U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > calls >

Euroclusters for Europe's recovery

Deadline

Code

SMP-COSME-2021-CLUSTER-01

Inleiding

De crisis van COVID-19 heeft aangetoond hoe sterk onze Europese economieën zijn: het belang van verbindingen tussen Europese waardeketens en hun afhankelijkheid van een sterke en open interne markt en van externe bevoorradingsbronnen.
Europese bedrijven en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) werden geconfronteerd met met onverwachte verstoringen in hun toeleveringsketens, waarop velen totaal niet waren totaal onvoorbereid waren. Zij werden gedwongen nieuwe processen en technologieën in te voeren om aaan de nieuwe verwachtingen van de klanten te voldoen, en om vaardigheden te verwerven of te verbeteren om aan de nieuwe omstandigheden. Op een breder economisch niveau moest de EU massaal productie van innovatieve producten zoals COVID-19-vaccins.

Samenwerking tussen bedrijven en netwerken van bedrijven om deze problemen aan te pakken is dus van cruciaal belang.

 

Doelstellingen

Deze oproep streeft ernaar:

 • oplossingen te ontwikkelen en te anticiperen op uitdagingen voor disruptie in kritieke EU-waardeketens
 • de overgang naar groenere en meer digitale kmo's te versnellen
 • de industriële toepassing van technologieën, het stimuleren van hun markten en het promoten van de EU als mondiale koploper overeenkomstig de doelstellingen van de nieuwe industriestrategie voor Europa
 • de beheers-, coördinatie- en samenwerkingscapaciteit van EU-clusters tussen verschillende industriële ecosystemen in de eengemaakte markt van de EU te verbeteren
 • de ontwikkeling van meer clusters van wereldklasse in alle deelnemende landen versnellen om het mkb uit de Europese Unie beter te ondersteunen in de mondiale concurrentie
 • clusterconsortia aan te moedigen over sectorgrenzen heen te werken, synergieën en complementariteiten te benutten en een gezamenlijke "Europese" strategische visie te ontwikkelen die bestand is tegen externe schokken,
 • EU-kmo's helpen toegang te krijgen tot derde markten en groei te genereren uit internationale activiteiten
 • bijdragen tot de herscholing en bijscholing van het menselijke kapitaal van clusters in de hele EU

Met deze maatregel worden gezamenlijke clusterinitiatieven voor het herstel van Europa (EUROCLUSTERS) gelanceerd als georganiseerde inspanningen om:

 • de veerkracht van de industriële ecosystemen van de EU te verbeteren door de ontwikkeling van waardeketens die op de eengemaakte EU-markt met elkaar verbonden zijn
 • capaciteit op te bouwen om de strategische autonomie in de meest kritieke leveringen en technologieën van hun ecosystemen te vergroten, met inbegrip van de opschaling van productiefaciliteiten
 • de transformatie naar een groenere en meer digitale economie te versterken
 • de bij- en omscholing van de beroepsbevolking te bevorderen en tegelijk talenten aan te trekken
 • de toegang tot wereldwijde toeleverings- en waardeketens te herstellen en te verbeteren.

Budget

Indicatief budget: EUR 42.000.000

Begunstigden

een clusterorganisatie zijn of vertegenwoordigen (zie onderstaande definitie), een clusternetwerk van het programma (SMP) of andere soorten organisaties die groene en digitale transities nastreven en meebouwen aan de van veerkracht in de EU.

Definitie clusterorganisatie
In het kader van deze oproep moeten clusterorganisaties worden begrepen als de juridische entiteiten die de versterking van samenwerking, netwerken en leren in innovatieclusters ondersteunen en optreden als aanbieders van innovatieondersteuning of gespecialiseerde en op maat gesneden bedrijfsondersteunende diensten om innovatieactiviteiten te stimuleren, met name in het MKB. Zij zijn gewoonlijk de actoren die strategische partnerschappen tussen clusters te vergemakkelijken.

 

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je in het Funding and Tenders portal.

Vlaams contactpunt

Er is geen officieel Vlaams of Belgisch contactpunt. Je kan met vragen wel terecht bij:

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 553 12 66
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor de Eengemaakte Markt

Inleiding

Het Programma van de Eengemaakte Markt is de opvolger van het Programma voor het Concurrentievermogen en KMO-bedrijven (COSME), dat liep van 2014 tot en met 2020. Voor de financieringsperiode 2021 – 2027 is fors meer geld beschikbaar. Het programma richt zich op het verminderen van overlappingen en verbetering van de coördinatie en continuïteit, terwijl EU-burgers meer waar voor hun geld krijgen. Het fonds voorziet in financiële middelen op zes verschillende gebieden met elk specifieke doelstellingen.

 

Doelstellingen

Het toepassingsgebied van het programma bestrijkt de interne markt, het concurrentievermogen van kmo's en Europese statistieken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

1. De interne markt doeltreffender maken

 • belemmeringen voorkomen en wegnemen
 • de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het recht van de Unie ondersteunen op het gebied van de interne markt voor goederen en diensten, overheidsopdrachten, markttoezicht, en op het gebied van het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het recht inzake niet-contractuele aansprakelijkheid
 • de bestrijding van het witwassen van geld, het vrij verkeer van kapitaal, financiële diensten en het mededingingsbeleid, met inbegrip van de ontwikkeling van beheersinstrumenten

2. Het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren, met bijzondere nadruk op kmo's, en additionaliteit realiseren door maatregelen die voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's, markttoegang, internationalisering van kmo's, een gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's, het concurrentievermogen van de sectoren, de modernisering van de industrie en het stimuleren van ondernemerschap

3. Zorgen voor de doeltreffende werking van de interne markt door middel van normalisatie processen die:

 • de financiering van de Europese normalisatie en de participatie van de belanghebbenden bij de uitwerking van Europese normen mogelijk maken;  
 • de ontwikkeling van hoogwaardige internationale normen voor financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ondersteunen, de integratie daarvan in het recht van de Unie vergemakkelijken en innovatie en de ontwikkeling van goede praktijken op het gebied van bedrijfsrapportage bevorderen;

4. De belangen van de consumenten bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming en productveiligheid waarborgen door:

 • consumenten, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld mondiger te maken, bij te staan en voor te lichten; te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, duurzame consumptie en productveiligheid, met name door de ondersteuning van de bevoegde handhavingsinstanties, consumentenorganisaties en samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot verhaalmogelijkheden, en het verstrekken van passende markt- en consumenteninformatie;
 • de deelname van consumenten, andere eindgebruikers van financiële diensten en het maatschappelijk middenveld bij de beleidsvorming inzake financiële diensten te vergroten; een beter inzicht in de financiële sector te bevorderen;

5. Bijdragen tot een hoog niveau van gezondheid voor mensen, dieren en planten in de hele voedselketen en op aanverwante gebieden, onder meer door ziekten en plaagorganismen te voorkomen en uit te roeien, en het welzijn van dieren en een duurzame voedselproductie en -consumptie te ondersteunen;

6. Snel, onpartijdig en kostenefficiënt hoogwaardige statistieken over Europa te produceren en bekend te maken door middel van versterkte partnerschappen in het Europees statistisch systeem als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 223/2009 en met alle relevante externe partijen, met gebruikmaking van meervoudige gegevensbronnen, geavanceerde methoden voor gegevensanalyse, slimme systemen en digitale technologieën.

Welke soort acties:

 • Het scheppen van de juiste voorwaarden om de positie van alle actoren van de interne markt, waaronder bedrijven, burgers en consumenten, het maatschappelijk middenveld en de overheden te versterken door middel van transparante informatie en bewustmakingscampagnes, de uitwisseling van beste praktijken, de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling en verspreiding van expertise en kennis en de organisatie van opleidingen
 • De invoering van mechanismen waardoor burgers, consumenten, eindgebruikers, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van de Unie kunnen bijdragen aan politieke discussies, beleidsmaatregelen en besluitvorming, met name door ondersteuning van de werking van vertegenwoordigende organisaties op nationaal en Unie-niveau
 • Capaciteitsopbouw, vergemakkelijking en coördinatie van gezamenlijke acties tussen de lidstaten onderling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie, de gedecentraliseerde agentschappen van de Unie en de autoriteiten van derde landen
 • Ondersteuning van de doeltreffende handhaving en modernisering van het rechtskader van de Unie en de snelle aanpassing daarvan aan de steeds veranderende omgeving, onder meer door het verzamelen en analyseren van gegevens; studies, evaluaties en beleidsaanbevelingen; organisatie van demonstraties en proefprojecten; communicatieactiviteiten; ontwikkeling van specifieke IT-instrumenten om te zorgen voor een transparante en doeltreffende werking van de interne markt

De volgende acties komen in aanmerking voor financiering:

 • Voorzien in verschillende vormen van steun aan kmo's
 • Vergemakkelijken van de toegang van kmo's tot markten, door hen te ondersteunen bij het aanpakken van mondiale en maatschappelijke uitdagingen en de internationalisering van het bedrijfsleven, en de versterking van het industrieel leiderschap van de Unie in mondiale waardeketens, met inbegrip van het Enterprise Europe Network
 • Aanpakken van belemmeringen voor markttoegang en van administratieve lasten, en de totstandbrenging van een gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in staat te stellen voordeel te halen uit de interne markt
 • Bevorderen van de groei van bedrijven, met inbegrip van de ontwikkeling van vaardigheden, en van de industriële transformatie in de be- en verwerkende industrie en de dienstensector
 • Ondersteunen van het concurrentievermogen van bedrijven en van hele sectoren van de economie, en het ondersteunen van de invoering van innovatie en samenwerking tussen waardeketens door kmo's door ecosystemen en clusters strategisch te verbinden, met inbegrip van het gezamenlijke clusterinitiatief
 • Bevorderen van een ondernemend ondernemingsklimaat en een ondernemerscultuur, met inbegrip van de mentorschapsregeling voor nieuwe ondernemers en de ondersteuning van start-ups, duurzaamheid van bedrijven en doorgroeiers

De acties die steun verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen, beoordelen en monitoren van internationale normen op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen en voor toezicht op hun normeringsproces, komen in aanmerking voor financiering.

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 4.2 miljard euro

Cofinancieringspercentage: Het maximale subsidiepercentage varieert van 50% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Fiscalis
 • Douane 
 • InvestEU 
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • EFRO
 • ESF
 • Landbouwfondsen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Belastingen en Douane
Consumentenbeleid
Digitale agenda
Economisch bestuur
Handel
Interne markt
Ondernemingsbeleid
Fraude
Maritieme zaken en visserij
Plattelandsbeleid
Stedelijk beleid

Info & contact

Europese Commissie - EISMEA: https://eismea.ec.europa.eu/programmes/single-market-programme_en

Vlaams contactpunt

Er is geen officieel Vlaams of Belgisch contactpunt. Je kan met vragen wel terecht bij:

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 553 12 66
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Lees meer
Volg ons