U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Inclusieve Ondernemingen

Deadline

Code

500

Inleiding

Vlaanderen stelt zich tot doel om tijdens deze beleidslegislatuur de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen en meer mensen aan de slag te hebben.

Met deze oproep willen we daar toe bijdragen door ondernemingen en werkvloeren in Vlaanderen bewust te maken van de mogelijkheden van alle talenten op de arbeidsmarkt. Met een coherent aanbod willen we concrete handvaten aanreiken om de instroom en retentie van medewerkers op de werkvloer te ondersteunen.

De projecten vertrekken vanuit twee aanknopingspunten waarmee een onderneming, organisatie en/of werkvloer te maken heeft en waarrond een dienstverlening wordt uitgewerkt:

1) de invulling van vacatures rekening houdend met het beschikbare arbeidspotentieel (instroom)
2) werknemers duurzaam aan de slag houden in huidige of nieuwe functie of sector (retentie).

De promotoren bieden hiervoor een coherent ondersteuningsaanbod aan ondernemingen, zelfstandigen, organisaties, werknemers, werkzoekenden/inactieven en actoren in het sociaal overleg om dit structureel aan te pakken en stappen te zetten richting de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.

Uitgangspunten zijn onder meer de hoge tewerkstellingsvraag in sommige sectoren, de onbenutte mogelijkheden van het beschikbare arbeidspotentieel, in het bijzonder werkzoekenden, niet-beroepsactieve groepen en werknemers die de transitie maken van werk naar werk. Tegelijk moet er ook aandacht kunnen zijn voor de mogelijke impact van economische disrupties en veranderingen, bv. de recente corona-crisis op de arbeidsmarkt, op de tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen.

De projecten nemen onder meer de reële rekruteringsbehoeften van ondernemingen als aanknopingspunt en formuleren een passend aanbod om de drempels tussen vraag (tewerkstellingsvraag ondernemingen) en aanbod (onbenut arbeidspotentieel) te verlagen.

Tegelijk komt het aanbod ook tegemoet aan de maatschappelijke rol die ondernemingen opnemen, om mensen duurzaam aan boord te houden, in het bijzonder de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ze zetten zowel in op het ondersteunen van de onderneming in relatie tot de werkzoekenden en werknemer, de werknemer, als op het (structureel) adapteren (inclusief maken) van de ondernemingen en hun werkvloer.

We willen zo met een coherent aanbod concrete handvaten aanreiken voor zowel werkgevers als werknemers om een inclusieve onderneming, werkvloer en cultuur waar te maken. Tevens versterken we de positie van kwetsbare werknemers en werkzoekenden op scharniermomenten., zoals bij een economische crisis of een herstructurering.

De initiatieven zijn complementair met de bestaande initiatieven. Ze  bieden een geïntegreerd en vraaggericht 1ste lijns-aanbod op maat en verwijzen waar mogelijk en vereist door naar aansluitende initiatieven. Waar nodig vullen ze hiaten op. Ze zorgen voor de wisselwerking tussen bemiddeling en instroom, het ondersteunen van de ondernemingen bij het individuele instroomtraject of loopbaantraject van medewerkers en streven naar de structurele inbedding van HR-processen van inclusief ondernemen op de werkvloer.

Budget

Er is een oproepbudget van 13.600.000 Euro ESF en VCF middelen. Projecten worden voor 5.440.000 miljoen euro ESF middelen gefinancierd en met 8.160.000 euro middelen Vlaamse cofinanciering Beleidsdomein Werk (VCF).

Er is een resultaatsgerichte financiering voorzien voor de acties die direct de beoogde doelgroepen ondersteunen. De projecten maken een budget op in functie van de doelstellingen van het project, de schaal en het vooropgestelde bereik van de doelgroepen met een minimumbudget van 300.000 euro

Er is een eigen inbreng voorzien van 15% van de middelen. Elk goedgekeurd project heef recht op maximaal 34% ESF middelen en 51% middelen Vlaamse cofinanciering.

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker en de rapportering over de voortgang en het bereik van de acties.

Begunstigden

Met deze oproep richten we ons naar samenwerkingsverbanden die vanuit een integrale aanpak en complementaire expertise de doelgroepen ondersteunen. De projecten richten zich op een sluitend en geïntegreerd Vlaanderen breed aanbod.

Het kan onder meer gaan om samenwerkingsverbanden van (interprofessionele) werkgevers- en werknemersorganisaties, , experten, innovators, bemiddelings- en opleidingsactoren, taalactoren, edm, ..

Info & contact

Alle info vind je hier en voor vragen kan je terecht bij: 

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@vlaanderen.be

Stefaan Windels

E: Stefaan.windels@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons