U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees stappenplan voor economisch herstel

23 april 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelden gisteren een stappenplan voor een economisch herstel van de EU. Het is onderverdeeld in vier zaken: 

  • Een volledig functionerende en gerevitaliseerde interne markt
  • Een ongekende investeringsinspanning
  • Wereldwijd handelen
  • Een goed functionerend bestuurssysteem

Dit zijn zaken die op middellange termijn de EU weer moeten helpen revitaliseren en vormen een aanvulling op de zaken eerder beslist, die vooral gericht zijn op de eerste, korte termijn effecten van de economische crisis die door het coronacrisis is veroorzaakt. 

Europees stappenplan voor economisch herstel

1. Een volledig functionerende en gerevitaliseerde interne markt

In het document wordt eerst vooropgesteld om de interne markt te herstellen en verder te verdiepen en de bestaande waarde- en bevoorradingsketens die zijn ontwricht, te herstellen. Hierop wordt ook ingezet op de groene en digitale transformatie die werden voorgesteld in het werkprogramma van 2020 als dé twee uitdagingen waar de EU een essentiële en centrale rol wil pelen. De Green deal zal in dit opzicht dienen als een inclusieve en duurzame groeistrategie en de crisis heeft daarnaast ook het potentieel van digitaal voor het functioneren van onze economieën aangetoond.

Daarnaast wordt ook gehamerd op de strategische autonomie van de EU waarborgen door middel van een dynamisch industriebeleid, steun voor KMO's en startende ondernemingen en een effectieve screening van directe buitenlandse investeringen. De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat het dringend noodzakelijk is om kritieke goederen in Europa te produceren, te investeren in strategische waardeketens en de te grote afhankelijkheid van derde landen op deze gebieden te verminderen. 

Tot slot wordt ook de de financiële sector uitgenodigd om een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van de toegang tot financiering. De voltooiing van de banken - en kapitaalmarktenunie is nu ook van het grootste belang, zodat de financieringsstromen niet zullen opdrogen. 

2. Een ongekende investeringsinspanning

De Europese Unie heeft een significance investeringsinspanning nodig om het herstel te bevorderen en de economie te moderniseren, zowel via overheidsinvesteringen op verschillende beleidsniveaus als het mobiliseren van particuliere - en privé-investeringen. 

Opnieuw in lijn met de nieuwe beleidsprioriteiten houdt dit in dat er naast andere beleidsterreinen, zoals cohesie en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ook massaal moet worden geïnvesteerd in de groene en digitale transitie en de circulaire economie. 

Het Coronavirus Response Investment Initiative en de andere budgettaire maatregelen hebben bijgedragen aan de noodsituatie, maar er wordt gekeken naar andere instrumenten op middellange termijn:

  • Het toekomstige MFK zal een belangrijk instrument zijn om een duurzaam herstel en een volledig functionerende en gemoderniseerde interne markt te ondersteunen. Het zal rekening moeten houden met de gevolgen van de crisis voor de regio's en de getroffen sectoren, onder meer door de belangrijkste programma's te herzien om hun bijdrage aan het herstel en het herstel te maximaliseren en door marktfinanciering aan te boren. 
     
  • De EIB-groep heeft als grootste openbare investeringsbank ter wereld de komende jaren een grote verantwoordelijkheid voor het verstrekken van financiering tegen gunstige tarieven. Het is van cruciaal belang om haar de instrumenten, de steun en het kapitaal te verschaffen die nodig zijn om deze verantwoordelijkheid te vervullen en tegelijkertijd haar triple-A-status te behouden.

Het bedrag, de specifieke doelstellingen, het tijdschema en de aard van deze investeringsinspanning moeten worden vastgesteld als onderdeel van een alomvattend herstelfonds met de EU-begroting als kern. Dit herstelfonds moet nog worden uitgewerkt door de staatshoofden - en regeringsleiders en staat geagendeerd voor de Europese top van 23 april.  

3. Globaal handelen

De pandemie is een wereldwijd fenomeen en het is duidelijk dat de EU niet geïsoleerd kan optreden. De EU heeft als wereldspeler een bijzondere verantwoordelijkheid om via multilateralisme en een op regels gebaseerde internationale orde, samen met haar partners in de VN, de WTO, de G20 en de G7, een bijdrage te leveren aan een wereldwijd antwoord. In dit verband is het herstel van de handelsstromen en aanvoerroutes van het grootste belang. Tegelijkertijd moet de EU hulp bieden aan landen in nood. Een goed functionerend bestuurssysteem

4. Goed bestuur

Een goed functionerend governancesysteem is een essentiële voorwaarde om de crisis te boven te komen en herstel te waarborgen. De EU moet veerkrachtiger zijn en efficiënter en effectiever in gecoördineerd beheer. Daarnaast moeten ook de kernbeginselen - en waarden in het middelpunt van het functioneren van de EU moeten blijven staan.  Meer in het algemeen zal de Unie zich moeten bezinnen op haar eigen regels en werkwijzen in het licht van de tijdens de crisis opgedane ervaring.

Lees het hele document hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons