U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

Interreg Europe: 4e call

Deadline

Inleiding

Interreg Europe zijn 4e, en laatste, call is open van 7/5/18 tot en met 22/6/18. Alle overige middelen uit dit fonds zijn beschikbaar voor deze oproep.

Doelstellingen

Het Interreg Europe-programma beschikt over een EFRO-budget van 359 miljoen euro voor de periode 2014-2020 en is thematisch gericht op de volgende vier beleidsthema's, die elk verband houden met regionale ontwikkeling:1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie2. Concurrentievermogen van kmo's3. Koolstofarme economie4. Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen In het kader van het programma worden twee soorten acties gefinancierd:a) Interregionale samenwerkingsprojecten: partnerschappen van relevante beleidsorganisaties uit verschillende landen in Europa werken drie tot vijf jaar samen om hun ervaringen met betrekking tot een bepaald beleidsvraagstuk uit te wisselen. Elke bij het samenwerkingsproject betrokken regio stelt een actieplan op, waarin wordt gespecificeerd wat in de regio zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat de uit het samenwerkingsproject getrokken lessen in praktijk worden gebracht. Projecten zijn ook nodig om de voortgang van hun actieplannen te monitoren en het effect van de samenwerking te bepalen.Oproepen tot het indienen van projectvoorstellen worden gedurende de gehele programmeringsperiode gepubliceerd. b) Platform voor beleidsleren: een ruimte voor permanente educatie waar elke organisatie die zich met regionaal ontwikkelingsbeleid in Europa bezighoudt, oplossingen kan vinden en deskundige ondersteuning kan vragen om de wijze waarop zij haar overheidsbeleid met betrekking tot de vier bovengenoemde thema's beheert en uitvoert, te verbeteren.   

Begunstigden

In de 28 EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland gevestigde organisaties komen in aanmerking voor financiering in het kader van Interreg Europe:

 • Nationale, regionale of lokale overheden
 • Publiekrechtelijke instellingen (bv. agentschappen voor regionale ontwikkeling, bedrijfsondersteunende organisaties, universiteiten)
 • Particuliere organisaties zonder winstoogmerk.

Info & contact

Alle info en documenten vindt u hier terug! 

Bij vragen kan u terecht bij Vlaamse contactpunt philippe.rousseau@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europese Territoriale Samenwerking - Interreg

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Interreg heeft als hoofddoel de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten binnen de Unie en tussen lidstaten en respectievelijk aangrenzende derde landen, partnerlanden, andere gebieden of landen en gebieden overzee.

Europese territoriale samenwerking, beter bekend als Interreg, is één van de twee doelstellingen van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Interreg biedt een kader voor de uitvoering van gezamenlijke acties en beleidsuitwisselingen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten. De overkoepelende doelstelling van de Interreg is het bevorderen van een harmonieuze economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Unie als geheel.

De doelstelling Interreg is onderverdeeld in vier eigen programma’s, te weten:

 • Interreg A: Grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s ter bevordering van regionale ontwikkeling tussen aan elkaar grenzende regio’s aan land- en zeegrenzen;
 • Interreg B: Transnationale samenwerking over grotere gebieden en maritieme gebieden;
 • Interreg C: Interregionale samenwerking ter behoeve van het cohesiebeleid, en;
 • Interreg D: Samenwerking tussen ultraperifere gebieden onderling of met derde landen of landen en gebieden overzee, of organisaties voor regionale integratie en samenwerking ter bevordering van hun regionale integratie en een harmonieuze ontwikkeling in hun nabuurschap

De programma’s kenmerken zich door de omvang van het samenwerkingsgebied, de in aanmerking komende regio’s en de doelstellingen.

Type projecten

focus op demo, versnelde uitrol, disseminatie

Europese partners nodig?

Ja

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Cultuur en Media
Cohesiebeleid
Transport
Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

 

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

economie.europa@vlaanderen.be  

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 

Provinciale contactpunten

De Interreg-programma's hebben ook  contactpersonen die verankerd zijn binnen de Vlaamse provincies. Deze provinciale contactpersonen kunnen je zeer gericht adviseren en begeleiden bij het uitwerken van je projectaanvraag. Een overzicht van deze contactpersonen vind je op blad 2 van deze pagina

 

 

Lees meer
Volg ons