U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Duaal Leren Hoger Onderwijs – Volwassenonderwijs bis

Deadline

Code

523

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel om duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te stimuleren door het voorbereiden en uitvoeren van proeftuinen, de brede implementatie van duaal leren in deze onderwijsniveaus te ondersteunen en de leerervaringen uit de proeftuinen te borgen.
De projecten bestaan telkens uit 2 onderdelen:

 • Voorbereiden en uitvoeren proeftuinen
 • Visiebepaling, verbredingsstrategie- en implementatieplan duaal leren

Met de projecten worden proeftuinen duaal leren voorbereid en uitgevoerd voor het school- en academiejaar 2021-2022. De proeftuinen kunnen in het academiejaar- of schooljaar 2022-2023 worden hernomen of uitgebreid, voor zover ze - in voorkomend geval – passen binnen het decretaal kader duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Daarnaast doelen de projecten op het bepalen van een visie op duaal leren, het opmaken van een verbredingsstrategie en implementatieplan duaal leren voor de geleidelijke uitrol van duaal leren in de centra voor volwassenenonderwijs en de hogescholen en universiteiten binnen een toekomstig decretaal kader.

Budget

Voor elk goedgekeurd projectvoorstel is een financiering voorzien van maximaal 250.000 euro. In totaal is er een oproepbudget van 5.000.000 euro.

De projecten worden voor 40% door ESF middelen en voor 30% door Vlaamse cofinancieringsmiddelen gefinancierd. Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF middelen krijgen en 75.000 euro Vlaamse cofinancieringsmiddelen.
Er is een minimale eigen inbreng voorzien van 30% (andere publieke middelen of private financiering).

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Begunstigden

Projecten werken binnen de context van het volwassenenonderwijs of die van het hoger onderwijs.

Elke hogeschool of universiteit kan een projectvoorstel indienen. Deelname binnen de context van hoger onderwijs is voorbehouden aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen die in een verplicht partnerschap met werkactoren (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) een project indienen.

Deelname aan de context volwassenenonderwijs is voorbehouden aan alle centra voor volwassenenonderwijs. Met het oog op voldoende overdraagbare leerelementen wordt een partnerschap met een ander centrum voor volwassenenonderwijs aanbevolen. De deelname van (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) is verplicht. Ook de deelname van de pedagogische begeleidingsdiensten wordt aangemoedigd.

Info & contact

Alle info vind je hier.  Voor meer info kan je terecht bij: 

Pieter Van Sande

T: 02/552 83 42

E: pieter.vansande@vlaanderen.be

Tine Stryckers

T: 02/552 83 37 - 0492 15 88 79

E: tine.stryckers@vlaanderen.be

Op 19 november is er ook een digitale infosessie. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons