U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bezorgdheden Raad over herziening LULUCF

18 april 2022 - door Ina De Vlieger

De EU-landbouwministers hebben op 7 april het EC-voorstel tot herziening van de LULUCF-verordening besproken. Enkele belangrijke punten hierbij zijn:

  • de methoden die de landbouw- en de bosbouwsector zullen gebruiken om koolopslag en emissies te rapporteren
  • de klimaat- en biologische gevaren die specifiek zijn voor de landbouw- en de bosbouwsector
  • de invoering nieuwe faciliteit voor landbouw, bosbouw en ander landgebruik (AFOLU) die ook de niet-CO2-emissies van de landbouw zal omvatten

 

Bezorgdheden Raad over herziening LULUCF

De Raad spreekt zijn steun uit voor de LULUCF-herziening, toch uit een aantal ministers zijn bezorgdheid over de methodologieën voor het opstellen van inventarissen en voor het in aanmerking nemen van natuurlijke verstoringen bij het nastreven van de jaarlijkse doelstellingen.

Landen met een aanzienlijke bosbouwsector plaatsen ook vraagtekens bij de verplichting uit hoofde van de verordening over de verdeling van de inspanningen om hun ongebruikte LULUCF-kredieten na 2030 aan andere lidstaten over te dragen.

Stavaza compromistekst Franse VZS

  • Op 6 april heeft het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een eerste ontwerpcompromis over de herziening van de Europese verordening (2018/84) betreffende landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) aan de EU-lidstaten toegezonden.
  • Deze compromistekst is (nog) niet openbaar gemaakt, maar werd op 11 april wel al besproken in de werkgroep milieu

Context herziening LULUCF

De herziening van de LULUCF-verordening maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket, dat erop gericht is de broeikasgasemissies van de EU tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

 

Bron

Website Raad van de EU, Voornaamste resultaten van de Raad Landbouw en Visserij, 7 april 2022

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons