U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie stelt het werkprogramma voor 2021 voor

20 oktober 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelde het werkprogramma voor 2021 voor. De nadruk ligt op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa en tegelijkertijd de transformatie op lange termijn naar een groene en digitale economie te versnellen. De titel van het document is "van strategie tot uitvoering". Daarom wordt in het werkprogramma van de Commissie voor 2021 ingezet op implementatie van de geïdentificeerde uitdagingen, met de nadruk op nieuwe wetgevingsinitiatieven en herzieningen van bestaande wetgeving. 

Er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast worden opnieuw de zes belangrijkste beleidslijnen van Von der Leyen I gevolgd: 

  • Een Europese green deal
  • Een Europa klaar voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Het promoten van de Europese manier van leven
  • Versterken van de Europese democratie
Europese Commissie stelt het werkprogramma voor 2021 voor

1. Een Europese Green Deal

Om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, zal de Commissie een "Fit for 55"-pakket voorstellen om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Dit zal betrekking hebben op een groot aantal beleidsterreinen - van hernieuwbare energie tot energie-efficiëntie in de eerste plaats tot energieprestaties van gebouwen. Maar ook landgebruik, energiebelasting, het delen van inspanningen en de handel in emissierechten zullen hier een grote rol in spelen. 

Een carbon border adjustment mechanism zal het risico van carbon leakage helpen verminderen en zorgen voor een gelijk speelveld door de EU-partners aan te moedigen hun klimaatambities te verhogen. Bovendien zal de Commissie maatregelen voorstellen om het Europese circulaire economie-actieplan, de EU-biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie ten uitvoer te leggen.

2. Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk

Om dit Europa's digitale decennium te maken, zal de Commissie een roadmap voorstellen met duidelijk omschreven digitale doelstellingen voor 2030, die verband houden met connectiviteit, vaardigheden en digitale overheidsdiensten. De nadruk zal liggen op het recht op privacy en connectiviteit, vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer van gegevens en cybersecurity.

De Commissie zal wetgeving opstellen op het gebied van veiligheid, aansprakelijkheid, grondrechten en gegevensaspecten van kunstmatige intelligentie. In dezelfde geest zal zij een Europese e-ID voorstellen. De initiatieven zullen ook een actualisering van de nieuwe industriële strategie voor Europa omvatten, om rekening te houden met de gevolgen van het coronavirus, alsook een wetgevingsvoorstel om de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de platforms te verbeteren.  

3. Een economie die werkt voor de mensen

Om ervoor te zorgen dat de gezondheids- en economische crisis niet verandert in een sociale crisis, zal de Commissie een ambitieus actieplan voorstellen om de Europese pijler van de sociale rechten volledig ten uitvoer te leggen en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft bij het herstel van Europa. De Commissie zal ook met een nieuwe Europese garantie voor kinderen komen, die de toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs voor alle kinderen waarborgt.

Om onze economieën te ondersteunen en de Economische en Monetaire Unie te versterken, zal zij het kader voor de aanpak van bankfaillissementen in de EU herzien, maatregelen nemen om grensoverschrijdende investeringen in de EU te stimuleren en de strijd tegen het witwassen van geld opvoeren.

4. Een sterker Europa in de wereld

De Commissie zal ervoor zorgen dat Europa zijn vitale rol in deze kwetsbare wereld speelt, onder meer door het voortouw te nemen bij de mondiale respons om een veilig en toegankelijk vaccin voor iedereen veilig te stellen. Zij zal een gezamenlijke mededeling voorstellen over de versterking van de bijdrage van de EU aan een op regels gebaseerd multilateralisme, een vernieuwd partnerschap met onze zuidelijke buurlanden en een mededeling over het Noordpoolgebied.

Er zal ook een nieuwe strategische aanpak worden gepresenteerd ter ondersteuning van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van oud-strijders. In een mededeling over de humanitaire hulp van de EU zullen nieuwe manieren van samenwerking met onze partners en andere donoren worden onderzocht.

5. Bevordering van onze Europese manier van leven

In het licht van COVID-19 zal de Commissie voorstellen een sterkere Europese Gezondheidsunie op te bouwen, met name door de rol van de bestaande agentschappen te versterken en een nieuw agentschap voor geavanceerd biomedisch onderzoek en ontwikkeling op te richten. Om de werking ervan te behouden en te verbeteren, zal een nieuwe strategie voor de toekomst van Schengen worden voorgesteld.

Het nieuwe pact inzake migratie en asiel zal worden gevolgd door een aantal voorgestelde maatregelen inzake legale migratie, waaronder een pakket "talent en vaardigheden". Andere elementen zijn een actieplan tegen migrantensmokkel en een duurzame strategie voor vrijwillige terugkeer en herintegratie. De Commissie zal de Veiligheidsunie blijven versterken en het terrorisme, de georganiseerde misdaad en hybride bedreigingen aanpakken. Zij zal ook een alomvattende strategie voor de bestrijding van antisemitisme presenteren.

6. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Om een unie van gelijkheid op te bouwen, zal de Commissie nieuwe strategieën voor de rechten van het kind en voor personen met een handicap presenteren, evenals een voorstel om gendergerelateerd geweld te bestrijden. Zij zal ook voorstellen de lijst van eurocriminaliteit uit te breiden met alle vormen van haatdelicten en haatdelicten.

De Commissie zal duidelijker regels voorstellen voor de financiering van Europese politieke partijen en maatregelen nemen om journalisten en het maatschappelijk middenveld te beschermen tegen misbruik van rechtszaken. In een langetermijnvisie voor het platteland zullen maatregelen worden voorgesteld om het potentieel van deze regio's ten volle te benutten.

Om in het veld resultaten te boeken, zal de Commissie ook haar bereik vergroten, waarbij de conferentie over de toekomst van Europa een centrale rol zal spelen.

Documenten: 

Maak een account aan

Volg ons