U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Steun voor sociale dialoog

Deadline

Code

VP/2019/001

Inleiding

Begrotingspost 04 03 01 08 is bedoeld voor subsidies voor maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog op bedrijfstakoverkoepelend en sectoraal niveau overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en voor de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog in haar verschillende dimensies van informatie-uitwisseling, raadpleging, onderhandeling en gezamenlijke actie.

De maatregelen moeten de sociale partnerorganisaties helpen) om bij te dragen aan de aanpak van de overkoepelende EU-uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid.

Doelstellingen

Algemene doelstelling

Deze oproep zal worden gebruikt voor de financiering van raadplegingen, vergaderingen, onderhandelingen en andere acties, zoals uiteengezet in de mededeling van de Europese Commissie over de Europese sociale dialoog, een kracht voor innovatie en verandering (COM (2002) 341), de mededeling over partnerschap voor verandering in een uitgebreid Europa - Versterking van de bijdrage van de Europese sociale dialoog (COM (2004) 557) en het werkdocument van de diensten van de Commissie over de werking en het potentieel van een Europese sectorale sociale dialoog (SEC (2010) 964).

Acties die de volgende thema's behandelen, zijn bijzonder welkom:

• de uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en economie, zoals vastgesteld in de Europese pijler van sociale rechten;

• de aanpassing van de sociale dialoog aan veranderingen in werkgelegenheid en aan werk gerelateerde uitdagingen, zoals:

o modernisering van de arbeidsmarkt, het creëren van banen en het matchen van banen;

o kwaliteit van werk, anticipatie, voorbereiding en beheer van verandering en herstructurering;

o digitalisering van de economie en de samenleving, inclusief kunstmatige intelligentie, de vergroening van de economie, flexizekerheid en vaardigheden;

o (intra-EU) arbeidsmobiliteit, migratie, werkgelegenheid voor jongeren, gezondheid en veiligheid op het werk, modernisering van stelsels van sociale bescherming;

Budget

Beschikbaar budget en indicatieve subsidiebedragen

Het totale budget voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep wordt geraamd op 9 323 991 EUR. De gevraagde EU-subsidie ​​moet tussen 150 000 EUR en 650 000 EUR liggen. De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen te verdelen. .

De Commissie behoudt zich het recht voor om het bedrag van de fondsen te verhogen en deze te verdelen onder voorstellen die op de reservelijst worden toegelaten, indien beschikbaar. Deze herlading is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

Medefinancieringspercentage

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie ​​niet meer bedragen dan 90% van de totale subsidiabele kosten van de actie. In afwijking van het vorige lid, kan de Europese Commissie besluiten om tot 95% van de totale kosten van acties van de sociale dialoog te financieren waarbij onderhandeld wordt overeenkomstig de artikelen 154 en 155 VWEU, vergaderingen ter voorbereiding van deze onderhandelingen of gezamenlijke acties van sociale partners met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten die uit deze onderhandelingen voortvloeien. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie.

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden verzonden naar: empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu

Meer informatie hier of in het document in bijlage. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons