U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Deadline

Code

LC-GD-9-1-2020

Doelstellingen

De urgentie en de omvang van de Green Deal-uitdagingen vereisen de mobilisatie en bevordering van wetenschappelijke capaciteiten en middelen van wereldklasse, zoals die worden aangeboden door Europese onderzoeksinfrastructuren. Ze zullen bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal Europa, met als doel een emissiereductie van ten minste 50% tegen 2030. Als proefproject in het kader van Horizon 2020 zullen de activiteiten gericht zijn op het leveren van onderzoeks- en innovatiediensten voor baanbrekend onderzoek op twee prioritaire gebieden: energieopslag en geavanceerde observatie en monitoring van klimaat/milieu. De verwachte effecten variëren van het beantwoorden van kortetermijnbehoeften van thematische Europese Green Deal-doelstellingen tot langetermijnperspectieven, waaronder Horizon Europa.

Energieopslag:

Om de vooruitgang van kennis en technologie op het gebied van energieopslag te stimuleren, hebben Europese onderzoekers effectieve en aangepaste toegang tot de beste onderzoeksinfrastructuren nodig. Het doel van deze actie is om belangrijke nationale en regionale onderzoeksinfrastructuren samen te brengen, te integreren op Europese schaal en open te stellen voor Europese onderzoekers uit zowel de academische wereld als de industrie, en om ontbrekende diensten te ontwikkelen die beter aansluiten op specifieke behoeften voor onderzoek en technische ontwikkelingen.

Geavanceerde klimaat- / milieuwaarneming:

Europese onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS, ACTRIS en IAGOS zijn van cruciaal belang voor de kennis die nodig is voor het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van Europees beleid om klimaatverandering en luchtverontreiniging aan te pakken. Ze zijn essentieel om complexe processen in de atmosfeer, de concentratie en flux van (langlevende) broeikasgassen, de interactie van kortlevende atmosferische bestanddelen en luchtverontreinigende stoffen te observeren, begrijpen en voorspellen. Ze bieden langdurige, hoogwaardige en interoperabele gegevens, die ook worden gebruikt om satellieten te kalibreren en klimaatmodellen, weersvoorspellingen, luchtverontreinigingsvoorspellingen enz. te valideren of te beperken.

Toch dekken deze onderzoeksinfrastructuren niet de gepaste "hotspots" zoals steden en industrie-intensieve sites (vaak niet ver van steden) ondanks hun belangrijke rol: steden en hun omgeving zijn sterke uitstoters van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid is de impact op de gezondheid van de burgers zeer groot. Met name in situ metingen in en rond steden om antropogene emissies van broeikasgassen en nanodeeltjes (met nog onbekende potentiële gezondheidsschade) te kwantificeren ontbreken.

Budget

Het budget voor deze oproep is 28 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren evenals het verwezenlijken van prioriteiten van de 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons