U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening LULUCF-verordening: ontwerp rapport/adviezen EP-commissies

17 januari 2022 - door Ina De Vlieger
Herziening LULUCF-verordening: ontwerp rapport/adviezen EP-commissies

Ontwerp rapport ENVI-commissie

Rapporteur Ville Niinistö stelt voor dat de EU een streefcijfer vaststelt van -490 miljoen ton CO2-equivalent aan nettokoolstofverwijderingen tegen 2030. Het EC-voorstel is -310 miljoen ton CO2-equivalent.

Om dat niveau van nettokoolstofverwijderingen door bossen en land te bereiken, stelt rapporteur Niinistö voor de aan de lidstaten toegewezen aandelen te verhogen.  De toename van natuurlijke koolstofputten moet evenwel gebeuren op een manier die de biodiversiteit in stand houdt en versterkt.

Daarnaast zouden Lidstaten die er twee jaar na elkaar niet in slagen hun jaarlijkse streefcijfers te halen, hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en langetermijnstrategieën moeten herzien om ervoor te zorgen dat aanvullende maatregelen worden genomen om alle natuurlijke putten en reservoirs te versterken.

In het ontwerprapport staat ook dat de toename van de nettoverwijdering van broeikasgassen (BKG) door bossen en grond in een afzonderlijk kader moet worden nagestreefd, en in geen geval mag worden gebruikt voor de compensatie van BKG-emissies door de fossiele industrie, met inbegrip van de landbouwsector.

Wat de post 2030 LULUCF-doelstellingen betreft, is de rapporteur van mening dat deze te gepasten tijde moeten worden vastgesteld, rekening houdend met het advies van de Europese wetenschappelijke adviesraad over klimaatverandering en de EU-begroting voor broeikasgasemissies, die naar verwachting medio 2024 door de Commissie wordt gepresenteerd.

Verder wil de ENVI-rapporteur de lidstaten verplichten om ten minste 5 % van de inkomsten uit de veiling van emissierechten in het kader van de EU-koolstofmarkt (ETS) te besteden aan programma's ter ondersteuning van de schaalvergroting van op ecosystemen gebaseerde benaderingen in bossen en op landbouwgrond.

Ontwerpadvies ITRE-commissie

Rapporteur Henna Virkkunen stelt voor om de doelstelling die de Europese Commissie heeft voorgesteld bij de LULUCF-herziening te herzien.

Terwijl de tekst van de Commissie voorziet in een collectieve verbintenis om tegen 2035 klimaatneutraliteit in de land- en bosbouwsector te bereiken, stelt mevrouw Virkkunen voor dat deze verbintenis voor elke lidstaat afzonderlijk zou gelden.

De rapporteur is van mening dat de verordening ook de rol van duurzame bio-energieproductie moet erkennen bij de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen.
Ze stelt daarom voor dat de Commissie tegen 2023 gedelegeerde handelingen vaststelt om nieuwe categorieën van koolstofopslagproducten toe te voegen aan het toepassingsgebied van de herziene verordening, met inbegrip van alle relevante biobased productcategorieën.

Zij stelt ook voor dat de Commissie uiterlijk in 2025 voorstellen indient over de wijze waarop bio-energie met koolstofafvang en -opslag (BECCS) tot de koolstofopslagproducten kan worden gerekend.

Dit ontwerpadvies van Henna Virkkunen dient als input voor de werkzaamheden van EP-lid Ville Niinistö de rapporteur van het Parlement voor dit dossier.

Ontwerpadvies AGRI-commissie

Rapporteur Norbert Lins stelt een koolstofputdoelstelling voor 2030 voor die realistisch en ambitieus is en gebaseerd op de meest actuele cijfers en wetenschappelijke analyse. Deze doelstelling moet in overeenstemming zijn met duurzaam actief bosbeheer en een stimulans vormen voor de vastlegging, opslag van koolstof en vervanging van fossiele brandstoffen.

In plaats van de gekwantificeerde doelstelling van een verwijdering van 310 miljoen ton CO2-equivalent (EC-voorstel) stelt de rapporteur een doelstelling voor die gebaseerd is op de gemiddelde broeikasgasverwijderingen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (een doelstelling die overeenkomt met een stijging van 15% van de gemiddelde broeikasgasemissies en -verwijderingen ten opzichte van de jaren 2018, 2019 en 2020).

Verder is er met de voorgestelde opname van methaan een herbeoordeling van de emissies van kortlevende biogene broeikasgassen nodig. De rapporteur vraagt ook om een beoordeling van de gevolgen voor de voedselzekerheid, de bio-economie en de vervanging van fossiele brandstoffen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons