U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Actief en gedeeld burgerschap

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doelstelling om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken.Het bevorderen van actief en gedeeld burgerschap betekent enerzijds het verhogen van beleidsparticipatie bij derdelanders en anderzijds het stimuleren van de burgerzin (vb. vaardigheden, attitudes en kennis over waarden en normen, democratie, pluralisme, …) bij alle burgers (zowel derdelanders als ontvangende samenleving). De oproep ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten waarbij derdelanders samen met andere burgers lokale uitdagingen bespreken en strategieën ontwikkelen om deze aan te pakken. De oproep zet lokale besturen aan om expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen om duurzame initiatieven te ontwikkelen en te implementeren.

Daarnaast wordt binnen deze oproep de wetenschappelijke monitoring en evaluatie van de initiatieven gefinancierd om een opvolging, validering en verspreiding van de ontwikkelde expertise mogelijk te maken.Voor de lokale projecten “Actief en gedeeld burgerschap” richt de oproep zich tot samenwerkingsverbanden tussen een lokaal bestuur (individueel of een intergemeentelijke samenwerking) en een actor die aantoonbare praktijkervaring heeft rond het bevorderen van beleidsparticipatie bij moeilijk te bereiken groepen en het stimuleren van burgerzin. Samenwerking met zelforganisaties of andere organisaties die de AMIF-doelgroep vertegenwoordigen wordt sterk aangemoedigd.

 

Budget

Het budget voor de oproep bedraagt 2.500.000,00 euro, waarvan 1.875.000,00 euro AMIF en 625.000,00 euro Vlaamse cofinanciering AMIF. Een project kan tussen 100.000,00 en 250.000,00 euro subsidie aanvragen. Voor de ontwikkeling en implementatie van een monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrument wordt een maximaal budget van 200.000,00 euro voorzien. Het budget van de oproep is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaamse cofinanciering AMIF door de Vlaamse regering.

Begunstigden

Binnen het partnerschap neemt het lokaal bestuur de rol op van promotor. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de VGC optreden als promotor, aangezien zij de regierol heeft over het lokale Vlaamse integratiebeleid.Voor de uitvoering van de monitoring- en evaluatieopdracht, richten we ons op actoren die ervaring hebben met gebruiksvriendelijke monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrumenten.

 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van ESF-Vlaanderen.

Er vindt op 16 januari 2018 om 13u00 een infosessie plaats in het Ellipsgebouw - A - 0.06 Auditorium. Schrijf je hier in.

Uw contactpersonen:

Lisa Van HeckeT: 02/552 83 41E: lisa.vanhecke@wse.vlaanderen.be

Delphine AmpeT: 02/552 83 01E: delphine.ampe@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Type projecten

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage bedraagt 75% (tot 100% in uitzonderlijke gevallen).

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons