U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Deadline

Code

LC-GD-10-2-2020

Doelstellingen

Alle gebieden van de Europese Green Deal, van klimaatactie tot nulverontreiniging, vereisen aanzienlijke veranderingen in maatschappelijke praktijken en in het gedrag van individuen, gemeenschappen en openbare en particuliere organisaties. Deze veranderingen hebben bijvoorbeeld betrekking op mobiliteitsgedrag, het minimaliseren van verkeersgerelateerde emissies en het verbruik van energie / hulpbronnen, het beschermen of herstellen van de biodiversiteit, enz., inclusief veranderingen die worden bereikt door middel van collectieve en participatieve processen of een gevoel van ecologisch burgerschap en klimaatrechtvaardigheid.

Verschillende aspecten van gedrag en mindset spelen op onderling verbonden manieren een rol: zorgen voor persoonlijke gezondheid en welzijn, voor de planeet, voor fatsoenlijk werk, voor eerlijkheid en solidariteit, enz. Er moet waar mogelijk worden gezocht naar manieren om individuele, collectieve sociaaleconomische en ecologische voordelen te combineren.

Achtergestelde en kwetsbare sociale groepen en gemeenschappen die het meest door de transitie worden getroffen, hebben speciale aandacht nodig. Hun bestaande praktijken kunnen bijvoorbeeld milieuvriendelijke, circulaire gewoonten combineren met praktijken die schadelijk zijn voor zowel hun eigen gezondheid als het milieu (van voedingskeuzes, mobiliteit en reisgedrag tot ongepast gebruik, hergebruik en verwijdering van materialen), maar waarvoor ze geen haalbare alternatieven zien. Evenzo verschillen in perceptie (in verschillende regio's van de EU, tussen verschillende sociale groepen, tussen geslachten en verschillende leeftijdsgroepen) over de urgentie van de klimaatverandering en andere milieukwesties, over de meest geschikte maatregelen die nodig zijn en dus ook over de urgentie van gerelateerde gedragsverandering, hebben gerichte aandacht nodig. Andere categorieën actoren hebben te maken met uitdagende dilemma's, zoals economische subjecten die grote meerkosten dragen, aanpassingen of zelfs het afbouwen van hun activiteiten vanwege eisen van de Green Deal. In dergelijke gevallen moet individuele verandering worden aangepakt in de context van de collectieve voordelen en kostenverdelingsregelingen van de Green Deal en moet deze worden gekoppeld aan bredere structurele maatregelen om de getroffen groepen te ondersteunen. Om deze problemen aan te pakken, is onderzoek naar en experimenten met gedrags-, sociale en culturele verandering in heel Europa vereist, gebaseerd op transdisciplinaire expertise en sterke ethische en methodologische normen. Bovendien moeten deze acties vergezeld gaan van vergelijkend onderzoek en feedback om continu toezicht en leren te garanderen, robuuste methoden voor effectbeoordeling te voorzien en rekening te houden met mogelijke afwegingen, onbedoelde gevolgen of rebound-effecten.

Budget

Het budget voor deze oproep is 10 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons