U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat staat in het Europees actieplan Integratie en Inclusie?

27 november 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelde het actieplan Integratie en Inclusie voor. Het actieplan bevordert inclusie voor iedereen, erkent de belangrijke bijdrage van migranten aan de EU en pakt de barrières aan die de participatie en integratie van mensen met een migrantenachtergrond, van nieuwkomers tot burgers, in de Europese samenleving kunnen belemmeren.

Acties zullen plaatsvinden op vier concrete domeinen: 

 • Onderwijs en opleiding
 • Werk en vaardigheden
 • Gezondheid
 • Huisvesting

Hoewel de nationale regeringen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het creëren en uitvoeren van sociaal beleid, speelt de EU een sleutelrol bij het ondersteunen van de lidstaten door middel van financiering, het ontwikkelen van begeleiding en het bevorderen van relevante partnerschappen. De Europese Commissie stoelt haar plannen rond integratie en inclusie op vier domeinen. 

Wat staat in het Europees actieplan Integratie en Inclusie?

1. Onderwijs

Onderwijs en opleiding is de basis voor een succesvolle deelname aan de samenleving en een van de krachtigste instrumenten voor de opbouw van meer inclusieve samenlevingen. Inclusie en gendergelijkheid is een van de zes dimensies van de Europese onderwijsruimte die tegen 2025 moet worden bereikt door de uitrol van een aantal concrete initiatieven: 

 • Meer migrantenkinderen en kinderen met een migrantenachtergrond nemen deel aan hoogwaardig en inclusief onderwijs en opvang voor jonge kinderen. 
 • Leerkrachten zijn beter uitgerust met de nodige vaardigheden en krijgen de middelen en ondersteuning om multiculturele en meertalige klaslokalen te beheren ten voordele van zowel allochtone als autochtone kinderen.
 • Er worden multi-stakeholder leergemeenschappen gecreëerd met de betrokkenheid van scholen, gezondheids- en sociale diensten en ouders. 
 • Kwalificaties die in niet-EU-landen worden verworven, worden sneller en gemakkelijker erkend. 
 • Meer migranten nemen deel aan uitgebreide taalcursussen en inburgeringsprogramma's die bij aankomst beginnen en hen tijdens hun integratietraject begeleiden.


2. Werk en vaardigheden: 

Betere arbeidskansen en erkenning van vaardigheden zodat de bijdrage van migrantengemeenschappen, en met name van vrouwen, ten volle wordt gewaardeerd en zij steun krijgen om zich volledig te ontplooien. De doelstellingen zijn de volgende: 

 • De samenwerking op EU-, nationaal en lokaal niveau tussen de belangrijkste actoren op de arbeidsmarkt en de migranten zelf wordt sterker. 
 • Migrantenondernemers, met inbegrip van sociale ondernemers, krijgen meer steun door de toegang tot financiering, opleiding en advies te vergemakkelijken. 
 • Meer migrantenvrouwen nemen deel aan de arbeidsmarkt. 
 • De beoordeling van de vaardigheden van migranten is doeltreffender en sneller. Bijscholing en omscholing worden voortdurend ondersteund, onder meer via validatieprocedures voor niet-formeel en informeel leren. 
 • Meer migranten nemen deel aan beroepsonderwijs en -opleiding van hoge kwaliteit.
   

3. Gezondheid

Onvoldoende toegang tot gezondheidsdiensten kan een belangrijke hinderpaal zijn voor integratie en inclusie, die van invloed is op vrijwel alle gebieden van het leven, met inbegrip van werkgelegenheid en onderwijs. Migranten worden geconfronteerd met specifieke hardnekkige belemmeringen voor de toegang tot gezondheidsdiensten, waaronder administratieve belemmeringen, angsten in verband met onzekerheden over de duur van hun verblijf, discriminatie, een gebrek aan informatie en vertrouwdheid met het gezondheidszorgstelsel, en taalkundige en interculturele belemmeringen. De commissie wil dat: 

 • Migranten en EU-burgers met een migrantenachtergrond worden geïnformeerd over hun rechten en hebben gelijke toegang tot reguliere gezondheidszorg, met inbegrip van geestelijke gezondheidszorg, onder de voorwaarden die in de nationale wetgeving en praktijken zijn vastgesteld. 
 • Specifieke uitdagingen voor migrantenvrouwen, waaronder prenatale en postnatale gezondheidszorg voor moeders, worden ten volle in aanmerking genomen bij het vergemakkelijken van de toegang tot de gezondheidszorg.
   

4. Huisvesting

Toegang tot adequate en betaalbare huisvesting is een belangrijke bepalende factor voor een succesvolle integratie. De huisvestingsomstandigheden hebben een grote invloed op de werkgelegenheids- en onderwijsmogelijkheden en op de interacties tussen migranten en de gastgemeenschappen.

 • Migranten en EU-burgers met een migrantenachtergrond hebben toegang tot adequate en betaalbare huisvesting, met inbegrip van sociale huisvesting.
 • De lidstaten en de lokale en regionale overheden hebben toegang tot een breed scala aan instrumenten en goede praktijken om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
 • In de hele EU wordt op grote schaal gebruik gemaakt van innovatieve huisvestingsoplossingen die integratie bevorderen en segregatie bestrijden. 
   

Maatschappelijke partnerschappen: 

Concrete acties zoals hierboven geïdentificeerd zijn noodzakelijk en zorgen voor focus, maar daarnaast is integratie een maatschappelijk proces waarbij de verantwoordelijkheid niet bij één bepaalde groep ligt, maar bij vele: migranten, gastgemeenschappen, overheden en instellingen, sociale en economische partners, maatschappelijke organisaties, kerken, religieuze en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen en de particuliere sector. De Commissie zal ernaar streven alle actoren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan dit proces door sterke en langdurige partnerschappen met meerdere belanghebbenden op verschillende bestuursniveaus tot stand te brengen. 

 • Alle relevante belanghebbenden worden gemachtigd en in staat gesteld een bijdrage te leveren aan het integratieproces.
 • Partnerschappen met meerdere belanghebbenden worden opgezet op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.
 • Er wordt een structurele en open dialoog opgezet tussen de Commissie en de belangrijkste belanghebbenden bij het integratieproces.
   

Financiering

- Voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld om het toekomstige Fonds voor asiel en migratie (AMIF) te richten op het ondersteunen van op maat gesneden maatregelen die in de eerste fasen van de integratie worden uitgevoerd.

- Intussen zouden de arbeidsmarktintegratie en de sociale integratie van migranten kunnen worden gefinancierd in het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

- Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt de integratie door middel van infrastructuur, uitrusting en toegang tot diensten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, sociale zaken, gezondheidszorg en kinderopvang.

Daarnaast zijn ook synergieën mogelijk met andere Europese middelen:

 • Erasmus+
 • De faciliteit voor Herstel en Veerkracht
 • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
 • InvestEU
 • Burgers, gelijkheid, rechten en waarden

Lokale en regionale overheden spelen een cruciale rol in het integratieproces, maar hebben vaak geen middelen om integratiemaatregelen te nemen of hebben moeite om toegang te krijgen tot EU-financiering. In het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld om hun toegang tot EU-financiering te vergemakkelijken door betere informatie en een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding, uitvoering en herziening van de relevante nationale programma's die onder gedeeld beheer worden beheerd.

Meer informatie: 

Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

Werkdocument van de diensten van de Commissie

Rapport over de openbare raadpleging over de integratie en inclusie van migranten en mensen met een migratie-achtergrond

Analyse van de antwoorden op de openbare raadpleging over de integratie en inclusie van migranten en mensen met een migratie-achtergrond

MEMO: Integratie en inclusie

Factsheet: EU-actieplan voor integratie en inclusie

Website over integratie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons