U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CEF 2 Digital - Backbone networks for panEuropean cloud federation

Deadline

Code

CEF-DIG-2021-CLOUD

Inleiding

De krappe budgettaire beperkingen van eindgebruikers, het groeiende bewustzijn van de invloed van de cloud op klimaatverandering, de relatief lage penetratiegraad van de cloud in zowel de publieke als de particuliere sectoren (18%)3 en de behoefte om de vrije stroom van gegevens in de EU mogelijk te maken, zijn allemaal de vraag naar gefedereerde cloud- en edge-infrastructuren. Dergelijke infrastructuren moeten onderling worden verbonden op een zeer veilige, zeer energie-efficiënte en volledig interoperabel, met inachtneming van de gegevensbescherming en met een zeer lage latentie. Deze vraag wordt gestuwd door een technologische verschuiving waarbij de cloud de technologie is geworden die de basis vormt voor de invoering van opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), Blockchain, Internet of Things (IoT) en High-Performance Computing (HPC).

Toch is de markt voor clouddiensten en -infrastructuur sterk geconcentreerd bij een beperkt aantal bedrijven. Hoewel er op nationaal niveau enkele lokale alternatieven bestaan, is geen van de pan-Europese aanbieders in Europese handen. Hetzelfde geldt voor DNS4 resolutie, een cruciale backbone-functie om toegang te krijgen tot bronnen op het internet, is in toenemende mate geconcentreerd in de handen van een paar niet-Europese exploitanten, waardoor de algemene veerkracht van het internet veerkracht en potentieel onveilig wat betreft het waarborgen van de privacy waarborgen overeenkomstig de EU-voorschriften en bescherming tegen lokale bedreigingen voor de cyberveiligheid.

Deze situatie is vooral problematisch voor overheidsdiensten of publieke en private entiteiten die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen belang of van diensten van algemeen economisch belang alsook voor kritieke infrastructuren, die behoefte hebben aan bijzonder robuuste en veilige backbone-netwerken en interconnectiediensten diensten, zoals DNS-resolutie. Hun respectieve infrastructuren zijn niet naar behoren onderling verbonden en alternatieve (onder)aannemers die dergelijke diensten zouden kunnen verlenen zijn te klein zijn of niet voldoen aan hun hoge eisen op het gebied van gegevensbeheer 7.

Als antwoord op deze uitdaging heeft de Europese Commissie in haar datastrategie van februari 20208 zich ertoe verbonden te investeren in een High Impact Project inzake Europese dataruimten, en gefedereerde cloud-to-edge-infrastructuren en -diensten.
Samen met het programma Digitaal Europa, InvestEU en het Fonds voor herstel en Herstel- en veerkrachtfonds (RRF), zal het CEF Digital-programma, en in het bijzonder deze oproep de katalysator zijn voor het opzetten van grensoverschrijdende en nationale cloud-to-edge-infrastructuur interconnecties op zowel fysiek (d.w.z. netwerken met zeer hoge capaciteit) als functioneel niveau (d.w.z. DNS-resolutie, beheersystemen en softwaregedefinieerde infrastructuren) tussen sociaaleconomische aanjagers (SED) in de hele EU ten voordele van EU-burgers en -bedrijven.

Doelstellingen

In de context van deze oproep zijn de sociaal-economische stuwende krachten overheidsdiensten of publieke of private entiteiten die belast zijn met de exploitatie van DAB's of DAEB's.
De daarmee samenhangende architectuureisen om beveiliging, veiligheid, energie- en efficiënt gebruik van hulpbronnen, gegevensbescherming en interoperabiliteit van deze interconnecties maken deel uit van deze projectoproep.

 Deze oproep omvat volgende onderdelen:

 • CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS — Interconnection of backbone networks for Cloud federations - Works
 • CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES — Interconnection of Cloud federations with other Cloud, HPC and edge infrastructures - Studies
 • CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS — Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures - Works

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 80 000 000.

Begunstigden

 • Internationale organisaties

 • Koepelorganisaties

 • Lokale overheden

 • Non-profit organisaties

 • Onderzoeksinstellingen

 • Private ondernemingen

 • Publieke ondernemingen

 • Regionale of bovenlokale overheden

Info & contact

Alle info is terug te vinden op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Type projecten

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

 

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons