U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

Deadline

Code

489

Inleiding

De ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die KMO’s ondersteuning bieden bij de integratie van datagedreven digitale technologieën die leiden tot een digitaal transformatieproces waarin ook diverse aspecten van HR meegenomen worden. Daartoe moet er een visie gevormd worden en een concrete aanpak uitgetekend worden die zich richt op alle profielen in een onderneming en die rekening houdt met een scala aan HR-thema’s: gaande van arbeidsorganisatie, opleiding, betrokkenheid, aandacht voor kwetsbaardere werknemers, instroom-, doorstroom- en rekruteringsnoden, retentiebeleid, … In de visie en de concrete aanpak wordt steeds zowel rekening gehouden met de noden van de onderneming als ook met de noden van de werknemers zelf. Deze begeleidingstrajecten situeren zich op het snijvlak van leren, werken, ondernemen en innoveren en bieden KMO’s ondersteuning om innovatie op vlak van digitalisering en menselijk kapitaal op een mensgerichte wijze door te voeren.

Het geïntegreerde begeleidingstraject dat op maat van de KMO wordt uitgewerkt, kijkt van bij de start naar de impact op mensen en helpt mensen proactief om hierin mee te kunnen. Dit houdt in dat het welzijn van mensen verbetert (er een positieve invloed is op vlak van welbevinden en werkbaar werk, dit ten goede komt aan iedereen en dus ook aan kwetsbare groepen, zodat ook zij kunnen mee evolueren en duurzame loopbanen kunnen uitbouwen. Een inclusieve, integrale aanpak (samen met de technische implementaties) is daartoe aangewezen.

Doelstellingen

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:

 • Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij digitale transformatieprocessen
 • Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede en inclusieve menselijk kapitaal aanpak in ondernemingen naar aanleiding van de digitale transformatie: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …
 • Alles daartussen is dus in principe mogelijk, maar minimaal moet er dus ingezet worden op competenties (cfr. matchmaking met bestaand opleidingsaanbod).

De begeleidingstrajecten moeten complementair zijn aan de markt en promotoren moeten dit zelf ook aantonen.

In deze oproep komen volgende onderdelen in aanmerking voor steun:

 1. ontwikkeling van het begeleidingstraject
 2. uittesten van het begeleidingstraject in KMO’s: uittesten kan kleinschalig maar ook groter worden opgevat. Indien de ontwikkeling van het begeleidingstraject nog weinig werk behoeft, kan de focus van het project liggen op het uittesten.
 3. op basis van het uittesten een draaiboek (= output projecten) vervolledigen/aanpassen.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 1.666.667 euro waarvan 666.667,00 euro ESF-financiering en 1.000.000 financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 300.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 120.000,00 euro ESF
 • Maximaal 180.000,00 euro VLAIO

De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Begunstigden

Enkel partnerschappen kunnen indienen op deze oproep. Het moet gaan om partnerschappen die de actoren samenbrengen die de noodzakelijke expertise en draagkracht hebben om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen:

 • Een partnerschap van organisaties waarbij de leden van het partnerschap kunnen aantonen dat ze expertise hebben met betrekking tot datagedreven digitale technologieën, de implicaties hiervan op het menselijk kapitaal en die deze implicaties ook kunnen omzetten in een concrete, mensgerichte aanpak
 • Daarnaast omvat het partnerschap ook een lid dat toegang heeft tot een grote groep KMO’s, een Vlaams brede werking kan garanderen en de nodige ervaring heeft in begeleiding van bedrijven.

We mikken bijgevolg op partnerschappen op het snijvlak leren, werken, ondernemen en innoveren. Het is belangrijk dat de wereld van leren, werken en innoveren bij elkaar komt in het partnerschap en dat het partnerschap evenwichtig vanuit deze domeinen is samengesteld. Vanuit dit partnerschap op dat snijvlak worden begeleidingstrajecten voor KMO’s vormgegeven.

Van de partnerschappen wordt steeds verwacht dat zij een sterke connectie hebben met het innovatielandschap, specifiek met deze intermediaire actoren die gespecialiseerd zijn in dienstverlening naar kmo’s inzake datagedreven digitale technologieën. Het projectvoorstel moet voldoende inzicht en vertrouwen geven over de wijze waarop ze zowel tijdens als na afloop kunnen inkoppelen en of samenwerken met deze actoren.

VDAB kan enkel participeren als partner en staat via cofinanciering in voor de eigen kosten.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Info & contact

Alle info vind je hier. 

Contactpersonen voor deze oproep zijn: 

Stephanie Beavis

T: 02/552 83 02

E: stephanie.beavis@vlaanderen.be

Monique De Smedt

T: 02 553 10 61

E: monique.desmedt@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons