U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Monitoring en coaching, door middel van sport, van jongeren die het risico lopen te radicaliseren

Deadline

Code

EAC/S19/2019

Inleiding

Sport kan een rol spelen in het omgaan met de uitdaging om mensen beter te integreren in de samenleving en kan daarom bijdragen aan het verbeteren van waarden zoals tolerantie, integratie en interculturele dialoog.

Op initiatief van het Europees Parlement wil dit proefproject sportgerelateerde projecten ondersteunen die worden georganiseerd door sportorganisaties, met name overkoepelende sportorganisaties. Het zal zich in het bijzonder richten op het beoefenen van sport en lichamelijke activiteit als een instrument om een betere integratie van bevolkingsgroepen te bevorderen die het risico lopen te worden uitgesloten in de samenleving waarin zij vertrekken.

Doelstellingen

Deze actie heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die worden georganiseerd door sportorganisaties en -federaties die samenwerken met overheidsinstanties (waaronder gemeenten), lokale actoren en het maatschappelijk middenveld.

Deze actie is gericht op het voorkomen van radicalisering, met name door jongeren die het risico lopen op uitsluiting en radicalisering te helpen beter te integreren in de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Centraal hierin zullen staan de beoefening van sport en lichaamsbeweging als middel om een betere integratie in een groep dan wel in de samenleving als geheel te bevorderen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan gebieden waar sociale problemen spelen.

Er wordt rekening gehouden met het aspect gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Bij deze voorbereidende actie zullen sportorganisaties en/of -federaties worden betrokken die, in samenwerking met lokale autoriteiten en organisaties die radicalisering bestrijden, hulpmiddelen en passende begeleiding zullen aanbieden om het proces van radicalisering te voorkomen.

Dit zal naar verwachting het volgende opleveren:

• Toegang tot sport en lichaamsbeweging voor bevolkingsgroepen die het risico lopen op uitsluiting en radicalisering;

• Het opleiden van coaches en medewerkers die werken op het gebied van integratie via de sport;

• De ontwikkeling van netwerken en partnerschappen op EU-niveau;

• Een betere integratie in de EU-samenleving van mensen die het risico lopen te radicaliseren, met name jongeren.

De voorgestelde projecten moeten worden geleid door sportorganisaties, met name overkoepelende organisaties zoals Europese sportfederaties. Er moeten nationale, regionale of lokale leden van deze sportorganisaties bij betrokken zijn. Er zullen ongeveer zeven projecten worden geselecteerd.

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 900 000 EUR.

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de subsidiabele kosten.

De subsidie bedraagt minimaal 150 000 EUR per project. De subsidie bedraagt maximaal 350 000 EUR per project.

De Commissie zal naar verwachting ongeveer zeven voorstellen financieren. De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen.

Begunstigden

De voorgestelde activiteiten moeten in ten minste vijf verschillende EU-lidstaten plaatsvinden.

Onderstaand vindt u een niet-limitatieve lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen:
• de ontwikkeling van sport en fysieke activiteiten voor mensen die het risico lopen te radicaliseren;
• het opzetten en ontwikkelen van netwerken op EU-niveau tussen organisaties die betrokken zijn bij de preventie van marginalisering en radicalisering, via de sport;
• de organisatie van workshops, seminars en conferenties die tot doel hebben informatie, deskundigheid en samenwerkingsmogelijkheden te verspreiden met betrekking tot de preventie van marginalisering en radicalisering, via de sport;
• het ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede praktijken betreffende toezicht op en coaching van mensen die het risico lopen te radicaliseren, via de sport.

De activiteiten moeten plaatsvinden in de EU-lidstaten. De duur van de activiteiten bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.

Uitvoeringsperiode:
• de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2020 van start gaan;
• de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden afgerond. Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode, worden niet aanvaard.

Info & contact

Lees er hier meer over of bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons