U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Functional multi-material components and structures (RIA)

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-12

Inleiding

Cluster 4 van Horizon Europe heeft als doel de Europese capaciteit op het gebied van de sleuteltechnologieën te vergroten, in zowel het digitale, industriële als ruimtevaartdomein. Zo moet Research & Development (R&D) een concurrerende, groene, digitale en circulaire Europese industrie versterken. De projecten moeten bijdragen aan:

 • een grotere technologische onafhankelijkheid van de Europese Unie; en
 • een transformatie van onze economie, de werkomgeving en de maatschappij.

Er zijn 6 aandachtsgebieden of bestemmingen geselecteerd die deze strategische domeinen weerspiegelen:

 • Klimaatneutrale circulaire en gedigitaliseerde productie
 • Grotere autonomie in belangrijke strategische waardeketens voor een veerkrachtige industrie
 • Toonaangevende data- en computertechnologieën
 • Digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschiktheid voor de Green Deal
 • Open strategische autonomie bij de ontwikkeling, invoering en het gebruik van wereldwijde ruimte-infrastructuur, -diensten, -toepassingen en -gegevens
 • Een op de mens gerichte en ethische ontwikkeling van digitale en industriële technologieën.

Doelstellingen

Geoptimaliseerde lichtgewicht ontwerpen vereisen vaak het gebruik van multimaterialen, vaak met verschillende fysische eigenschappen, zoals polymeren composieten en metalen. De fabricage van multimateriaalconstructies is dus een uitdagende taak en veel industrieën houden zich vandaag bezig met specifieke kritische uitdagingen die gepaard gaan met het mengen van materialen. Het is van groot belang dat multimateriaalontwerp wordt geanalyseerd vanuit een holistisch en multidisciplinair perspectief, waarbij alle aspecten, van ontwerp tot fabricage, gebruik en recycling, in het proces worden meegenomen. Dit zal de industrie helpen de overstap te maken van traditioneel ontwerpen op basis van één materiaal naar multimateriaal ontwerpen van lichtgewicht constructies.

Van de projecten wordt verwacht dat zij bijdragen tot de volgende resultaten:

 • Bijdragen aan de energie-efficiëntie, het concurrentievermogen vergroten van nieuwe multimaterialen en multifunctionele materialen en producten voor een breed scala van toepassingen in de additieve-fabricage-industrie en in specifieke industriële sectoren, zoals vervoer, met inbegrip van de luchtvaart, en de zeevaart, klantspecifieke consumptiegoederen, communicatie, biomaterialen, gezondheid en energie;
 • Ontwikkeling van geoptimaliseerde structuren in termen van operationele prestaties en gewicht met als doel een gewichtsvermindering met 50% ten opzichte van traditionele ontwerpen;
 • Vermindering van de doorlooptijd van multimateriaalproducten met 20% ten opzichte van het huidige ontwerp van multimateriaalproducten, waardoor het concurrentievermogen van de EU-industrie wordt vergroot;
 • Versterking van de verwerkende industrie van de EU door de intensieve toepassing van innovatieve en onconventionele technologieën in de gehele verwerkende waardeketen van de EU;
 • Combinatie van materialen met een hoge uniformiteit en met een hoge mobiliteit in industriële hoeveelheden met een hoge reproduceerbare kwaliteit;
 • Verhoging van de productprestaties met ten minste 30% met behoud van de productprijs;
 • Verspreiding van de uitdagingen en voordelen van functionele multimateriaalcomponenten en -structuren in de betrokken industriële sectoren.
 • Relevante indicatoren en metriek, met uitgangswaarden, moeten duidelijk in het voorstel worden vermeld.

Budget

Indicatief budget: EUR 19.00 miljoen

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersoon: Nico Deblauwe

E nico.deblauwe@vlaio.be

T +32 2 432 43 00

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons