U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > migratie > calls >

Transnational actions on asylum, migration and integration

Deadline

Code

AMIF-2019-AG-CALL-01

Inleiding

De doelstelling van de Europese Unie om een ​​ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te vormen, moet onder meer worden bereikt door gemeenschappelijke maatregelen voor een beleid op het gebied van asiel en immigratie, gebaseerd op solidariteit tussen de lidstaten, wat eerlijk is ten opzichte van derde landen en hun onderdanen.

Om bij te dragen tot de ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid van de Unie inzake asiel en immigratie en tot de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in het licht van de toepassing van de beginselen van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en samenwerking met derde landen is het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) opgericht. Het is gericht op het ondersteunen van acties om bij te dragen tot een efficiënt beheer van migratiestromen en de uitvoering, versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van de Unie inzake asiel en immigratie.

Het AMIF-werkprogramma van 2019 voor actie van de Unie (AWP) bestaat uit:

 • Acties om de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen (derde landen helpen hun verplichtingen na te komen met betrekking tot de overname van hun eigen onderdanen die onregelmatig in de EU verblijven, steun voor re integratiemaatregelen, voorlichting en bewustmaking van de risico's van onregelmatige migratie, aanpak van migrantensmokkel , steun voor de inzet van Europese verbindingsfunctionarissen voor migratie); en
 • Acties met betrekking tot de integratie van onderdanen van derde landen in de samenlevingen van de lidstaten.

Doelstellingen

De huidige oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op de financiering van projecten in zeven onderwerpen:


Thema 1: Bevordering van de integratie van personen die bescherming behoeven via particuliere sponsorregelingen

Private sponsorship: het betreft personen die toegelaten worden tot het grondgebied o.b.v. humanitaire redenen, waarbij private actoren (lokale gemeenschappen, organisaties, NGO’s,…) een deel van de overheidstaken op zich nemen (bv. identificeren van personen, begeleiding van het vertrek, voorzien van opvang en begeleiding bij integratie). De oproep betreft de integratie van personen die op deze manier migreren.

De oproep is gericht op het ondersteunen van de private actoren (NGO’s, verenigingen, organisaties,…) die het ‘sponsorship’ op zich nemen. De middelen kunnen gebruikt worden voor capacity building voor de organisatie en voor het ondersteunen van leden van de organisatie (bv. mentoren). In landen waar nog geen ‘private sponsorhip schemes’ bestaan, kunnen organisaties indienen die dit willen opzetten.

Als onderdeel van de EU-inspanningen om meer legale kanalen te bieden voor het groeiende aantal ontheemden dat internationale bescherming behoeft, heeft de Europese Commissie de lidstaten verzocht onderzoek te doen naar manieren om particuliere sponsorregelingen op te zetten waarbij maatschappelijke organisaties ondersteuning bieden voor de regeling en integratie voor personen die bescherming nodig hebben. In overeenstemming met de conclusies van een studie die onlangs voor de Europese Commissie is uitgevoerd naar particuliere sponsoring, stelt de Europese Commissie voor financiering te verstrekken voor het bevorderen van de integratie van personen die bescherming behoeven via particuliere sponsorregelingen.

Het concept van particuliere sponsoring is niet duidelijk en gemakkelijk te definiëren. De bovengenoemde studie identificeerde een breed scala aan definities van particuliere sponsoring en een even gevarieerd scala aan praktijken. Het aantal verschillende sponsorregelingen is in de hele EU toegenomen en ze hebben een breed scala aan kenmerken in de toelatingscriteria van de sponsor en de begunstigde, de verantwoordelijkheden van de sponsor en in de status die wordt verleend en bijbehorende rechten. Particuliere sponsorregelingen die tot op heden in Europa zijn geïmplementeerd, kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: humanitaire corridors; ad-hoc schema's voor specifieke religieuze groepen; specifieke gezinsherenigingsregelingen; en communitygebaseerde sponsoring. Gezien de uiteenlopende reeks toelatingsregelingen die in lidstaten met een sponsorcomponent hebben gewerkt, kan sponsoring het best worden omschreven als een manier om personen om humanitaire redenen toe te laten, in plaats van als een afzonderlijk kanaal zelf. Particuliere sponsorregelingen hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze omvatten een overdracht van verantwoordelijkheid van overheidsinstanties aan particuliere actoren voor sommige elementen van het identificatie-, vertrek-, ontvangst- of integratieproces van begunstigden. Met een sterke betrokkenheid van lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, laten deze regelingen versterkte capaciteiten op lokaal niveau toe om adequate ondersteuning voor integratie te bieden en leiden meestal tot betere integratie-resultaten van de betrokken personen.

Lees er hier meer over.


Thema 2: Sociale oriëntatie van pas aangekomen onderdanen van derde landen door betrokkenheid van lokale gemeenschappen, inclusief mentorschap en vrijwilligersactiviteiten

Bij aankomst en in de zeer vroege stadia van het integratieproces ondervinden migranten vaak moeilijkheden bij hun sociale oriëntatie, dwz bij het aanpassen aan een nieuwe lokale, sociale en administratieve omgeving, het opbouwen van een sociaal netwerk en bij het omgaan met autoriteiten, burgers en privédiensten of papierwerk. Deze moeilijkheden kunnen het integratieproces vertragen en het resultaat beïnvloeden. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap kan het overwinnen van deze moeilijkheden vergemakkelijken, bijvoorbeeld door mentorprogramma's en / of vrijwilligersactiviteiten om onderdanen van derde landen te ondersteunen op gebieden zoals kennis van de nieuwe lokale omgeving, "manieren, gewoonten en gewoonten" van de nieuwe samenleving, basisvaardigheden in de taal, het omgaan met administratieve procedures op het gebied van gezondheid, huisvesting, onderwijs, enz. De activiteiten zijn gericht op het faciliteren van de vroege integratiestappen van nieuw aangekomen migranten en bevorderen ook uitwisselingen tussen migranten en de ontvangende samenleving, dus bijdragen aan wederzijds begrip, kennis en het opbouwen van een meer samenhangende gemeenschap. Bij deze activiteiten is de lokale gemeenschap (individuen en / of gezinnen) betrokken en kunnen deze ook worden ondersteund.

Lees er hier meer over.


Thema 3: Sociale en economische integratie van vrouwen

De oproep betreft zowel sociale integratie (bv. zich thuis voelen, netwerk uitbouwen,…), als economische integratie (tewerkstelling en opleiding) – met aandacht voor empowerment en kennis over rechten. Acties moeten rekening houden met specifieke drempels op het kruispunt van gender en herkomst (bv. verwijzing naar kinderopvang).

De oproep kan verschillende acties subsidiëren (activiteiten, opleiding, training,…) voor alle vrouwen met een niet-EU nationaliteit, en/of specifiek voor vrouwen in een kwetsbare positie. Ook activiteiten gericht op kennisdeling over methodes en aanpak komen in aanmerking.

Vrouwen kunnen cruciale facilitators zijn in het integratieproces. Wanneer ze kinderen hebben, zijn ze vaak versterkers op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid en spelen ze een belangrijke rol als agenten voor de overdracht van waarden. Het positieve effect van de werkgelegenheid van migrantenvrouwen op de sociale resultaten van hun kinderen is goed gedocumenteerd. 

Uit gegevens en onderzoek blijkt echter dat migrantenvrouwen meerdere nadelen ondervinden in vergelijking met migrantenmannen en autochtone vrouwen; met name hebben zij een lager activiteits- en werkgelegenheidspercentage, een hoger risico op armoede of sociale uitsluiting en hebben zij meer kans op lager geschoolde / gewaardeerde beroepen. Dit is waar, hoewel vrouwelijke migranten gemiddeld een vergelijkbaar of iets beter opleidingsniveau hebben dan mannelijke migranten. Meer negatieve integratieresultaten kunnen op hun beurt hun persoonlijke en economische onafhankelijkheid ondermijnen, het risico op kwetsbaarheid en sociaal isolement vergroten, evenals het risico op psychische problemen en een laag zelfbeeld. Vrouwen die als moslim of van Afrikaanse afkomst worden beschouwd, ondervinden bijzondere moeilijkheden, met name vanwege discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt. 

Daarom is het van essentieel belang migrantenvrouwen en -meisjes te ondersteunen om deel te nemen aan alle geledingen van de samenleving en om gendergelijkheid te bevorderen. Een effectieve sociale integratie van vrouwen in de ontvangende samenleving, met name het vermogen om te communiceren en zich op hun gemak te voelen met de nieuwe sociale omgeving, kan bijdragen tot een betere sociale cohesie en hun integratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Onderzoek uitgevoerd door de OESO en evaluaties van eerdere AMIF-projecten ter ondersteuning van migrantenvrouwen laten toe enkele elementen te tekenen die bijdragen aan het succes van projecten. Beschikbaarheid van kinderopvang, zelfs als informeel, tijdens de activiteiten verhoogt de participatie van migrantenvrouwen. Het opbouwen van vertrouwen, met name voor nieuwkomers, is van cruciaal belang en kan op verschillende manieren worden geboden, waaronder mentorregelingen of contacten met deelnemers en hun families. Ervaren vrouwelijke migranten die al goed ingeburgerd zijn in een gemeenschap, kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld als mentor, facilitator of rolmodel. Activiteiten moeten de integratie op de arbeidsmarkt van migrantenvrouwen ondersteunen, zodat deze kunnen worden afgestemd op de behoeften van de lokale arbeidsmarkt en minder traditionele arbeidsmogelijkheden kunnen worden onderzocht. Ze moeten ook worden georganiseerd op plaatsen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrouwelijke migranten, met name met het openbaar vervoer. Het koppelen van werkervaring aan training en het leren van talen (bijvoorbeeld elk een halve dag) is gunstig, evenals de deelname van migrantenvrouwen aan activiteiten die ten minste 6 maanden duren.

Lees er hier meer over.


Thema 4: Bewustmaking en voorlichtingscampagnes over de risico's van illegale migratie in geselecteerde derde landen en binnen Europa

De beslissing om een ​​irreguliere reis naar Europa te maken, wordt vaak gekenmerkt door het feit dat de risico's voor de potentiële beloning over het hoofd worden gezien. Potentiële migranten kunnen de waarschijnlijkheid van een succesvolle uitkomst overschatten, geen bewuste beoordeling maken op basis van bewijs of de waarschijnlijke risico's volledig negeren. Tekortkomingen in eerdere informatie- en bewustmakingsactiviteiten hebben vaak op het volgende gewezen:

 • Weinig potentiële migranten ontvangen informatie of vinden het nuttig;
 • Migranten vertrouwden bepaalde informatiekanalen niet en hoewel er een overvloed aan rapportage was over de migratiesituatie, was toevlucht nemen tot en vertrouwen op betrouwbaar nieuws en informatie nog steeds schaars;
 • Negatieve informatie gepresenteerd in campagnes werd ofwel niet geloofd, of was onvoldoende om de aantrekkingskracht van de alternatieve positieve informatie van vrienden, familie of smokkelaars te overwinnen;
 • Sommige migranten kozen ervoor om de gepresenteerde informatie te negeren, omdat ze vonden dat ze geen andere keuze hadden dan te migreren.

De algemene doelstelling van de informatie- en bewustmakingscampagnes is objectieve informatie over de gevaren en moeilijkheden van reizen en over de juridische, sociale en economische realiteit van het leven in Europa, aan potentiële migranten, kwetsbare gemeenschappen, diaspora-leden en lokale media te communiceren. Uiteindelijk moeten deze campagnes asielzoekers en migranten in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over hun bewegingen en plannen voor de toekomst. Bovendien moeten voorlichtingscampagnes ook de optie / het alternatief benadrukken van vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst voor diegenen die geen internationale bescherming behoeven, die van mening zijn dat hun verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit, zowel op de route als in Europa.

Lees er hier meer over.


Thema 5: Ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel

Betere toegang tot en het realiseren van de rechten van de slachtoffers van mensenhandel is een prioriteit in de mededeling van 2017 over de follow-up van de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel en het identificeren van verdere concrete acties ('Communicatie van 2017'). De Europese Commissie heeft transnationale projecten ondersteund die bijdragen tot de vroege identificatie, bijstand, ondersteuning, doorverwijzing en integratie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen. Ervoor zorgen dat de financiering overeenkomt met de doelstellingen van het beleid tegen mensenhandel is een horizontale prioriteit van de mededeling van 2017.

Het tweede voortgangsverslag (2018) van de Europese Commissie geeft aan dat lidstaten verslag uitbrachten over slachtoffers van mensenhandel die zijn aangetroffen in asielaanvraagsystemen; over georganiseerde criminele groepen die asielprocedures misbruiken. In dit verband heeft Europol gewaarschuwd dat ‘OCG's die betrokken zijn bij mensenhandel ook asielvoorzieningen blijven exploiteren om niet-EU-onderdanen naar de EU te vervoeren. In veel gevallen krijgen slachtoffers frauduleuze documenten om hun echte identiteit en leeftijd te verbergen. EU-lidstaten en andere bronnen hebben bezorgdheid geuit over criminele netwerken die betrokken zijn bij mensenhandel die profiteren van de illegale migratieroutes. In het rapport merkt de Europese Commissie op dat mensenhandel moet worden aangepakt in de context van migratie, rekening houdend met de onevenredige targeting van vrouwen en meisjes die worden verhandeld voor seksuele uitbuiting. Er moeten inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers worden geïdentificeerd en voorzien van hulp en bescherming die is afgestemd op hun geslacht, leeftijd en de vorm van uitbuiting. Uit gegevens van EU-lidstaten voor de jaren 2015-2016 blijkt dat 56% van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel binnen de EU niet-EU-burgers zijn. Slachtoffers van mensenhandel buiten de EU worden uitgebuit voor seksuele (51%) doeleinden, voor arbeid (32%) of voor andere (17%) doeleinden. Vrouwen waren meer dan driekwart van de slachtoffers onder niet-EU-burgers (76%). Meisjes waren meer dan de helft (54%) van de slachtoffers met een niet-EU-nationaliteit.

Op basis van de mededeling van 2017 en de bevindingen en geïdentificeerde patronen van het tweede voortgangsverslag van de Europese Commissie, met informatie van de lidstaten, relevante EU-agentschappen, het maatschappelijk middenveld en relevante rapporten van internationale organisaties, beoogt dit onderwerp de versterking van relevante belanghebbenden in transnationale context met betrekking tot de uitvoering van de EU-richtlijn mensenhandel.

Lees er hier meer over.


Thema 6: Bescherming van kinderen tijdens migratie

Migrantenkinderen blijven in relatief grote aantallen naar de EU komen. Van de 34.376 irreguliere migranten die in de eerste helft van 2019 via land of zee of land naar de EU zijn gekomen, zijn 23% kinderen. Volgens EASO hebben kinderen in 2018 159.000 asielaanvragen ingediend in de EU + . Het aantal niet-begeleide migrerende kinderen dat naar de EU-lidstaten aan de frontlinie komt, is opmerkelijk: in Spanje waren naar schatting 13.500 aanwezig op het grondgebied eind 2018, in Italië 8.500 en in Griekenland 3.700.

De mededeling van 2017 over de bescherming van kinderen bij migratie is nog steeds actueel. In de mededeling werden ernstige lacunes in de bescherming aan migrantenkinderen op verschillende gebieden vastgesteld en aanbevelingen gedaan over de manier waarop de geconstateerde hiaten kunnen worden aangepakt. In de mededeling werd gewezen op de noodzaak om migrantenkinderen voldoende opvang en ondersteuning te bieden, onder meer wat betreft huisvesting, toegang tot basisvoorzieningen en gespecialiseerde ondersteuning voor de meest kwetsbaren, en op de negatieve gevolgen die detentiemaatregelen voor kinderen kunnen hebben, vooral wanneer detentie is het gevolg van een onregelmatige migratiestatus. In de mededeling werd daarom aanbevolen om te werken aan de beschikbaarheid van alternatieve zorgsystemen en van effectieve alternatieven voor administratieve detentie op grond van migratie.

Volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (‘UNCRC’) moet een kind opgroeien in een gezinsomgeving en hebben kinderen die tijdelijk hun gezinsomgeving zijn ontnomen, inclusief migrantenkinderen, recht op speciale bescherming en bijstand. In overeenstemming met de vereisten van Art. 24 (2) van de opvangrichtlijn (2013/33 / EU) moeten niet-begeleide kinderen die internationale bescherming in de EU willen krijgen, passende en veilige opvangomstandigheden krijgen, waaronder plaatsing bij een pleeggezin, opvangcentra met speciale voorzieningen voor kinderen, of andere geschikte accommodatie, zoals begeleid zelfstandig wonen regelingen voor oudere kinderen. De VN-richtlijnen voor de alternatieve zorg voor kinderen (2010) vormen in dit opzicht relevante normen.

Het begrip 'alternatieve zorg' in deze context gaat niet alleen over het aanbieden van geschikte huisvesting buiten de traditionele opvanginstellingen, maar ook over het bieden van passende hulp aan de kinderen - die op hun individuele behoeften moet worden afgestemd, naast het vergemakkelijken van de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Tegenwoordig bestaat er onder EU-belanghebbenden een consensus over het feit dat goed beheerde alternatieve zorgsystemen gunstiger zijn voor het welzijn en de harmonieuze ontwikkeling van niet-begeleide migrantenkinderen. In het bijzonder zijn alternatieve zorgsystemen ook goedkoper dan institutionele opvangfaciliteiten. Maar om verschillende redenen - van legale, culturele, sociaal-economische aard - hebben momenteel slechts een klein aantal niet-begeleide en gescheiden migrantenkinderen die naar de EU komen de mogelijkheid om te profiteren van hoogwaardige alternatieve zorg, terwijl de meerderheid nog steeds wordt geplaatst in institutionele opvangfaciliteiten. Desalniettemin is er een groeiende rijkdom aan kennis en expertise over het bieden van hoogwaardige alternatieve zorg, die echter moet worden gedeeld en verspreid over de lidstaten.

Lees er hier meer over.


Thema 7: Transnationale projecten van de lidstaten voor de opleiding van deskundigen op het gebied van asiel en immigratie

Op het gebied van asiel en migratie worden de nationale overheidsdiensten van de EU-lidstaten geconfronteerd met een breed scala aan verschillende taken en activiteiten die een hoog kennisniveau vereisen. Voortdurende training en leermogelijkheden voor personeel zijn van cruciaal belang om hun kennis en vaardigheden te versterken en ervoor te zorgen dat zij hun werk op een bevredigend niveau zullen uitvoeren. Verbeterde kwaliteit binnen de nationale asiel- en migratiediensten van de lidstaten draagt ​​ook bij tot de effectieve implementatie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Wat de asielprocedure betreft, zorgen de lidstaten er bijvoorbeeld voor dat het personeel van de nationale autoriteiten die verzoeken om internationale bescherming ontvangen of verantwoordelijk zijn voor hun onderzoek, over de juiste kennis beschikken en de nodige passende opleiding ontvangen. In dit verband houden de lidstaten rekening met de relevante opleiding die is opgezet en ontwikkeld door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Overeenkomstig zijn mandaat ondersteunt het EASO de praktische samenwerking tussen de lidstaten, onder meer door opleidingsmogelijkheden vast te stellen en te ontwikkelen die beschikbaar zijn voor leden van nationale overheden en nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor asiel- en opvangzaken. De opleidings- en leerstrategie van het EASO draagt ​​bij tot de versterking van de implementatie van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, voornamelijk via drie categorieën programma's: het opleidingscurriculum (dat via interactieve modellen de kernaspecten van de asielprocedure bestrijkt), de operationele opleiding (ter ondersteuning van het onderwerp van de lidstaten bijzondere druk op hun asiel- en opvangsystemen) en andere relevante opleidingsinitiatieven, zoals de ontwikkeling van specifieke opleidingsmiddelen.

Informatie over de trainings- en leeractiviteiten van EASO is beschikbaar op de website van EASO: https://easo.europa.eu/training-quality.

Lees er hier meer over.

Elke projectaanvraag die wordt ingediend in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen, moet slechts een van de volgende onderwerpen behandelen (als u meer dan één onderwerp van de oproep wilt behandelen, moet u een afzonderlijk voorstel indienen voor elk onderwerp op de indieningspagina).

Budget

21 500 000 euro verdeeld als volgt: 

 • Onderwerp 1 - EUR 4 000 000
 • Onderwerp 2 - EUR 4 000 000
 • Onderwerp 3 - EUR 4 000 000
 • Onderwerp 4 - EUR 4 850 000
 • Onderwerp 5 - EUR 2 550 000
 • Onderwerp 6 - EUR 1 700 000
 • Onderwerp 7 - EUR 400.000

Info & contact

Het volledige document van deze call kan gevonden worden in bijlage. 

Voor meer informatie, kan contact opgenomen worden met amif.isf@ibz.eu

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Type projecten

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage bedraagt 75% (tot 100% in uitzonderlijke gevallen).

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons