U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for the SLIC campaign 2020-2022

Deadline

Code

VP/2019/012

Inleiding

Het Comité van hoge arbeidsinspecteurs (SLIC - senior labour inspectors committee) is ingesteld bij Beschikking 95/319 / EG van de Commissie van 12 juli 19953, zoals gewijzigd bij Beschikking 2008/823 / EG van de Commissie4.

SLIC bestaat uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van de arbeidsinspectiediensten van de lidstaten en heeft het mandaat om advies uit te brengen over alle kwesties met betrekking tot de handhaving van EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Dit kan op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief van SLIC.

De voornaamste activiteiten van SLIC zijn:

  • Vaststelling van gemeenschappelijke principes van arbeidsinspectie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en ontwikkeling van methoden voor het beoordelen van de nationale inspectiesystemen in relatie tot die principes;
  • Bevordering van verbeterde kennis en wederzijds begrip van de verschillende nationale systemen en praktijken van arbeidsinspectie, de methoden en wettelijke kaders voor actie;
  • Ontwikkeling van informatie-uitwisseling tussen nationale arbeidsinspectiediensten over hun ervaringen met het toezicht op de handhaving van afgeleid Unierecht inzake gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Bevordering van een uitwisselingsprogramma voor arbeidsinspecteurs tussen nationale overheden en het opzetten van opleidingsprogramma's voor inspecteurs;
  • Ontwikkeling van een betrouwbaar en efficiënt systeem voor snelle informatie-uitwisseling tussen arbeidsinspecties over gezondheids- en veiligheidskwesties;
  • Tot stand brengen van actieve samenwerking met arbeidsinspecties in derde landen om een ​​beter begrip te bevorderen en te helpen bij het oplossen van grensoverschrijdende problemen;
  • Onderzoek naar de mogelijke impact van ander beleid van de Unie op arbeidsinspectieactiviteiten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en arbeidsomstandigheden.

Doelstellingen

Het hoofddoel van deze oproep is het financieren van een SLIC-campagne 2020-2022 gericht op het onderwerp: "Betere handhaving van eisen gericht op het voorkomen van blootstelling aan risicofactoren die musculoskeletale aandoeningen (MSD's) veroorzaken". De oproep zal bijdragen tot bewustmaking, kennisuitwisseling en de uitwisseling van informatie, praktijken en ervaringen.


Het uiteindelijke doel van de oproep is bij te dragen aan het verbeteren van de handhaving en activiteiten door arbeidsinspecteurs op het gebied van MSD's. De campagne zal zich met name richten op nieuwe beroepsrisico's (bijv. Gerelateerd aan digitalisering en robotica) en risico's in specifieke sectoren.

Specifiek: 

1. Bevordering van de bewustmaking en de uitwisseling van informatie en goede praktijken met betrekking tot het voorkomen van blootstelling aan risicofactoren die MSD veroorzaken.

2. Het beoordelen van de huidige stand van zaken in de lidstaten en de behoeften van arbeidsinspecteurs met betrekking tot de preventie van MSD's door handhaving.

3. Verbetering van efficiënte en gerichte handhaving en een betere harmonisatie van benaderingen.

Budget

300.000 euro

Info & contact

Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar:
empl-vp-2019-012@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons