U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > energie en klimaat > calls >

Connecting Europe Facility (CEF) - Electricity, Gas, Smart Grids and CO₂ networks

Deadline

Code

CEF-E-2021-PCI-STUDIES

Inleiding

De oproep subsidieert studies die gericht zijn op innovaties binnen de Europese energie infrastructuur. 

 

Doelstellingen

De oproep is bedoeld om 'Projects of Common Interest' *(PCI's) mogelijk te maken in het kader van de uitrol van trans-Europese netwerken in de energiesector. De oproep draagt ​​vooral bij aan de ondersteuning van deze 'Projects of Common Interest' op het gebied van energie-infrastructuur die aanzienlijke sociaal-economische voordelen hebben en zorgen voor meer solidariteit tussen de lidstaten, maar die onvoldoende financiering van de markt ontvangen.

De Europese Green Deal heeft de sleutelrol van energie-infrastructuur in de transitie naar een klimaatneutrale economie benadrukt. Projecten die door deze oproep worden ondersteund, streven de doelen en doelstellingen van de Green Deal na, evenals de Overeenkomst van Parijs en de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en de langetermijndoelstellingen voor het koolstofvrij maken. Daarom moet de financiële steun die in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt verleend, de toegevoegde waarde ervan voor het koolstofvrij maken maximaliseren.

*Belangrijke informatie: PCI’s

Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de CEF Energy, moet een project op de Europese lijst van ‘Projects of Common Interest’ (PCI’s) staan. Een project moet onder andere bijdragen aan de Europese doelstellingen op het gebied van energie, de concurrentie vergroten en een significante impact hebben op de markt van ten minste twee Europese landen.

Budget

EUR 785.000.000

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en gelieerde entiteiten):

 • rechtspersonen zijn (openbare of particuliere instanties)
 • gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen, d.w.z.:
  • EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO))
  • niet-EU-landen: vermelde EER-landen en met het CEF-programma geassocieerde landen of landen die lopende onderhandelingen voeren over een associatieovereenkomst en waarvan de overeenkomst in werking treedt vóór ondertekening van de subsidie ​​(lijst van deelnemende landen)


Andere entiteiten kunnen deelnemen aan andere consortiumrollen, zoals geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren, enz.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt:

Jan Hensmans - jan.hensmans@economie.fgov.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Type projecten

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

 

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons