U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

eHealth

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

Voorstellen moeten ten minste de onderstaande activiteiten 1 en 2a behandelen en kunnen ook activiteiten 2b, 3 en 4 omvatten:

 1. Voortdurende levering van technische IT-ondersteuning (bijv. Helpdesk, coderingsondersteuning, uploaden van gegevens, training van gebruikers, enz.) Om het juiste gebruik van de ERN-kerndiensten door nieuwe ERN-leden en / of gelieerde partners te garanderen.
 2. Uitvoering van de verplichte gegevensverzameling en validatie voor het ERN-monitoringsysteem en bijdrage aan de verbetering ervan, waaronder: a). de ondersteuning van het gebruik van het onlinesysteem voor het verzamelen en valideren van de gegevens van alle huidige en toekomstige leden en aangesloten partners van het netwerk om het proces te versnellen en te voldoen aan de verplichtingen die verband houden met het monitoringsysteem van het ERN.  In de voorstellen moet duidelijk worden uitgelegd hoe de gegevens zullen worden verzameld en gevalideerd. b) de bijdrage aan het werk dat is ontwikkeld door de ERN-werkgroep voor monitoring en kwaliteitsverbetering, door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe indicatoren, zoals gemandateerd door de raad van bestuur van de ERN-lidstaten.
 3. Beheren van de ERN-producten voor e-training en e-learning en hun opname in een gecentraliseerde IT-omgeving op basis van het Moodle open source e-learningplatform. De aanvrager moet de inhoud en activiteiten van e-learning / e-training verder ontwikkelen de vorige CEF-oproepen.
 4. Andere activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van ERN.

Budget

De CEF Telecom eHealth-oproep voor 2020 maakt indicatief € 5 miljoen aan financiering beschikbaar op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Om in aanmerking te komen, worden alleen voorstellen die zijn ingediend door de coördinator van een van de ERN's die zijn aangewezen krachtens Richtlijn 2011/24/EU, in het kader van deze oproep ondersteund. Elk ander ERN-lid kan als consortiumlid deelnemen aan elk voorstel dat door zijn coördinator wordt ingediend.

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Type projecten

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

 

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons