U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

Deadline

Code

LC-GD-3-2-2020

Doelstellingen

Het stimuleren van circulariteit maakt deel uit van de beleidsreactie om systeemcrises aan te pakken, zoals klimaatverandering, vervuiling, afvalproductie en verlies van biodiversiteit. De circulaire economie kan een belangrijke rol spelen bij het herstel van de EU van de ongunstige sociaaleconomische en milieueffecten van de COVID-19-crisis door systemische oplossingen te bieden voor duurzame groei en economisch herstel. Zoals aangegeven in de Europese Green Deal-mededeling, is het met de toenemende wereldwijde consumptie en de toenemende druk op hulpbronnen dringend noodzakelijk om economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en om te zorgen voor een snelle overgang naar klimaatneutrale en circulaire oplossingen. Europa moet ook zijn veerkracht vergroten in het licht van de onzekerheid in de aanvoer van kritieke grondstoffen en de veiligheid van zijn waardeketens vergroten, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Actieplan circulaire economie. Belangrijkste productwaardeketens: batterijen en voertuigen, elektronica en ICT , verpakkingen, plastic, textiel, constructie en gebouwen, voedsel, water en nutriënten. Een circulaire economie die duurzaam, regeneratief, inclusief en rechtvaardig is, kan onze economieën helpen te functioneren binnen de grenzen van onze planeet door natuurlijke systemen te herstellen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het verlies aan natuurlijk kapitaal en biodiversiteit tot een minimum te beperken. Het kan ook milieubeleid verbinden met sociale rechtvaardigheid door middel van een rechtvaardige transitie en zorgt voor ecologische duurzaamheid, banen en sociale inclusie. Waar relevant moet ook aandacht worden besteed aan aspecten van gezondheid en veiligheid op het werk en mogelijke uitdagingen van de overgang naar een circulaire economie.

Het is essentieel dat de overgang naar een duurzaam, hulpbronnenefficiënt en circulair economisch model ook sociale doelstellingen oplevert en bijdraagt ​​aan duurzame menselijke ontwikkeling.

Het concept van de circulaire economie moet een centraal onderdeel zijn van lokale en regionale economieën, die een geschikte schaal hebben om hulpbronnenkringlopen te sluiten, duurzame circulaire ecosystemen te creëren en participatieve, op de gemeenschap gebaseerde innovatieregelingen te ontwerpen. Een toenemend aantal steden, regio's, industrieën en bedrijven houdt zich bezig met het testen en verbeteren van de circulariteit op hun grondgebied, economische sectoren, waardeketens en diensten. Desalniettemin moet de concrete implementatie van systeemoplossingen voor de territoriale uitrol van de circulaire economie nog worden aangetoond en effectief worden gerepliceerd op andere gebieden. Een grote uitdaging is met name hoe het concept van de circulaire economie effectief kan worden toegepast buiten de traditionele terugwinning van hulpbronnen in afval- en watersectoren. De toegevoegde waarde van de EU kan worden verkregen door het demonstreren van territoriale systemische circulaire oplossingen in het ene gebied en de replicatie ervan in andere gebieden in Europa. Dit proces van demonstratie en replicatie van circulaire systeemoplossingen zal de lokale bijdrage aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van de Europese Green Deal, het Actieplan voor de circulaire economie, de strategie voor bio-economie en de Europese industriële strategie vermenigvuldigen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 60 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons