U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Raad Milieu: de conclusies

18 december 2020 - door Celeste Wezenbeek

Op donderdag 17 december hebben de ministers van milieu politieke overeenstemming bereikt over het voorstel voor de klimaatwet. In tegenstelling tot het gedeeltelijke akkoord dat in oktober werd bereikt, heeft dit akkoord betrekking op de gehele klimaatwet, met inbegrip van de nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor 2030, waarover de 27 staatshoofden en regeringsleiders onlangs overeenstemming hebben bereikt. Om dit doel te verwezenlijken, vragen de lidstaten een vermindering in uitstoot van broeikasgassen van ten minste 55% tegen 2030, in overeenstemming met het voorstel van de Europese Commissie.

Tijdens de bijeenkomst hebben de ministers, met eenparigheid van stemmen, daarnaast ook hun goedkeuring gegeven aan het voorstel om deze verhoogde doelstelling ook op te nemen in de nationale bijdragen van de EU en haar lidstaten. De herziening zal worden doorgestuurd naar het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), zoals vereist door het Akkoord van Parijs.

 

Raad Milieu: de conclusies

Volgende stappen

Voordat de verordening inzake een Europese klimaatwet definitief kan worden aangenomen, moeten de Raad, vertegenwoordigd door zijn voorzitterschap, en het Europees Parlement een politiek akkoord over het voorstel bereiken. De interinstitutionele onderhandelingen , die op 30 november van start zijn gegaan en die, bij gebrek aan een akkoord over de doelstelling voor 2030, beperkt waren tot technische overwegingen zullen dus kunnen worden hervat. De tweede trialoog zal dus op maandag 21 december plaatsvinden.

Circulair herstelplan

De milieuministers zijn ervan overtuigd dat het tweede actieplan voor de circulaire economie, een sleutelelement van de Europese Green Deal, moet worden ingezet voor een post-Covid-19 groen en circulair EU herstel.

Schrijf je hier alvast in voor onze webinar over EU-actieplan circulaire economie en de rol van Vlaanderen. 


Aarhus verordening

Daarnaast werd er ook een politiek akkoord bereikt over de wijziging van de Aarhus verordening (1367/2006),om de toegang van het publiek tot de rechter te verbeteren in milieuaangelegenheden. 

Groene digitalisering 

Tot slot hebben de ministers van milieu de conclusies van de EU-Raad aangenomen over digitalisering ten behoeve van het milieu, om de groene en digitale overgang van de EU met elkaar te verzoenen. 

 

Maak een account aan

Volg ons