U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

REC: Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

Deadline

Code

REC-RRAC-HATE-AG-2018

Inleiding

De oproep zal volgende activiteiten financieren: wederzijds leren en uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten; ontwikkeling van hulpmiddelen en praktijken om de reacties op deze verschijnselen te verbeteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot strafrechtelijke middelen; ondersteuning van slachtoffers van haatmisdrijven en haatdragende taal en het aanpakken van de kwestie van onderrapportage, inclusief het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen en nationale autoriteiten; capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten; versterkte samenwerking en coördinatie tussen belangrijke actoren (nationaal en/of lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, doelgroepen enz.).

Doelstellingen

 • Projecten gericht op het bijstaan ​​van de autoriteiten van de lidstaten bij het ontwikkelen van hulpmiddelen, praktijken, acties en strategieën om racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie effectief voor te komen en te bestrijden.
 • Projecten gericht op de uitvoering op basis van relevante nationale wetgeving; in het bijzonder op het gebied van haatzaaien, haatmisdrijven en de rechten van slachtoffers van haatmisdrijven.
 • Projecten ter ondersteuning van de lidstaten bij het verbeteren van hun methodologie en systeem voor het registreren en verzamelen van gegevens over haatmisdrijven, met name via de implementatie van de gemeenschappelijke kernelementen ontwikkeld door de specifieke subgroep van de EU-groep op hoog niveau voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie geleid door het EU-agentschap voor de grondrechten (FRA).

Gerichte projecten op deze gebieden zullen de lidstaten en uitvoerders helpen bij het verbeteren van hun reacties op haat en onverdraagzaamheid, onder meer door het juiste en volledige tenuitvoerlegging van relevante nationale wetgeving, met name regels ter omzetting van het Kaderbesluit inzake bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, en in het ontwikkelen van tools en praktijken haatspraak en misdrijven effectief te voorkomen en te bestrijden. 

 

Budget

1,5 miljoen euro

80% co-financiering

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten subsidieaanvragen voldoen aan alle van de volgende criteria:

 • hoofdaanvragers moeten overheidsinstanties zijn van een van de deelnemende landen van het REC programma; mede-aanvragers moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationaal organisaties;
 • de aanvraag moet betrekking hebben op ten minste twee organisaties;
 • de aangevraagde EU-subsidie kan niet lager zijn dan € 75 000.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

Maximum cofinancieringspercentage: 90%

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons