U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Met LEO (LeiderschapsExperiment en -Ontwikkeling) naar werkbaar werk

Deadline

Code

479

Inleiding

De Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners zetten hun schouders onder meer werkbaar werk via het gezamenlijk gedragen actieplan ‘Werkbaar werk’ dat in 2018 werd door de Vlaamse regering en de sociale partners. Met deze oproep komen we tegemoet aan de vraag in het actieplan werkbaar werk om in te zetten op eerstelijnsleidinggevenden. “Zowel uit de werkbaarheidsstudie, de ronde tafel met experts en het participatie-event met zelfstandige ondernemers, werkgevers en werkenden, blijkt dat een goede ondersteuning van de direct leidinggevende cruciaal is wanneer we spreken over werkbaar werk. Ook in het kader van preventie van werkstress en burn-out is de rol van de direct leidinggevende enorm belangrijk. Vandaag wordt erg veel belang gehecht aan een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Heel wat leidinggevenden staan open voor of vragen naar ondersteuning of feedback over hoe zij hun rol optimaal kunnen invullen in het licht van de nieuwe uitdagingen die op hen afkomen. 

Doelstellingen

Deze oproep zal drie verschillende soorten trajecten opzetten met leiders (formele leidinggevenden maar evengoed medewerkers met een leiderschapsrol) van/ binnen operationele teams (geen staf, directieteams etc.). Het doel is uit te maken welke interventie meer leidt tot autonome motivatie en hieruit voortvloeiende uitkomsten (bv. bevlogenheid) van het “natuurlijk team” van de deelnemende leiders.

Een “natuurlijk team” bestaat uit die medewerkers die door leiders aangewezen worden als diegenen waar ze directe invloed op uitoefenen in hun interactie (dit kan dus een informeel deel zijn van een groter, formeel team). Een interventie kan rechtstreeks werken met een leider in de context van haar/zijn team of enkel met de leider, los van het team. In elk geval moeten diegenen die beïnvloed worden door de leider vooraf geïdentificeerd worden door deze leider. De leiders, samen met die medewerkers die ze beïnvloeden, vormen samen de “deelnemers” aan een interventie. Dit betekent dat de facto alle deelnemers steeds geïdentificeerd kunnen worden als leden van een (in/formeel) team waartoe ook de leider behoort.

De drie mogelijke trajecten worden opgezet in het kader van een interventiestudie die begeleid zal worden door een onafhankelijk academisch team van impactevaluatoren, dat vanuit de afdeling ESF&DO via een apart project gefinancierd zal worden.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 700.000,00 EUR waarvan 280.000,00 EUR ESF en 420.000,00 EUR Vlaamse cofinanciering.

Begunstigden

Deze oproep is gericht naar:

 • Intermediaire ledenorganisaties die een breed en voldoende groot netwerk van organisaties kunnen bereiken op de Vlaamse arbeidsmarkt en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- zij hebben hun zetel en werking in het Vlaams Gewest;
- zij hebben hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij hun activiteiten en werking voor een belangrijk deel zijn gericht op de Vlaamse arbeidsmarkt.

 • Sociale partners die een actieve rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Info & contact

Sofie Bogaerts

T: 02/552 83 04

E: sofie.bogaerts@vlaanderen.be

Sarah Smeyers

T: 02 553 08 49

E: sarah.smeyers@vlaanderen.be

Alle info vind je hier en hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons