U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > calls >

EMFF - Nautical Routes for Europe (EASME/EMFF/2016/1.2.1.12)

Deadline

Doelstellingen

The main objective of this call for proposals is to support the development of transnational thematic tourism products and their promotion through the creation of transnational touristic thematic routes in coastal regions in the areas of nautical tourism and water sports tourism at sea.

The tourism products developed should aim at promoting at least one of the following segments: nautical tourism and water sports tourism at sea. Applicants are encouraged to create and enhance synergies with other relevant tourism segments such as food and wine tourism, culture tourism, health and wellbeing tourism and cruise tourism.

The routes created by the projects must be innovative in the sense that they result in a diversification of the coastal and maritime tourism offer in Europe.

This action will involve the conception, development, establishment and promotion of transnational touristic thematic routes in European coastal areas.

This call aims at realising the following specific objectives: − Encourage diversification of the supply of European nautical tourism related products and services by the development of sustainable transnational nautical routes and associated tourism products; − Foster synergies between tourism related activities on the coast and increase the benefits for the local economy and people; − Foster transnational cooperation among various actors along the tourism value chain with regard to nautical tourism, water sports tourism at sea and related tourism segments; − Reinforce market uptake and visibility of sustainable European transnational nautical routes and encourage their promotion to the public, encourage partnerships between different tourism segments and encourage synergies between different destinations.

Budget

The total budget earmarked for this action is EUR 1,500,000. This budget might be increased by maximum 20%. It is estimated that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 250,000 and EUR 300,000 would allow the objectives of this call for proposals to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. EASME expects to fund 5 to 6 proposals. EASME reserves the right not to distribute all the funds available.

Begunstigden

Proposals must be submitted by a consortium (partnership) of organisations. One of these organisations must act as the consortium coordinator, while the others will act as partners.

The consortium must consist of a transnational partnership with applicants from at least two different eligible countries as defined in section 6.1 above, one of which must be an EU Member State.

The consortium coordinator must be established in an EU Member State. The coordinator may be a public or private entity.

All partners of the consortium, including affiliated entities, will provide the coordinator with a power of attorney in writing through a mandate signed for that purpose. The mandate shall fully empower the coordinator to act on the partners' behalf in the context of the grant agreement. 

Info & contact

All questions related to the call must be sent exclusively by e-mail to: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu, indicating as subject title the call reference "EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 - Nautical Routes for Europe". Such questions, together with their answers, if of a general interest, will be published on this webpage. In addition, important information for the applicants may, if need be, be published on this website. Applicants are thus strongly recommended to consult this website regularly.

You can also consult our questions and answers page.

Proposal submission address

European CommissionEASMERef. EASME/EMFF/2016/1.2.1.12Avenue du Bourget 1B – 1140 Brussels

 

Alle informatie vindt u op de EASME website en in het call for proposals document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor de Eengemaakte Markt

Inleiding

Het Programma van de Eengemaakte Markt is de opvolger van het Programma voor het Concurrentievermogen en KMO-bedrijven (COSME), dat liep van 2014 tot en met 2020. Voor de financieringsperiode 2021 – 2027 is fors meer geld beschikbaar. Het programma richt zich op het verminderen van overlappingen en verbetering van de coördinatie en continuïteit, terwijl EU-burgers meer waar voor hun geld krijgen. Het fonds voorziet in financiële middelen op zes verschillende gebieden met elk specifieke doelstellingen.

 

Doelstellingen

Het toepassingsgebied van het programma bestrijkt de interne markt, het concurrentievermogen van kmo's en Europese statistieken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

1. De interne markt doeltreffender maken

 • belemmeringen voorkomen en wegnemen
 • de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het recht van de Unie ondersteunen op het gebied van de interne markt voor goederen en diensten, overheidsopdrachten, markttoezicht, en op het gebied van het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het recht inzake niet-contractuele aansprakelijkheid
 • de bestrijding van het witwassen van geld, het vrij verkeer van kapitaal, financiële diensten en het mededingingsbeleid, met inbegrip van de ontwikkeling van beheersinstrumenten

2. Het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren, met bijzondere nadruk op kmo's, en additionaliteit realiseren door maatregelen die voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's, markttoegang, internationalisering van kmo's, een gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's, het concurrentievermogen van de sectoren, de modernisering van de industrie en het stimuleren van ondernemerschap

3. Zorgen voor de doeltreffende werking van de interne markt door middel van normalisatie processen die:

 • de financiering van de Europese normalisatie en de participatie van de belanghebbenden bij de uitwerking van Europese normen mogelijk maken;  
 • de ontwikkeling van hoogwaardige internationale normen voor financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ondersteunen, de integratie daarvan in het recht van de Unie vergemakkelijken en innovatie en de ontwikkeling van goede praktijken op het gebied van bedrijfsrapportage bevorderen;

4. De belangen van de consumenten bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming en productveiligheid waarborgen door:

 • consumenten, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld mondiger te maken, bij te staan en voor te lichten; te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, duurzame consumptie en productveiligheid, met name door de ondersteuning van de bevoegde handhavingsinstanties, consumentenorganisaties en samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot verhaalmogelijkheden, en het verstrekken van passende markt- en consumenteninformatie;
 • de deelname van consumenten, andere eindgebruikers van financiële diensten en het maatschappelijk middenveld bij de beleidsvorming inzake financiële diensten te vergroten; een beter inzicht in de financiële sector te bevorderen;

5. Bijdragen tot een hoog niveau van gezondheid voor mensen, dieren en planten in de hele voedselketen en op aanverwante gebieden, onder meer door ziekten en plaagorganismen te voorkomen en uit te roeien, en het welzijn van dieren en een duurzame voedselproductie en -consumptie te ondersteunen;

6. Snel, onpartijdig en kostenefficiënt hoogwaardige statistieken over Europa te produceren en bekend te maken door middel van versterkte partnerschappen in het Europees statistisch systeem als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 223/2009 en met alle relevante externe partijen, met gebruikmaking van meervoudige gegevensbronnen, geavanceerde methoden voor gegevensanalyse, slimme systemen en digitale technologieën.

Welke soort acties:

 • Het scheppen van de juiste voorwaarden om de positie van alle actoren van de interne markt, waaronder bedrijven, burgers en consumenten, het maatschappelijk middenveld en de overheden te versterken door middel van transparante informatie en bewustmakingscampagnes, de uitwisseling van beste praktijken, de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling en verspreiding van expertise en kennis en de organisatie van opleidingen
 • De invoering van mechanismen waardoor burgers, consumenten, eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van de Unie kunnen bijdragen aan politieke discussies, beleidsmaatregelen en besluitvorming, met name door ondersteuning van de werking van vertegenwoordigende organisaties op nationaal en Unie-niveau
 • Capaciteitsopbouw, vergemakkelijking en coördinatie van gezamenlijke acties tussen de lidstaten onderling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie, de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie en de autoriteiten van derde landen
 • Ondersteuning van de doeltreffende handhaving en modernisering van het rechtskader van de Unie en de snelle aanpassing daarvan aan de steeds veranderende omgeving, onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens; studies, evaluaties en beleidsaanbevelingen; organisatie van demonstraties en proefprojecten; communicatieactiviteiten; ontwikkeling van specifieke IT-instrumenten om te zorgen voor een transparante en doeltreffende werking van de interne markt

De volgende acties komen in aanmerking voor financiering:

 • Voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's
 • Vergemakkelijken van de toegang van kmo's tot markten, door hen te ondersteunen bij het aanpakken van mondiale en maatschappelijke uitdagingen en de internationalisering van het bedrijfsleven, en de versterking van het industrieel leiderschap van de Unie in mondiale waardeketens, met inbegrip van het Enterprise Europe Network
 • Aanpakken van belemmeringen voor markttoegang en van administratieve lasten, en de totstandbrenging van een gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in staat te stellen voordeel te halen uit de interne markt
 • Bevorderen van de groei van bedrijven, met inbegrip van de ontwikkeling van vaardigheden, en van de industriële transformatie in de be- en verwerkende industrie en de dienstensector
 • Ondersteunen van het concurrentievermogen van bedrijven en van hele sectoren van de economie, en het ondersteunen van de invoering van innovatie en samenwerking tussen waardeketens door kmo's door ecosystemen en clusters strategisch te verbinden, met inbegrip van het gezamenlijke clusterinitiatief
 • Bevorderen van een ondernemend ondernemingsklimaat en een ondernemerscultuur, met inbegrip van de mentorschapsregeling voor nieuwe ondernemers en de ondersteuning van start-ups, duurzaamheid van bedrijven en doorgroeiers

De acties die steun verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen, beoordelen en monitoren van internationale normen op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen en voor toezicht op hun normeringsproces, komen in aanmerking voor financiering.

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 4.2 miljard euro

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage varieert van 50% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Fiscalis
 • Douane 
 • InvestEU 
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • EFRO
 • ESF
 • Landbouwfondsen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Belastingen en Douane
Consumentenbeleid
Digitale agenda
Economisch bestuur
Handel
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Fraude
Maritieme zaken en visserij
Plattelandsbeleid
Stedelijk beleid

Info & contact

Europese Commissie - EISMEA: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en

Vlaams contactpunt

Er is geen officieel Vlaams of Belgisch contactpunt. Je kan met vragen wel terecht bij:

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 553 12 66
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Lees meer
Volg ons