U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies

Deadline

Code

AMIF-2020-AG-CALL-03

Inleiding

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie, in het kader van het toenemende belang van open en inclusieve beleidsvorming en wetgeving, een ruimte voor discussie en raadpleging van maatschappelijke organisaties geopend, met name via het Europees Migratieforum.

Voortbouwend op de proefactie "Europese Adviesraad voor Migranten" (2018-19)[1] heeft het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie een deskundigengroep van de Europese Commissie opgericht die de Europese Commissie moet adviseren over het beleid op het gebied van migratie, asiel en integratie van migranten[2].

In het Actieplan van de Europese Commissie voor de integratie van onderdanen van derde landen vanaf 2016[3] wordt benadrukt dat de betrokkenheid van onderdanen van derde landen (TCN's) bij het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid van essentieel belang is om hun participatie en hun integratieresultaten te verbeteren.

Het vergroten van de participatie van vluchtelingen en migranten in het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid is immers van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een doeltreffend beleid dat is afgestemd op de behoeften van de belangrijkste begunstigden. Het actief betrekken van migranten, asielzoekers en vluchtelingen en het bevorderen van hun deelname aan overleg- en besluitvormingsprocessen die hen aangaan, kan bijdragen tot hun emancipatie en integratie op lange termijn in de samenleving.

Het is dus duidelijk dat er steun moet worden verleend aan de vaststelling van gestructureerde en geformaliseerde manieren om migranten regelmatig te raadplegen over beleid dat hen rechtstreeks aangaat. De afgelopen jaren zijn in verschillende lidstaten overlegorganen van migranten op lokaal, regionaal en nationaal niveau opgericht; desondanks bestaan er in de EU nog steeds grote verschillen in de mate waarin migranten rechtstreeks bij de vaststelling en uitvoering van het integratiebeleid worden betrokken. In sommige lidstaten worden migranten via overlegorganen op lokaal, regionaal en nationaal niveau betrokken bij het opstellen van het migratie-, asiel- en integratiebeleid, terwijl er in andere lidstaten nog steeds geen formele manieren zijn om hen te raadplegen. Daarom kan samenwerking tussen landen met verschillende niveaus van ervaring op dit gebied bijzonder effectief zijn. Bovendien kan het bevorderen van de actieve deelname van migranten aan raadplegings- en besluitvormingsprocessen bijdragen tot hun empowerment en integratie op lange termijn in de samenleving. 

Doelstellingen

Het doel van dit onderwerp is het bevorderen van de participatie van vluchtelingen en migranten in het ontwerp en de uitvoering van integratie- en aanverwant beleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Acties

De voorstellen moeten een of meer van de volgende acties omvatten (niet-uitputtende lijst):

 • Ondersteuning van de oprichting van migrantenraden of adviesorganen op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau in nauwe samenwerking met de overheid;
 • Ontwikkelen van innovatieve raadplegingsmechanismen voor migranten op beleidsterreinen die betrekking hebben op hun integratie en deelname aan de samenleving van het gastland, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en huisvesting;
 • de uitwisseling van ervaringen tussen lokale, regionale en/of nationale overheden over de betrokkenheid van migranten bij het opstellen van integratiebeleid en de uitvoering daarvan bevorderen;
 • de capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau verbeteren om migranten efficiënt te raadplegen en te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van beleidsgebieden die hen rechtstreeks aanbelangen.

Budget

Samen met de andere AMIF-calls met deadline 16 februari komt het totaalbedrag op 32 700 000 euro. 

Begunstigden

Voorwaarden om in aanmerking te komen en ontvankelijkheid: beschreven in de punten 5 en 6 van het oproepdocument.

Info & contact

Alle informatie over deze call vind je op de funding and tender portal of in dit document. 

Voor specifieke vragen kan je sturen naar HOME-AMIF-UNIONACTIONS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Type projecten

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage bedraagt 75% (tot 100% in uitzonderlijke gevallen).

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons