U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Deadline

Code

522

Inleiding

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. 

Doelstellingen

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.
* Een uitzondering hierop is voorzien voor vijftigplussers, voor deze groep zijn hooggeschoolden wel toegelaten

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 32.000 euro ESF
 • Maximaal 48.000 euro VCF

Voor sectorfondsen wordt een maximale subsidie voorzien van 160.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 64.000 euro ESF
 • Maximaal 96.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Begunstigden

Deze oproep richt zich op:

 • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
 • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
 • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
 • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
 • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ en 473 ‘‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020, kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

*Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).
**Zie 6.1 Selectiebeslissing voor procedure

Info & contact

Alle info vind je hier. Voor meer info, kan je terecht bij: 

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Tom De Bruyn

T: 02/552 83 06

E: tom.debruyn.wse@vlaanderen.be

Daarnaast is er ook een infosessie op 20 november. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons