U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > beroepsonderwijs en opleiding > calls >

ESF: WerkInleving voor Jongeren! - WIJ!

Deadline

Doelstellingen

De oproep kadert binnen het ESF operationeel programma 2014-2020, investeringsprioriteit 9i Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen vorderen richting arbeidsmarktgerichte integratie o.a.via maatschappelijke participatie. De oproep WIJ! wil hiertoe aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen op basis hiervan verdere begeleiding aanbieden. Welke acties? Jongeren kunnen in de projecten starten door toeleiding vanuit VDAB of na vindplaatsgerichte acties door de promotor. Vindplaatsgericht werken houdt hier in dat jongeren gezocht worden via activiteiten, evenementen en infosessies van de promotor, partners of overige organisaties waarmee men samenwerkt. Indien jongeren toegeleid worden door vindplaatgericht werken, moet de inschrijving bij VDAB in orde gebracht worden. Hierin wordt ook de inschrijving in hetgegund WIJ!-perceel voltooid. De jongeren die toegeleid worden vanuit VDAB of uit het eigen toeleidingsnetwerk worden uitgenodigd voor een infosessie en/of intake.Bij het intakegesprek wordt het verloop van de WIJ!-begeleiding toegelicht. Na elk onderdeel van de begeleiding moet de promotor meewerken aan een warme overdrachtnaar VDAB, andere begeleidende instanties, onderwijs, de werkgever, een andereopleidingsverstrekker. Er wordt ook contact gehouden met de jongere in nazorg. Er wordt een WerkInleving voor Jongeren! aangeboden in twee delen. De acties en resultaten gaan uit van het recht van de jongere de volledige actie uit te voeren. Dit recht moet te allen tijde gewaarborgd worden door het partnerschap. Oriëntering met actieplanDe eerste actie van de begeleiding van de jongeren bestaat uit een sterke oriëntering. Enerzijds krijgen jongeren zicht op hun eigen competenties, hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun belemmeringen tot de arbeidsmarkt. Anderzijds krijgen ze een verbeterde kennis over alle aspecten van de arbeidsmarkt: mogelijke jobs, sectoren, arbeidsmarktactoren en hoe deze te gebruiken tijdens het zoeken naar werk. Jongeren leren ook werken met Mijn Loopbaan. Deze oriëntering staat in functie van een verder intensief traject naar werk en competentieversterking. BegeleidingIn de begeleiding worden de randvoorwaarden geremedieerd en de noden tot kwalificering via kortere opleidingen, opleidingsstages, jobhunting, sollicitatieondersteuning en overige aangeboden. De begeleidingwordt op maat ingevuld. De promotor voorziet in begeleiding op maat. Er wordt gewerkt aan arbeidsmarktgerichte competentieversterking en er wordt bemiddeld naar werk. Waar mogelijk wordt een attestering opgemaakt bij gevolgde opleidingen (VDAB, CVO, Syntra).

 

Budget

Er wordt over de volgende 3 jaar in een totaal van een 6.200-tal begeleidingen voorzien.Een oriëntering met actieplan telt voor maximaal 600 euro subsidiëring.Een begeleiding met als resultaat duurzaam werk, de opstart in een kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of onderwijs) of de volledige uitvoering van de minimaal vooropgestelde activiteiten telt voor maximaal 2.000 euro subsidiëring. Er is een budget voorzien van 18.031.388,75 euro voor een periode van drie jaar. Er wordt 40% subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. De overige 60% wordt aangeleverd uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Begunstigden

 Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen op deze oproep intekenen of partners worden en de gevraagde dienstverlening aan te bieden. Er worden lokaal partnerschappen gezocht die de volledige acties kunnen aanbieden. De oproep begeleidt ongekwalificeerde jongeren (18-25 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Info & contact

U leest de details van deze subsidieoproep na op deze pagina van de website van het ESF-Agentschap. 

EFS-Agentschap Vlaanderen

Bieke Comer, T 02/546.22.51 of  bieke.comer@esf.vlaanderen.be Op 12 februari wordt een infosessie georganiseerd voor deze oproep. Meer info en inschrijven kan op deze site

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons