praktijken mogelijk te maken.

Lees meer

Town-Twinning

Deze oproep ondersteunt projecten die een groot aantal partnersteden samenbrengen in een jumelage-evenement rond thema's die aansluiten bij de doelstellingen van het programma en rekening houden met de beleidsprioriteiten.

Lees meer

Citizens’ engagement and participation

Het programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" biedt financiering voor betrokkenheid van burgers, gelijkheid voor iedereen en de toepassing van rechten en EU-waarden. Het programma brengt
het vroegere programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap " en het vroegere programmaprogramma "Europa voor de burger " samen.

Lees meer

Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches

Deze oproep is gericht op de bescherming, bevordering en bewustmaking van rechten door financiële steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties die op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau actief zijn op het gebied van de bevordering en cultivering van deze rechten, waardoor ook de bescherming en bevordering van de waarden van de Unie en de eerbiediging van de rechtsstaat

Lees meer
Volg ons