U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat beweegt er op vlak van werk en sociaal beleid?

24 februari 2021 - door Maarten Libeer

In dit VLEVA-artikel geven we je een laatste stand van zaken op het vlak van werk en sociaal beleid: 

 • Hoe wil de EU vergrijzing tackelen? 
 • Ook het Europees Parlement is verdeeld over het minimumloon
 • Nieuw onderhandelmandaat voor de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels
 • Het Nahles-rapport: versterking van de sociale dialoog en een Erasmus+ voor sociale partners?
 • De sociale pijler en het Europees herstel

Op 4 maart verschijn het actieplan ter implementatie van de sociale pijler, dus hou zeker de VLEVA-site in de gaten! 

Wat beweegt er op vlak van werk en sociaal beleid?

1. Demografisch rapport

De Europese Commissie heeft een groenboek over vergrijzing gepresenteerd om een breed beleidsdebat op gang te brengen over de uitdagingen en kansen van de vergrijzende samenleving in Europa. Het groenboek is gefocust op vier assen: 

 • Het leggen van de grondslagen: levenslang leren en gezond ouder worden
 • Het meeste uit de werkjaren halen
 • Nieuwe kansen en uitdagingen voor gepensioneerden
 • Voorzien in de toenemende behoeften van een vergrijzende bevolking

In het groenboek worden de gevolgen van deze uitgesproken demografische trend voor onze economie en samenleving uiteengezet en wordt het publiek uitgenodigd zijn mening te geven over hoe hierop moet worden gereageerd in een openbare raadpleging, die 12 weken loopt.

Lees er alles over in dit VLEVA-artikel. 
 

2. Een Europees minimumloon

Het blijft wachten tot een standpunt in de Raad, op afwachting van een advies van hun juridische dienst. Ondertussen werd het ook behandeld tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. 

De leden van het Europees Parlement spraken hun wens uit dat het wettelijk minimumloon in elke lidstaat boven de armoedegrens moet worden vastgesteld, op 60% van de bruto mediane levensstandaard. Op die manier wil het EP het fenomeen van de werkende armen aanpakken. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de lidstaten dan ook op mechanismen aan te pakken die de armoede op de arbeidsmarkt verergeren, zoals zwart overwerk en nulurencontracten. 

Toch was er in het Europees Parlement geenszins eensgezindheid over het initiatief. Er wordt ook opgeroepen dat er altijd rekening moet worden gehouden met het concurrentievermogen, wat tegenstand opriep van de linkerkant. Daarnaast trokken ook de Scandinavische europarlementariërs scherp van leer tegen het voorstel van de commissie, omdat het zo hun nationale systemen van collectieve onderhandelingen onder druk zet. Ten slotte waren ook veel centraal - en Oost-Europese parlementariërs gekant tegen het beëindigen van onbetaalde stages. 

Het is duidelijk dat het laatste woord over dit initiatief nog niet is gezegd, zowel in de Raad als in het Parlement. 

SMEUnited, de Europese koepel van kmo's waar ook VLEVA-lid Unizo deel van uitmaakt, werkte over het Europees minimumloon een position paper uit die hier te lezen is. 
 

3. Coördinatie van sociale zekerheidssystemen

Er zit weer schot in de zaak in dit dossier. Het Portugees Voorzitterschap kreeg een vernieuwd mandaat van de Raad zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement opnieuw kunnen starten: 

 • Wat de voorafgaande kennisgeving vóór de uitzending van een werknemer betreft, is het voorzitterschap van mening dat digitale kennisgeving een "eenvoudige en efficiënte" manier zou zijn om de bevoegde instelling in het ontvangende land te informeren. 
   
 • Daarnaast stelt het een vrijstelling van de kennisgevingsprocedure voor zakenreizen voor, met een horizontale, op tijd gebaseerde uitzondering. In dit verband zal het voorzitterschap samen met de nationale delegaties een minimumperiode voor de tijdelijke vrijstelling trachten vast te stellen en het begrip zakenreis proberen te verduidelijken.
   
 • Met betrekking tot pluriactiviteit stelt het voorzitterschap voor om het criterium op basis van arbeidstijd te schrappen. Wat de werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders betreft, wil het voorzitterschap voortbouwen op het bestaande mandaat (een export van 6 maanden met ononderbroken aansluiting), maar stelt het een langere export voor voor grensarbeiders die een langere periode van aansluiting bij het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat hebben. 

De onderhandelingen zouden opnieuw starten op 1 maart, het mandaat kan je hier vinden. 
 

4. Nahles report: 

De versterking en bevordering van de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen is een belangrijke doelstelling van commissaris Schmitt. In juli 2020 heeft hij daarvoor Andrea Nahles benoemd tot speciale adviseur voor de sociale dialoog en haar gevraagd een verslag op te stellen over hoe dit kan worden bereikt. Dat verslag is nu verschenen bestaat uit drie belangrijke doelstelling en 10 specifieke acties: 

1. Vergroting van het profiel van de sociale dialoog binnen de EU en bewustmaking van het belang ervan

 • Een nieuwe prijs voor innovatieve sociale dialoog
 • Een nieuw programma voor jonge toekomstige leiders van organisaties van sociale partners

2. Verbetering van de structuren en processen van de Europese sociale dialoog

 • Grotere betrokkenheid van de sociale partners bij het Europees Semester
 • Herziening van het functioneren van de tripartiete sociale top en het Comité voor de sociale dialoog:
 • Verbetering van de raadpleging van de sociale partners over nieuwe initiatieven van de Commissie
 • Meer Europese overeenkomsten van sociale partners
 • Bevordering van nationale registers voor collectieve overeenkomsten

3. Ondersteuning van capaciteitsopbouw ten behoeve van de nationale sociale partners

 • Financiering voor de sociale dialoog 
 • Verbeterde uitwisseling van ervaringen en beste praktijken
 • Meer dialoog over toekomstgerichte onderwerpen

Het belangrijkste voorstel is de oprichting van een nieuw Europees programma voor jonge leiders van nationale organisaties van sociale partners. De Europese Commissie zou een jaarlijks programma van 2 à 3 weken met bezoeken en informatiesessies in Brussel organiseren voor toekomstige leiders van zowel werkgevers- als vakbondsorganisaties, om hen vertrouwd te maken met de werking van de Europese instellingen en vooral om informele contacten te leggen en netwerken tussen de nationale sociale partners tot stand te brengen. Het wordt vergeleken als een soort Erasmus+ voor jonge leiders van organisaties van sociale partners. 

Lees het volledige rapport hier


5. De Europese Parlementaire week

De Europese parlementaire week vond op 22 februari op afstand plaats. In dit kader heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken samen met het Portugese parlement een bijeenkomst georganiseerd over de uitvoering van de sociale prioriteiten in de context van het economisch herstel van de EU, met deelneming van Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten, en Ana Mendes Godinho, Portugees minister van Arbeid, solidariteit en sociale zekerheid.

Het hoofdthema van de bijeenkomst van dit jaar was: Versterking en tenuitvoerlegging van de sociale dimensie: Hoe kan de sociale pijler worden geïntegreerd in de herstel- en weerbaarheidsplannen. Herbekijken kan hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons