U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU4Health: Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities

Deadline

Code

EU4H-2022-PJ-04

Inleiding

Zoals in de verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie ("de HTA-verordening") is bepaald, zullen patiënten en klinische deskundigen een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het nieuwe kader. Om te waarborgen dat de gezamenlijke werkzaamheden van de hoogste wetenschappelijke kwaliteit zijn en in overeenstemming zijn met de stand van de techniek, bepaalt de HTA-verordening dat externe deskundigen met relevante diepgaande gespecialiseerde deskundigheid een bijdrage moeten leveren aan gezamenlijke klinische beoordelingen en gezamenlijke wetenschappelijke raadplegingen. Dergelijke deskundigen moeten onder meer bestaan uit klinische deskundigen op het betrokken therapeutische gebied, patiënten die aan de ziekte lijden en andere relevante deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld het betrokken type technologie of vraagstukken in verband met de opzet van de desbetreffende klinische studie. Bovendien zullen patiëntenorganisaties en wetenschappelijke genootschappen de gelegenheid krijgen om via het netwerk van belanghebbenden input te leveren.

De gezamenlijke EUnetHTA-acties hebben de eerste stappen gezet om externe deskundigen bij hun activiteiten te betrekken, maar momenteel is er nog meer behoefte om patiënten en klinische deskundigen te betrekken als deskundigen die bijdragen aan gezamenlijke wetenschappelijke raadplegingen en gezamenlijke klinische beoordelingen. Daarom is er behoefte aan passende opleidingsprogramma's voor zowel patiënten- als klinische deskundigen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de werkzaamheden die in het kader van de gezamenlijke EUnetHTA-acties zijn verricht, en vervolgens worden aangepast om te voldoen aan de behoeften die in de HTA-verordening worden aangegeven. Deze actie moet zorgen voor een passende en tijdige bijdrage aan de gezamenlijke activiteiten die op de uitvoeringsdatum van start moeten gaan. Transparantie inzake financiering alsmede representativiteit en onafhankelijkheid van de betrokken deskundigen en organisaties zijn van essentieel belang voor de passende uitvoering van de actie.

Deze actie ondersteunt de uitvoering van de HTA-verordening en geeft uitvoering aan de algemene doelstelling van het programma EU4Health, namelijk de versterking van de gezondheidsstelsels (artikel 3, onder d)) via de specifieke doelstellingen die zijn vastgesteld in artikel 4, onder h) en i), van Verordening (EU) nr. 2021/522.

Doelstellingen

De actie zal een tijdige tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgeving ondersteunen door middel van capaciteitsopbouwende activiteiten. Zij is onderverdeeld in twee deelonderwerpen: deelonderwerp a) betreffende patiëntendeskundigen, deelonderwerp b) betreffende klinische deskundigen.

Begunstigden

Maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, NGO's en soortgelijke entiteiten) medische beroepsorganisaties; bevoegde
gezondheidsautoriteiten; academische en onderwijs instellingen, onderzoeksorganisaties

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EU4Health

Inleiding

EU4Health is een antwoord van de EU op COVID-19, dat grote gevolgen heeft voor het medisch en verplegend personeel, de patiënten en de gezondheidsstelsels in Europa. Met een investering van 5,1 miljard euro - in geld uitgedrukt het grootste gezondheidsprogramma ooit - verstrekt EU4Health financiering aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo's.

Doelstellingen

 

Met het programma worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:

 • de gezondheid in de Unie verbeteren en bevorderen door de last van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te verkleinen, door de gezondheidsbevordering en ziektepreventie te ondersteunen, ongelijkheden op gezondheidsgebied te verkleinen, gezonde levensstijlen te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen
   
 • mensen in de Unie beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en het responsvermogen van gezondheidszorgstelsels versterken en zorgen voor coördinatie tussen de lidstaten om met ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid om te gaan
   
 • de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de Unie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, alsook van crisisrelevante producten, verbeteren, en innovatie met betrekking tot dergelijke producten ondersteunen
   
 • de gezondheidszorgstelsels versterken door hun veerkracht en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, in het bijzonder door:
  • geïntegreerd en gecoördineerd werk tussen de lidstaten te ondersteunen
  • de toepassing van beste praktijken en gegevensuitwisseling te bevorderen
  • het zorgpersoneel te versterken
  • de gevolgen van demografische uitdagingen aan te pakken
  • de digitale transformatie te doen vooruitgaan. 

Welke soort acties:

EU4Health kan gebruikt worden voor volgende acties: 

1. de paraatheid van de EU bij grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergroten door de aanleg van

 • reserves van medische voorraden voor crisissituaties
 • een reserve van gezondheidswerkers en -deskundigen die gemobiliseerd kunnen worden om te reageren op crises in de hele EU
 • meer toezicht op gezondheidsbedreigingen

2. de gezondheidsstelsels te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan epidemieën en aan uitdagingen op lange termijn, door het stimuleren van

 • ziektepreventie en gezondheidsbevordering  (overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten)
 • digitale transformatie van gezondheidsstelsels
 • toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

3. geneesmiddelen en medische apparatuur beschikbaar en betaalbaar te maken, een verstandig en efficiënt gebruik van antimicrobiële stoffen te bepleiten en medische en farmaceutische innovatie en groenere productie te bevorderen.

De specifieke acties worden opgelijst in annex 1 van het akkoord over EU4Health.

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, er is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Budget

Budget 2021-2027: 5,1 miljard euro

Cofinancieringspercentage: max. 60%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Horizon Europe
 • rescEU
 • Digital Europe 
 • Connecting Europe Facility
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Onderzoek en Innovatie
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
E. laurence.ballieux@health.fgov.be 
T. +32(0) 473 68 38 66 
FOD Volksgezondheid

Website Europese Commissie

Het werkprogramma kan je hier vinden.

Lees meer
Volg ons