U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategische partnerschappen: digitale vaardigheden en vaardigheden via cultuur en kunst

Deadline

Inleiding

Specifiek bestaat het uit twee verschillende calls: 

Partnerschappen voor digitale onderwijsgereedheid

Deze projecten hebben tot doel de onderwijs- en opleidingsstelsels uit te rusten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de recente plotselinge verschuiving naar online- en afstandsonderwijs met zich meebrengt, met inbegrip van de ondersteuning van leerkrachten bij de ontwikkeling van digitale competenties en de vrijwaring van het inclusieve karakter van de leermogelijkheden. De huidige COVID-19-crisis heeft de behoefte aan modernisering en digitale transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels in heel Europa sterk versneld. Het doel is de onderwijs- en opleidingsinstellingen beter in staat te stellen om digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en inclusief te bieden. 

De nadruk zal liggen op het opbouwen van capaciteit om online, gemengd en afstandsonderwijs te implementeren; op het ontwikkelen van digitale pedagogische competenties van opvoeders, zodat zij inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit kunnen bieden; en op het ontwikkelen en/of gebruiken van digitale inhoud van hoge kwaliteit, zoals innovatieve onlinehulpbronnen en -hulpmiddelen. De partnerschappen zullen de vorming van netwerken van instellingen in de hele EU, het delen van middelen en expertise, en de samenwerking met aanbieders van digitale technologie en deskundigen op het gebied van onderwijstechnologieën en relevante pedagogische praktijken bevorderen om op maat gesneden oplossingen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de lokale uitdagingen en realiteiten. 

Partnerschappen voor de ontwikkeling van vaardigheden en inclusie door middel van creativiteit en kunst

De COVID-19-crisis heeft de culturele en creatieve sectoren bijzonder hard getroffen. Partnerschappen voor creativiteit hebben tot doel organisaties op het gebied van formeel, informeel en niet-formeel onderwijs samen met organisaties uit de creatieve en culturele sector te betrekken om het Europese bewustzijn te stimuleren en mensen van de huidige en toekomstige generaties - ongeacht hun sociale en culturele achtergrond - in staat te stellen om succesvolle innovatoren te zijn in hun lokale omgeving. Een van de doelstellingen is ook om jongeren en volwassenen uit te rusten met de nodige instrumenten en competenties om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen om het hoofd te bieden aan ongekende risico's en maatschappelijke uitdagingen, en om mogelijkheden te onthullen die in een kritische context kunnen worden gezocht. 

Deze actie heeft tot doel de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die de creativiteit versterken, te verbeteren en de kwaliteit, de innovatie en de erkenning van jeugdwerk dat het creatieve potentieel van de jeugd ondersteunt, te stimuleren en aldus bij te dragen tot het herstelvermogen van de culturele en creatieve sectoren. Deze projecten versterken de sectoroverschrijdende samenwerking met de nadruk op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers; door middel van deze actie kan het programma ook de sociale inclusie door middel van kunst versterken, door het bevorderen van innovatieve participatieve en interculturele dialogen tussen onderwijs, opleiding en belanghebbenden uit de jeugdsector en basisorganisaties uit de culturele en creatieve sector. 

Partnerschappen met de formele, informele en niet-formele onderwijssector die zich richten op jongeren en professionals kunnen helpen om zowel de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken waarmee de culturele en creatieve sectoren in het licht van deze wereldwijde crisis worden geconfronteerd, als de kansen die de crisis voor hen heeft gecreëerd. Uiteindelijk moet deze sectoroverschrijdende samenwerking een aanvulling vormen op de inspanningen om de culturele en creatieve sectoren te helpen zich te herstellen van de crisis in termen van een groen, meer digitaal en veerkrachtig herstel, en zo ook bijdragen aan de strategische prioriteiten van de EU. 

Budget

200 miljoen euro. 

Info & contact

Alle info vind je in het document in bijlage, een aanvraag doen kan via EPOS. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons