U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

GTI West-Vlaanderen - Het bevorderen van co-creatie voor innovatieve toepassingen in de zorg

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep valt onder EFRO-prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Deze specifieke doelstelling steunt projecten die door middel van co-creatie onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten beter te vermarkten. De oproep zoekt volgend type projecten:

 • Het project focust specifiek op het bevorderen van co-creatie in de zorgsector. Het is de bedoeling dat samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen leidt tot nieuwe innovatieve toepassingen met een economische valorisatiewaarde, o.m. inspelend op de nieuwe uitdagingen voor de zorgsector t.g.v. de huidige gezondheidscrisis.
 • Het project dient bij te dragen aan de structurele versterking en/of verankering van actoren uit het zorgeconomisch ecosysteem in West-Vlaanderen.
 • Het project moet inpasbaar zijn in West Deal en de startnota van de GTI WestVlaanderen. Deze documenten zijn raadpleegbaar via de website (www.efro.be)
 • Het project dient een aan te tonen vraaggedreven karakter te kennen.
 • Specifieke aandacht moet eveneens uitgaan naar de vermarkting en valorisatie van industrieel onderzoek met een economische finaliteit. Op die manier wordt de wisselwerking tussen de kenniscentra en het bedrijfsleven verder geoptimaliseerd. Zuivere onderzoeksprojecten komen niet aan bod, vermits hier andere subsidiekanalen voor bestaan. De nadruk moet liggen op het verfijnen en toepassen van het onderzoek aan de hand van living labs. Om dit te maximaliseren wordt de realisatie van infrastructuur in deze oproep voorzien.

Budget

Het budget voor deze oproep is €370.000. EFRO-steunintensiteit bedraagt maximum 40%.

Begunstigden

Deze oproep is uitsluitend gericht op GTI West-Vlaanderen.

Info & contact

Alle info vindt u in de oproepfiche in bijlage. Met vragen kan u terecht bij Erik Degendt op erik.degendt@vlaio.be)

Het provinciaal contactpunt voor deze oproep is  mauro.callens@west-vlaanderen.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Type projecten

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

Europese partners nodig?

Neen

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen EFRO 

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg EFRO

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen EFRO

Julie Sap

julie.sap@west-vlaanderen.be

 

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen Wim Blommaart wim.blommaart@stad.antwerpen.be 03 338 61 28
Stedelijk contactpunt EFRO - Gent Heidi Tency heidi.tency@stad.gent.be 09 266 56 57

 

Lees meer
Volg ons