U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovatie door exploratie

Deadline

Code

459

Doelstellingen

De oproep Innovatie door Exploratie (IDE) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep.

Projecten in deze oproep vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging waarvoor vandaag nog geen passend antwoord bestaat. De oproep verloopt in 2 fases. In fase 1 wordt door middel van veldonderzoek gewerkt aan het vormgeven van een antwoord op de gestelde uitdaging. Op het einde van fase 1 worden de concepten voorgelegd aan een panel van experten. Indien deze positief worden beoordeeld mag het project fase 2 uitvoeren. Hierin worden de concepten van nieuwe dienstverlening ontwikkeld, als prototypes getest en uiteindelijk als pilot uitgevoerd. 

Let wel: in de IDE-oproep vertrek je van een situatie waarbij je nog niet weet welke dienstverlening een antwoord kan bieden op de gestelde uitdaging. Indien je reeds een concept van een dienstverlening voor ogen hebt, hoort jouw project niet thuis onder de IDE-oproep maar mogelijk wel onder de oproep Innovatie door Adaptatie (IDA). Neem de oproepfiche van oproep 460 door om na te gaan of jouw project daar beter past. 

Budget

Voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ is samen een oproepbudget vrijgemaakt van 10.000.000 EUR, waarvan 5.000.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 5.000.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 EUR, waarvan maximaal 70.000 euro voor fase 1 en maximaal 230.000 euro voor fase 2.

Begunstigden

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt, alsook naar de vakbonden en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken.

Acties?

Projecten in deze oproep werken aan een nieuwe dienstverlening die de positie van de beroepsbevolking  (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt versterkt. De uit te voeren activiteiten en gefaseerde aanpak worden verder in de oproepfiche en in de handleiding toegelicht

Info & contact

Eline Vermeersch

T: 02/552 83 44

E: eline.vermeersch@wse.vlaanderen.be

Fien Synaeve

T: 02 552 83 48

E: fien.synaeve@wse.vlaanderen.be

 

Meer info hier of in de toegevoegde documenten. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons