U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > calls >

European Cooperation projects Medium Scale

Deadline

Code

CREA-CULT-2021-COOP-2

Inleiding

Deze actie ondersteunt projecten waarbij een grote diversiteit aan spelers actief is in verschillende culturele en creatieve sectoren, om een ​​breed spectrum aan activiteiten en initiatieven uit te voeren. De actie is verankerd in het beleidskader van het onderdeel Cultuur van het programma Creatief Europa en de horizontale kwesties (inclusiviteit, vermindering van de milieu-impact en gendergelijkheid). Europese samenwerkingsprojecten zijn ook bedoeld om bij te dragen aan de uitvoering van opkomende EU-beleidsinitiatieven zoals het nieuwe Europese Bauhaus.

Doelstellingen

Er zal steun worden verleend aan samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de volgende doelstellingen:

 • Doelstelling 1 - Transnationale creatie en verspreiding: de transnationale creatie en verspreiding van Europese werken en kunstenaars versterken;
 • Doelstelling 2 – Innovatie: het vermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren versterken om talenten te koesteren, te innoveren, te bloeien en banen en groei te genereren.

Concreet zijn de beoogde projecten de volgende:

Transnationale creatie en verspreiding: waar transnationale samenwerking vereist is om artistieke en financiële redenen. Dit is in overeenstemming met de rechtsgrond en de prioriteiten ervan om de Europese dimensie van het artistieke en creatieve proces te vergroten. Coproductie is ook een instrument om creativiteit te stimuleren, middelen te delen en de transnationale distributie van inhoud en de circulatie van artiesten te vergemakkelijken. Projecten zullen rekening moeten houden met de nieuwe context, zoals gezondheids- of milieukwesties, en innovatieve (digitale) manieren moeten integreren om inhoud te produceren en te verspreiden.

Innovatie: is noodzakelijk voor de evolutie van de sector en zijn concurrentievermogen. Innovatie moet breed worden opgevat. Innovaties zijn niet noodzakelijk van technologische aard en kunnen de ontwikkeling en het experimenteren met nieuwe praktijken of nieuwe modellen omvatten, maar ook de overdracht en verspreiding van goede praktijken van meer geavanceerde Europese regio's of sectoren naar andere regio's in Europa of disciplines.

Daarnaast moeten projecten betrekking hebben op ten minste één (en niet meer dan twee) van de volgende prioriteiten:

 • Publiek: het vergroten van de culturele toegang tot en deelname aan cultuur, evenals de betrokkenheid en ontwikkeling van het publiek, zowel fysiek als digitaal;
 • Sociale inclusie: het bevorderen van maatschappelijke veerkracht en het vergroten van de sociale inclusie in/door cultuur, in het bijzonder van/voor mensen met een handicap, mensen die tot minderheden behoren en mensen die tot sociaal gemarginaliseerde groepen behoren, evenals interculturele dialoog;
 • Duurzaamheid: bijdragen aan de Europese Green Deal en met inbegrip van het nieuwe Europese Bauhaus, door de Europese culturele en creatieve sectoren aan te moedigen om samen meer milieuvriendelijke praktijken te creëren, over te nemen en te verspreiden, en om het bewustzijn over duurzame ontwikkeling te vergroten door middel van hun culturele activiteiten;
 • Nieuwe technologie: de Europese culturele en creatieve sectoren helpen ten volle te profiteren van nieuwe technologieën om hun concurrentievermogen te vergroten en hun digitale transitie te versnellen als reactie op de COVID-19-crisis;
 • Internationale dimensie: het opbouwen van de capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, met inbegrip van basisorganisaties en micro-organisaties, om op internationaal niveau actief te zijn – in Europa en daarbuiten;

Er zijn daarnaast ook nog sectorale prioriteiten (bijvoorbeeld onder literatuur, muziek, architectuur,...).

Budget

60 942 906 euro.

Begunstigden

Europese samenwerkingsprojecten staan ​​open voor alle culturele en creatieve sectoren. Aangezien deze actie echter gericht is op het nastreven van de doelstellingen van het onderdeel CULTUUR van het programma, komen projecten waarbij uitsluitend organisaties uit de audiovisuele sector betrokken zijn en projecten met een exclusieve audiovisuele inhoud niet in aanmerking voor financiering in het kader daarvan.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de Funding & Tender Portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Inleiding

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Vanaf 2021 is Creative Europe in 3 volwaardige sub-programma’s ingedeeld: Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal met elk zijn specifieke doelstellingen en prioriteiten. Men bouwt verder op de fundamenten van Creative Europe en vernieuwt waar de snel veranderende context het vereist.

Daar bovenop benadrukken enkele overkoepelende Europese thema’s de coherentie in het Europese culturele en audiovisuele beleid. Zo staat de duurzaamheid van de Europese Green Deal voorop. Daarnaast krijgen digitale transformatie – dankzij een eerste echt actieplan – alsook gendergelijkheid, diversiteit en inclusie aandacht. Innovatie en het ontbolsteren van talent blijven fundamenteel.

Lees het werkprogramma voor 2021 hier.

Doelstellingen

De brede algemene doelstellingen van het Creative Europe programma zijn:

 • Diversiteit Cultureel erfgoed: de bescherming, ontwikkeling en bevordering van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en van het culturele erfgoed van Europa
 • Cultuur & audiovisuele sector als economisch ecosysteem: de verbetering van het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.

Specifieke doelstellingen:

 • Samenwerkingen op Europees niveau: de verbetering van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau, ter ondersteuning van het scheppen van Europese werken en ter versterking van de economische, sociale en externe dimensie van de innovatie en mobiliteit in de Europese culturele en creatieve sectoren.
 • Mobiliteit in de audiovisuele sector: de bevordering van het concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, innovatie en duurzaamheid, onder meer door middel van mobiliteit in de Europese audiovisuele industrie.
 • Beleidssamenwerking in vrijheid & inclusieve diversiteit: de bevordering van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en het stimuleren van een divers, onafhankelijk en pluriform medialandschap en van mediawijsheid, en daarbij de vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie stimuleren.

Ieder subprogramma heeft aanvullend zijn eigen prioriteiten:

1. Cultuur

 • De transnationale, grensoverschrijdende samenwerking en creatie bevorderen; de verspreiding en zichtbaarheid van Europese werken aanmoedigen en de mobiliteit van culturele en creatieve actoren versterken.
 • De toegang tot cultuur verbeteren en publieksbetrokkenheid en -ontwikkeling in heel Europa aanmoedigen.
 • De maatschappelijke veerkracht versterken en sociale inclusie en interculturele dialoog via cultuur en cultureel erfgoed mogelijk maken.
 • De capaciteit van de Europese culturele en creatieve sectoren vergroten- met inbegrip van alle culturele actoren - om talenten te koesteren, te innoveren en op internationaal niveau actief te kunnen werken.
 • De Europese identiteit en waarden versterken door middel van cultureel bewustzijn, kunsteducatie en op cultuur gebaseerde creativiteit in het onderwijs en daarbuiten.

2. MEDIA

 • Talenten, competenties en vaardigheden koesteren en grensoverschrijdende samenwerking, mobiliteit en innovatie bij de creatie en productie van Europese audiovisuele werken te stimuleren, waarbij samenwerking tussen lidstaten met verschillende audiovisuele capaciteiten wordt aangemoedigd.
 • De verspreiding en promotie - zowel online als in cinema’s - van Europese audiovisuele werken binnen de Unie en internationaal in de nieuwe digitale omgeving verbeteren, onder meer door middel van innovatieve bedrijfsmodellen.
 • De Bevordering van Europese audiovisuele werken, met inbegrip van erfgoedwerken, en ondersteuning van de betrokkenheid en ontwikkeling van publiek van alle leeftijden, met name jonge doelgroepen, in heel Europa en daarbuiten.

3. Sector-overschrijdend
De transnationale beleidssamenwerking verhoogt zowel de zichtbaarheid van het Creative Europe programma als de uitrol en toepassing van de resultaten in Europa.

 • Het aanmoedigen van innovatieve benaderingen in het creëren, toegankelijk maken, verspreiden en promoten van inhoud m.b.t. culturele en creatieve sectoren, onder meer door aandacht voor de digitale verschuiving (zowel markt- als niet-marktgericht).
 • Het bevorderen van sectoroverschrijdende activiteiten met focus op de structurele en technologische veranderingen waarmee de media worden geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving.
 • De oprichting van programmabureaus in de deelnemende landen ondersteunen en grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken stimuleren.

Welke soort acties:

1. Cultuur
Het Cultuur subprogramma (33% van het budget) omvat steun voor Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten – van klein tot groot. Nieuw zijn de geboden kansen voor middelgrote projecten. De vertaling en promotie van literaire werken in de hele EU blijven een doel op zich zoals ook de extra ondersteuning van de creatie, verspreiding en promotie van Europese werken. Europese netwerken en internationale platformen komen eveneens weer aan bod. Daarnaast zet Creative Europe Culture nu ook structureel in op specifieke noden van bepaalde ecosystemen, met name architectuur, erfgoed, muziek en theaterkunsten.

2. MEDIA
In het MEDIA-subprogramma (58% van het budget) vindt men steun voor de gehele audiovisuele waardeketen in Europese film of TV-series (fictie, animatie, documentaires): van ontwikkeling over productie tot distributie in de cinemazalen en via online platformen of promotie op AV markten. Doel is een divers publiek te bereiken in Europa en daar buiten. Games en XR genieten opnieuw van ontwikkelingssteun.

Europese samenwerking tussen audiovisuele organisaties uit de deelnemende landen is een nieuwe rode draad, of het nu content, productie of business betreft. Zo krijgt de co-ontwikkeling en coproductie van innovatieve inhoud voor televisie en film extra aandacht, maar ook de verspreiding en verkoop van audiovisuele werken in Europa en daarbuiten. Netwerken tussen Europese filmfestivals en online distributienetwerken worden aangespoord om schaalvergroting op Europees niveau te realiseren en toch de beoogde diversiteit te vrijwaren en te stimuleren. Audiovisueel talent in alle aspecten van de sector wordt gestimuleerd via een waaier aan trainingen.

3. Sectoroverschrijdend
In het Cross-sectoraal (9 % van het budget) sub-programma slaat men grensoverschrijdende bruggen tussen de culturele en de audiovisuele werelden, maar ook met andere sectoren. Voor het eerst gaat men een verscheiden en pluralistisch mediaklimaat alsook mediageletterdheid propageren. De bestrijding van fake news staat hierbij voorop. Tenslotte blijven, zoals voorheen, de speciale acties zoals de culturele hoofdsteden van Europa, het Europees Erfgoedlabel en de Europese Literatuur-, Film en Architectuurprijzen de publieksgerichte initiatieven bij uitstek.

Budget

Budget 2021-2027: 2,528 miljard euro

 • 33% voor subprogramma Cultuur
 • 58% voor subprogramma MEDIA
 • 9% voor sectoroverschrijdend subprogramma

Cofinancieringspercentage: afhankelijk van de actie kan dit oplopen tot 90%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Erasmus+
 • Europees Programma Rechten en waarden 
 • ESF+
 • EFRO/Interreg
 • Interne Marktprogramma
 • Digital Europe
 • Horizon Europe
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Migratie
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Hoger onderwijs
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Bekijk hier onze korte video over Creative Europe

Lees meer
Volg ons