U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Detachering van werknemers: versterking van de administratieve samenwerking en toegang tot informatie

Deadline

Code

VP/2019/008

Inleiding

Algemeen

Het algemene doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is het financieren van initiatieven om de implementatie en correcte toepassing van Richtlijn 96/71 / EG en Richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van Richtlijn 96/71 / EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers in de kader van transnationale dienstverlening, en de tenuitvoerlegging van de handhavingsrichtlijn 2014/67 / EU3.

De lidstaten moeten Richtlijn (EU) 2018/957 tegen 30 juli 2020 in nationale wetgeving omzetten en de desbetreffende maatregelen niet eerder dan die datum toepassen.

Binnenkort wordt een Europese arbeidsautoriteit (ELA) opgericht. Dit nieuwe EU-orgaan zal zich concentreren op EU-wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en socialezekerheidswetgeving, dus ook de terbeschikkingstelling van werknemers. Het zal de taken hebben om de toegang tot informatie voor burgers en werkgevers te vergemakkelijken; vergemakkelijking van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten met het oog op de consistente, efficiënte en effectieve toepassing van het Unierecht op het gebied van arbeidsmobiliteit; coördineren en ondersteunen gezamenlijke en gezamenlijke inspecties; analyses en risicobeoordelingen uit te voeren over kwesties van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; ondersteuning van lidstaten met capaciteitsopbouw; de lidstaten ondersteunen bij het bestrijden van zwartwerk; en bemiddelen bij geschillen tussen lidstaten.

Sommige initiatieven ter bevordering van administratieve samenwerking en wederzijds begrip en ter financiering van initiatieven in verband met de toepassing en handhaving van de toepasselijke regels, zijn in het verleden uitgevoerd in het kader van de proefprojecten inzake de "Arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers" ( VP / 2009/015 en VP / 2010/011). Bovendien werd in 2013 een oproep tot het indienen van voorstellen voor voorbereidende acties met het oog op de oprichting van informatiecentra voor migrerende en gedetacheerde werknemers (VP ​​/ 2013/011) en 2014 (VP / 2014/005) gelanceerd. Vanaf 2015 is geen vergelijkbare oproep gestart.

EASI

Het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-20202 is een financieringsinstrument op Europees niveau dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd om bij te dragen aan de uitvoering van de Europa 2020-strategie, door financiële steun te verlenen voor de doelstellingen van de Unie op het gebied van bevordering een hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid, een adequate en fatsoenlijke sociale bescherming garanderen, sociale uitsluiting en armoede bestrijden en de arbeidsomstandigheden verbeteren.

Het EaSI-programma is, in al zijn assen en acties, gericht op:

(a) bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare groepen, zoals jongeren;
(b) bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen,
(c) discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden;
(d) een hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid bevorderen, zorgen voor adequate en behoorlijke sociale bescherming, langdurige werkloosheid bestrijden en armoede en sociale uitsluiting bestrijden.

Doelstellingen

Deze oproep is bedoeld om de Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij het begrijpen van bestaande en nieuwe uitdagingen en het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van detachering van werknemers en een agenda voor waardig werk. De goede werking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en een betere toegang tot informatie over toepasselijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden en administratieve vereisten voor bedrijven op een transparante en toegankelijke manier, zijn essentieel voor de juiste toepassing, uitvoering en handhaving van de richtlijnen.

Om dit doel te bereiken, is het de bedoeling met deze oproep tot het indienen van voorstellen transnationale samenwerkingsinitiatieven te financieren (zie punt 6.2.a), gericht op het ontwikkelen van autonome en concrete initiatieven van de relevante betrokken partijen in de context van detachering met een significant en duurzaam effect op werknemers, bedrijven en administraties.

Specifieke doelen

De specifieke doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn de volgende:

a) transnationale samenwerking tussen bevoegde overheidsinstanties en belanghebbenden bevorderen, waaronder de bevordering van het gebruik van informatie over de interne markt (IMI) en het uitwisselen van informatie en beste praktijken op dit gebied.

b) De toegankelijkheid, transparantie en kwaliteit van de informatie over de arbeidsvoorwaarden en / of de administratieve eisen waaraan moet worden voldaan verhogen en / of van de bestaande praktijken in de lidstaten om de bepalingen van de detachering van werknemersrichtlijnen te controleren en te handhaven. 

c) Bevordering van de bewijsgrondslag door het verzamelen en evalueren van originele gegevens, analyse en informatie specifiek voor het detacheringsproces, onder meer door de samenwerking tussen universiteiten in verschillende disciplines, onderzoekscentra en instituten en belanghebbenden.

Budget

Beschikbaar budget

Het totale budget dat is gereserveerd voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep, wordt geraamd op 3 miljoen EUR. De huidige oproep vereist dat aanvragers zorgen voor een brede geografische dekking en de opzet van omvangrijke consortia. Daarom verwacht de Commissie om illustratieve doeleinden 5-7 subsidies toe te kennen.

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen te verdelen of het budget te verhogen als er extra middelen beschikbaar worden gesteld.

Medefinancieringspercentage

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie niet hoger zijn dan 80,00% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten hoofdaanvragers, mede-aanvragers en gelieerde entiteiten vallen in een van de volgende categorieën:

  • Overheidsinstanties;
  • Internationale organisaties;
  • Non-profit organisaties (privé of openbaar);
  • Onderzoekscentra / instituten;
  • instellingen voor hoger onderwijs;
  • maatschappelijke organisaties,
  • organisatie van een sociale partner op Europees 10-, nationaal of regionaal niveau (in toepassing van artikel 197 van het Financieel Reglement zijn organisaties van de sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid ook subsidiabel, mits aan de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan).

Om in aanmerking te komen, moeten de hoofdaanvrager en mede-indieners in ten minste vier verschillende EU-lidstaten of andere in aanmerking komende EaSI-Progress deelnemende landen.

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden verzonden naar: empl-vp-2019-008@ec.europa.eu

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons