U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk actoren stimuleren om acties te nemen om discriminatie op basis van nationaliteit, ras en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Via deze oproep ondersteunen we de koepelstructuur die instaat voor de regie van het integratiepact. De koepelstructuur heeft als opdracht de verdere strategische en operationele uitwerking van het integratiepact, communicatie en werving en inhoudelijke omkadering en ondersteuning van concrete acties die door het middenveld, bedrijven, overheidsinstantie en maatschappelijke organisaties worden opgezet om discriminatie en racisme te bestrijden. Aan deze oproep wordt een tweede projectoproep gekoppeld waarbinnen actoren financiering kunnen aanvragen om concrete acties op te zetten.

Budget

Het budget voor de oproep bedraagt 1.500.000,00 euro, waarvan 1000.000,00 euro AMIF en 500.000,00 euro Vlaamse cofinanciering AMIF.

De oproep is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse cofinanciering AMIF door de bevoegde minister en de formele aanstelling van de gedelegeerde autoriteit.

Begunstigden

Deze oproep is een gesloten oproep naar het Forum voor Etnisch-Culturele Minderheden, die in samenwerking met vertegenwoordigers van de actoren naar wie het pact zich richt, een koepelstructuur opzet. Er wordt een verplicht partnerschap aangegaan met vertegenwoordigers van lokale besturen (VVSG), werkgevers en werknemers, onderwijskoepels en media. De promotor zoekt daarnaast ook partners die als vertegenwoordiger voor de sectoren cultuur, welzijn en wonen kunnen optreden.

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van ESF-Vlaanderen en AMIF

Contact: Lisa Van Hecke, T 02 552 83 41, lisa.vanhecke@wse.vlaanderen.be 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Type projecten

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage bedraagt 75% (tot 100% in uitzonderlijke gevallen).

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons