U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Deadline

Code

VP/2019/006

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gefinancierd in het kader van het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie "EaSI" 2014-20201. EaSI is een financieringsinstrument op Europees niveau dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd om bij te dragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie, door financiële steun te verlenen voor de doelstellingen van de Unie op het gebied van bevordering van een hoog niveau van kwaliteit en duurzame werkgelegenheid, door het waarborgen van toereikende en sociale bescherming, bestrijding van sociale uitsluiting en armoede en verbetering van de arbeidsomstandigheden

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van de oproep zijn de arbeidsmobiliteit van werknemers binnen de EU te bevorderen, de werkgelegenheid te bevorderen en de tenuitvoerlegging van de EURES-verordening te ondersteunen.

De call bestaat uit vier delen in lijn met het jaarlijkse werkprogramma 2019 voor subsidies en voorzieningen voor EaSI:

i. Het eerste deel ondersteunt eerlijke mobiliteit voor grensarbeiders in grensregio's;
ii. Het tweede deel ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen of de uitvoering van activiteiten die nieuw zijn voor het partnerschap of in gebieden / sectoren die nieuw voor hen zijn
iii. Het derde onderdeel ondersteunt de arbeidsmobiliteit binnen de EU in de EER-landen;
iv. Het vierde deel ondersteunt de coördinatie van de activiteiten van de Europese sociale partners in het EURES-netwerk.

Maatregelen die in het kader van deze oproep moeten worden gefinancierd, moeten concreet en actiegericht zijn en een duidelijke meerwaarde bieden.

Bovendien moeten aanvragers zich, waar passend, ertoe verbinden om te voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie en van Verordening (EU) nr. 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296 /2013.8

Dit betekent dat de aanvragers zich moeten houden aan de regels, normen en procedures die in deze documenten zijn vastgelegd, zoals het principe om gratis diensten aan werkzoekenden te bieden, om vacatures en cv's te verstrekken in overeenstemming met het uniforme systeem voor het EURES-portaal en om informatie aan het nationale coördinatiebureau voor de programmerings- en rapportagecyclus.

Budget

Beschikbaar budget

Na de goedkeuring van het financieringsbesluit van 2019 voor het EaSI-programma wordt het totale budget voor de EU-medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep geraamd op 9.653.761 euro.

Het budget wordt, afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, als volgt toegewezen:

Voor onderdeel 1 "Grensoverschrijdende partnerschappen" 8,4 miljoen euro
Voor onderdeel 2 "Ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen", 600.000 EUR
Voor onderdeel 3 "Ondersteuning van samenwerking op het gebied van mobiliteit binnen de EU in de EER-landen": 353.761 EUR
Voor onderdeel 4 "Ondersteuning van samenwerking op het gebied van mobiliteit binnen de EU voor sociale partners" 300.000 euro

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen te verdelen of het beschikbare bedrag te verhogen en deze te verdelen onder voorstellen die op de reservelijst worden toegelaten, indien deze is vastgesteld.
Deze herlading is beperkt tot 20% van het oorspronkelijke budget van de oproep.

Medefinancieringspercentage van toepassing

In het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen mag de EU-subsidie ​​niet meer bedragen dan 80% van de totale subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten hun cofinanciering garanderen van het resterende bedrag dat door de eigen middelen van de aanvragers wordt gedekt of van andere bronnen dan de begroting van de Europese Unie.21

Begunstigden

6.1.1 Plaats van vestiging - alle onderdelen

Voor Britse aanvragers: houd er rekening mee dat het project moet voldoen aan de geschiktheidscriteria voor de gehele duur van de subsidieovereenkomst. Als het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de subsidieperiode terugtrekt uit de EU zonder een overeenkomst met de EU te sluiten, waarbij er met name voor wordt gezorgd dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, zullen Britse begunstigden niet langer EU-financiering ontvangen (waarbij ze, indien mogelijk, blijven deelnemen) of wordt verzocht het project te verlaten op basis van artikel II.7.2.1, onder a), voor één begunstigde en artikel II.17.3.1 (a) voor subsidieovereenkomsten met meerdere begunstigden.

Juridische entiteiten die behoorlijk zijn gevestigd en geregistreerd in de volgende landen komen in aanmerking als hoofdaanvrager en / of medeaanvragers (zie de specifieke vereisten voor elk onderdeel in 6.1.3):
- EU-lidstaten
- IJsland en Noorwegen in overeenstemming met de EER-overeenkomst.

Organisaties van sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid onder het toepasselijke nationale recht van bovengenoemde landen komen ook in aanmerking, mits aan de daaraan verbonden voorwaarden van het Financieel Reglement wordt voldaan (artikel 131, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement)

6.1.2 Type entiteiten

a) Soorten entiteiten - onderdeel 1

Om in aanmerking te komen, moeten hoofdaanvragers zijn:
• de relevante nationale EURES-coördinatiebureau (s) zoals aangewezen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/58925 of
• het EURES-lid of de partner (s) van de betrokken regio's met de goedkeuring van zijn nationale coördinatiebureau (zie voetnoot 5)

Om in aanmerking te komen, moeten co-aanvragers in een van de onderstaande categorieën vallen:

- EURES-leden of partners
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau
- Openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- Organisaties uit derde sectoren
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, met inbegrip van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

b) Type entiteiten - onderdeel 2

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers (voor- en medeaanvragers) behoren tot een van de onderstaande categorieën:

- het nationale EURES-coördinatiebureau (en) zoals aangewezen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/58928
- het EURES-lid / de leden van de betrokken regio's met de goedkeuring van het nationale coördinatiebureau (zie voetnoot 5)
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau (in toepassing van artikel 131 van het Financieel Reglement kunnen organisaties van de sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid ook in aanmerking komen mits aan de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan);
- openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- derde sectororganisaties
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, waaronder Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

c) Soorten entiteiten - streng 3

Om in aanmerking te komen, moeten hoofdaanvragers of afzonderlijke aanvragers de nationale EURES-coördinatiebureaus van respectievelijk Noorwegen of IJsland zijn.

Om in aanmerking te komen, moeten co-aanvragers in een van de onderstaande categorieën vallen:

- EURES-lid (leden) / partners (s) uit respectievelijk Noorwegen of IJsland
- organisaties van sociale partners op Europees, nationaal of regionaal niveau (in toepassing van artikel 131 van het Financieel Reglement kunnen organisaties van de sociale partners zonder rechtspersoonlijkheid ook in aanmerking komen mits aan de voorwaarden van het daarmee verband houdende Financieel Reglement wordt voldaan);
- openbare of particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten
- derde sectororganisaties
- andere relevante actoren die actief zijn op de EU / EER-arbeidsmarkt, waaronder Europese groeperingen voor territoriale samenwerking

d) Typen entiteiten - onderdeel 4

Aanvragers (alleenstaande, leidende en mede-indieners) moeten sociale partners zijn, die op Europees niveau zijn gevestigd en zijn vertegenwoordigd in het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers, d.w.z.

- The European Trade Union Confederation (ETUC)
- The Confederation of European Business (BUSINESSEUROPE)
- European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (SMEunited)
- European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of general interest (CEEP)

Info & contact

Elke vraag dient per e-mail te worden verzonden naar EMPL-VP-2019-006@ec.europa.eu Om een snel antwoord op verzoeken om informatie te garanderen, worden aanvragers verzocht hun vragen in het Engels in te dienen.

Lees de volledige oproep hier of in de bijlage. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons