U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

E-leren

Deadline

Code

524

Inleiding

Met deze oproep willen we opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren.

Binnen deze oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of het ontwikkelen van een nieuwe e-opleiding. Naast het onderzoeken van technologische mogelijkheden heeft men daarbij oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek en dient de promotor tevens verplicht een adequate begeleiding van de lerenden uit te werken naar, in/tijdens en na het online traject (nazorg), met extra aandacht voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden. Aansluitend wordt ook een begeleiding van de docenten uitgewerkt. Tenslotte kan men optioneel inzetten op bewustmaking en bekendmaking van het online aanbod bij mogelijke cursisten en werkgevers.

Met e-opleidingen bedoelen we in deze oproep louter en alleen blended opleidingen. Enkel blended opleidingen zijn toegelaten in de opleidingsdatabank. E-leren kan immers zowel online leren (afstandsleren dat volledig of bijna volledig online verloopt) of blended leren (combinatie van een face-to-face aanbod met een online component) betekenen.

Doelstellingen

Binnen deze oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of het ontwikkelen van een nieuwe e-opleiding.

We moedigen in deze oproep aan dat er gewerkt wordt aan praktijkgerichte opleidingen. Het wordt immers vaak als te moeilijk gezien om praktijkgerichte opleidingen om te zetten naar e-opleidingen, maar het is niet onmogelijk bijvoorbeeld via nieuwe technologieën zoals augmented reality en virtual reality.

Bij het ontwikkelen/aanpassen van de e-opleiding heeft men oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek: lesinhoud en leerdoelen opstellen of aanpassen, volgens de mogelijkheden van de doelgroep, in functie van de vernieuwende en innovatieve lesmethode (bv. gamification, webinar, groepswerk, inschakelen virtual (VR) of augmented reality (AR), LMS (Leer Management Systemen), …).
Hierbij dient de promotor tevens verplicht een adequate begeleiding van de lerenden uit te werken naar, in/tijdens (bv. hoe hou je de deelnemer betrokken? Hoe kan je uitval vermijden?) en na het online traject (nazorg). Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden, vb.  lerenden met een digitale achterstand, maar ook voor bijvoorbeeld acties inzake user experience voor mensen met een fysieke beperking. Er dient ook afstemming gezocht te worden met initiatieven als de toekomstige digibanken. Op www.e-inclusie.be kan tevens inspiratie gevonden worden. We beogen een begeleiding voor lerenden die duurzaam verankerd wordt in de werking van de opleidingsverstrekker. Hiertoe zullen flankerend aan de oproep, experten inzake user experience/usability design/instructional design aangesteld worden. Deze zullen worden geselecteerd via een aparte overheidsopdracht (zie verder) en zullen geen uitvoerende rol opnemen, maar een coachende, adviserende rol ter ondersteuning van de projectuitvoerders met als doel een optimale gebruikersvriendelijkheid bewaken in de output/resultaten van elk project. 
Aansluitend werkt de promotor verplicht ook een adequate begeleiding van de docenten/opleiders uit.

Ten slotte kan de promotor optioneel inzetten op bewustmaking en bekendmaking van het online aanbod bij mogelijke cursisten en werkgevers.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 4.150.645 euro waarvan 1.660.258,00 euro ESF-financiering en 2.490.387,00 euro  Vlaamse cofinanciering, onder voorbehoud van de beschikbare middelen, waarvan 4.000.000 waarvan 1.600.000,00 euro ESF-financiering en 2.400.000 euro Vlaamse cofinanciering voor de projecten en 150.645,00 euro (60.258 euro ESF en 90.387 euro VCF) voor de omkadering (experten inzake user experience/usability design/instructional design én facilitator lerend netwerk). 

Er is een maximale subsidie voorzien van 125.000 euro per project met volgende verdeling:
* Maximaal 50.000,00 euro ESF
* Maximaal 75.000,00 euro Vlaamse cofinanciering
Er is geen verplichte minimale private financiering vereist.

Begunstigden

Deze oproep richt zich naar private en publieke opleidingsverstrekkers mét een bestaande opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor de Vlaamse opleidingsincentives) of een opleiding die in de toekomst in de opleidingsdatabank kan/zal staan en dus met andere woorden voldoet aan de gestelde voorwaarden. Of aan de voorwaarden zal voldaan zijn, wordt gecontroleerd door de medewerkers van dienst Competenties, afdeling Tewerkstelling en Competenties van het Departement Werk en Sociale Economie. 
Zowel private als publieke opleidingsverstrekkers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking. VDAB, de SYNTRA-vzw’s (die in het VLAIO (EWI) netwerk komen vanaf 1 januari 2021) en gesubsidieerde/gefinancierde onderwijsinstellingen specifieke academies (deeltijds kunstonderwijs), Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Centra Basiseducatie (CBE), hogescholen en universiteiten) worden in deze oproep gezien als publieke opleidingsverstrekkers. Basisscholen en secundaire scholen worden uitgesloten van deelname aan deze oproep.


Ook opleidingsverstrekkers die geen opleiding hebben in de opleidingsdatabank en/of die een e-module wensen te ontwikkelen die niet kan voldoen aan de voorwaarden om in de opleidingsdatabank opgenomen te worden, zijn uitgesloten van deelname aan deze oproep.
Opleidingsverstrekkers kunnen eventueel een partnerschap aangaan, maar dit is niet verplicht.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die een project voor eigen personeel opzetten als ook basissscholen en secundaire scholen.
Via deze oproep beogen we een breed en gevarieerd pallet aan verschillende soorten projecten: van beginners tot gevorderden, soorten opleidingsverstrekkers, meer of minder praktijk, … op vlak van e-leren (zie ook 6.1).

Info & contact

Stephanie Beavis

T: 02/552 83 02

E: stephanie.beavis@vlaanderen.be

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Alle info vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons