U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie stelt AI-strategie voor

29 april 2021 - door Maarten Libeer

De Commissie heeft nieuwe regels en maatregelen voorgesteld om van Europa de mondiale hub voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI) te maken. Het AI-pakket bestaat uit drie grote documenten: 

 • Het allereerste rechtskader inzake AI 
 • Een nieuw gecoördineerd plan met en voor de lidstaten
 • Nieuwe regels voor machines om het vertrouwen van de gebruikers in de nieuwe, veelzijdige generatie producten te vergroten.
Europese Commissie stelt AI-strategie voor

1. AI-verordening: 

De nieuwe regels zullen in alle lidstaten rechtstreeks op dezelfde manier worden toegepast op basis van een risicogebaseerde definitie van artificiële intelligentie: van een onaanvaarbaar, naar een hoog en beperkt tot ten slotte een minimaal risico.

1. Onaanvaardbaar risico: 
AI-systemen die als een duidelijke bedreiging voor de veiligheid, de bestaansmiddelen en de rechten van mensen worden beschouwd, zullen worden verboden. Hieronder vallen AI-systemen of -toepassingen die menselijk gedrag manipuleren om de vrije wil van gebruikers te omzeilen (bijv. speelgoed dat met behulp van spraakondersteuning gevaarlijk gedrag van minderjarigen aanmoedigt) en systemen die "social scoring" door regeringen mogelijk maken.

2.Hoog risico
AI-systemen die als zeer riskant worden aangemerkt, omvatten AI-technologie die wordt gebruikt in:

 • Kritieke infrastructuur (bv. vervoer), die het leven en de gezondheid van burgers in gevaar kan brengen;
 • Onderwijs of beroepsopleiding, die bepalend kunnen zijn voor iemands toegang tot onderwijs en beroepsloopbaan (bijv. het scoren van examens)
 • Veiligheidscomponenten van producten (b.v. toepassing van AI in robotgeassisteerde chirurgie);
 • Werkgelegenheid, werknemersbeheer en toegang tot zelfstandige arbeid (b.v. CV-sorteersoftware voor aanwervingsprocedures);
 • Essentiële particuliere en openbare diensten (b.v. kredietscores die burgers de mogelijkheid ontnemen een lening te krijgen)
 • Rechtshandhaving die een inbreuk kan vormen op de fundamentele rechten van de mens (b.v. beoordeling van de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal);
 • Beheer van migratie, asiel en grenscontrole (b.v. verificatie van de echtheid van reisdocumenten);
 • Rechtsbedeling en democratische processen (b.v. toepassing van de wet op een concrete reeks feiten).

Voor AI-systemen met een hoog risico zullen strenge verplichtingen gelden voordat zij op de markt mogen worden gebracht

3. Beperkt risico
AI-systemen met specifieke transparantieverplichtingen: Bij het gebruik van AI-systemen, zoals chatbots, moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat zij in interactie zijn met een machine, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen om door te gaan of een stap terug te doen.

4. Minimaal risico: 
Het wetsvoorstel staat het vrije gebruik toe van toepassingen zoals AI-enabled videospelletjes of spamfilters. De overgrote meerderheid van AI-systemen valt in deze categorie. De ontwerp-verordening grijpt hier niet in, aangezien deze AI-systemen slechts een minimaal of geen risico vormen voor de rechten of de veiligheid van de burgers.

Wat governance betreft, stelt de Commissie voor dat de nationale bevoegde markttoezichtautoriteiten toezicht houden op de nieuwe regels, terwijl de oprichting van een Europese raad voor kunstmatige intelligentie de uitvoering ervan zal vergemakkelijken en de ontwikkeling van normen voor AI zal aansturen.
 

2. Een gecoördineerd plan voor de lidstaten: 

Het gecoördineerde plan voor AI, dat voor het eerst in 2018 werd gepubliceerd om acties en financieringsinstrumenten voor de ontwikkeling en invoering van AI vast te stellen, heeft een levendig landschap van nationale strategieën en EU-financiering voor publiek-private partnerschappen en onderzoeks- en innovatienetwerken mogelijk gemaakt.

In de uitgebreide actualisering van het gecoördineerde plan worden concrete gezamenlijke acties voor samenwerking voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle inspanningen worden afgestemd op de Europese strategie inzake AI en de Europese Green Deal, terwijl ook rekening wordt gehouden met nieuwe uitdagingen als gevolg van de pandemie van het coronavirus. 

Vier pijlers werden geïdentificeerd: 

 • Voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en invoering van AI door beleidsinzichten uit te wisselen, gegevens te delen en te investeren in kritieke rekencapaciteiten.
 • Excellentie in AI "van het lab tot de markt" te bevorderen door een publiek-privaat partnerschap op te zetten, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecapaciteiten op te bouwen en te mobiliseren, en test- en experimenteerfaciliteiten alsook digitale innovatiehubs ter beschikking te stellen van het mkb en overheidsdiensten.
 • Ervoor zorgen dat AI werkt voor mensen en een kracht ten goede is in de samenleving door voorop te lopen bij de ontwikkeling en inzet van betrouwbare AI, talenten en vaardigheden te koesteren door het ondersteunen van stages, doctoraalnetwerken en postdoctoraalbeurzen op digitale gebieden, vertrouwen te integreren in AI-beleid en de Europese visie op duurzame en betrouwbare AI wereldwijd uit te dragen.
 • Strategisch leiderschap opbouwen in sectoren en technologieën met een grote impact, waaronder milieu, door de nadruk te leggen op de bijdrage van AI aan duurzame productie, gezondheid, door de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie uit te breiden, alsook de overheidssector, mobiliteit, binnenlandse zaken en landbouw, en robotica. 

3. Nieuwe regels voor machines: 

Machinebouwproducten bestrijken een uitgebreid scala aan consumenten- en professionele producten, van robots tot grasmaaiers, 3D-printers, bouwmachines en industriële productielijnen. In de machinerichtlijn, die is vervangen door de nieuwe machineverordening, zijn de gezondheids- en veiligheidseisen voor machines vastgelegd. Deze nieuwe machineverordening zal ervoor zorgen dat de nieuwe generatie machines de veiligheid van gebruikers en consumenten waarborgt en innovatie aanmoedigt.

Terwijl de AI-verordening de veiligheidsrisico's van AI-systemen zal aanpakken, zal de nieuwe machineverordening zorgen voor de veilige integratie van het AI-systeem in de totale machine. Bedrijven zullen slechts één overeenstemmingsbeoordeling hoeven uit te voeren. 

Bovendien zal de nieuwe machineverordening inspelen op de behoeften van de markt door meer juridische duidelijkheid te brengen in de huidige bepalingen, de administratieve lasten en kosten voor ondernemingen te vereenvoudigen door digitale formaten voor documentatie toe te staan en de vergoedingen voor conformiteitsbeoordeling voor kmo's aan te passen, en tegelijkertijd te zorgen voor samenhang met het EU-wetgevingskader voor producten.

Meer info: 

Link naar de perspagina van de Europese Commissie
Link naar de algemene communicatie
Link naar de nieuwe AI-richtlijn
Link naar de communicatie over de coördinatie tussen de lidstaten
Link naar de machinerichtlijn
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons