U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > calls >

EuropeAid/138749/DH/SER/Multi: Modellering van broeikasgasemissies in de G20-landen

Deadline

Doelstellingen

Deze opdracht richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de mitigatiemodelleringsinstrumenten van nationale modelleringsteams in ontwikkelingslanden (zowel op het gebied van het energiesysteem, de technologische opties als het voor het land relevante beleidsscenario). Met het project wordt beoogd zowel internationale deskundigen als deelnemers uit het betreffende land, uit zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, samen te brengen met de bedoeling:

 • de nationale omstandigheden beter in acht te nemen in mitigatiemodellen; de capaciteit op te bouwen van onderlinge verbanden in het model tussen energie, landbouw en bodemgebruik; en tot een beter begrip te komen over hoe inspanningen op nationaal niveau, zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden, invloed hebben op de mondiale uitstoot;
 • het vermogen van de deelnemende landen te vergroten om modellering uit te voeren ter ondersteuning van hun klimaatdoelen, in het bijzonder de op nationaal niveau bepaalde bijdragen en de strategieën voor 2050 conform de Overeenkomst van Parijs.

Budget

1.55 miljoen euro.

Begunstigden

Alle legale personen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU of in een G20 land en internationale organisaties mogen deelnemen aan deze call.

Info & contact

Meer informatie kan je vinden op deze website.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking

Inleiding

Het Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking is het belangrijkste financieringsinstrument van de EU om bij te dragen tot de uitroeiing van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling, welvaart, vrede en stabiliteit. Als opvolger van verschillende fondsen voor ontwikkelingshulp, waaronder het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), heeft het flink meer financiële middelen ter beschikking. Daarnaast heeft het samenvoegen van de verschillende financieringsinstrumenten ervoor gezorgd dat de opbouw simpeler en transparanter is geworden.

Doelstellingen

Het algemene doel is het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden en belangen van de Unie met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie.

De specifieke doelstellingen zijn de volgende:

 • Ondersteunen en bevorderen van dialoog en samenwerking met derde landen en regio's in het nabuurschap, in Afrika ten zuiden van de Sahara, Azië en het Stille-Oceaangebied, en in Amerika en het Caribisch Gebied;
 • Op mondiaal niveau, consolideren en ondersteunen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, ondersteunen van het maatschappelijk middenveld, bevorderen van stabiliteit en vrede en aanpakken van andere wereldwijde uitdagingen, waaronder migratie en mobiliteit en klimaatverandering.
 • Snel kunnen inspelen op: situaties van crisis, instabiliteit en conflicten; problemen op het gebied van weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsmaatregelen; en de behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid.

Welke soort acties:

De steun van de Unie in het kader van dit instrument wordt uitgevoerd door middel van: 

 • geografische programma's
 • thematische programma's
 • acties voor snelle respons.  

De thematische programma's omvatten maatregelen die verband houden met het nastreven van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op mondiaal niveau, op de volgende gebieden: 

 • mensenrechten en democratie;
 • maatschappelijk middenveld; 
 • stabiliteit en vrede; 
 • wereldwijde uitdagingen.

Beschrijving van specifieke doelstellingen en mogelijke acties vanaf pagina 54 van deze verordening.

Type projecten

studie, onderzoek, innovatie, test/demonstratie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 

Budget

Budget 2021-2027: 79,462 miljard euro

Cofinancieringspercentage: max. 90%

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Consumentenbeleid
Digitale agenda
Economisch bestuur
Handel
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Fraude
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport
Regionaal beleid
Maritieme zaken en visserij
Plattelandsbeleid
Transport
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn
Lees meer
Volg ons