U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

Deadline

Code

SwafS-14-2018-2019-2020

Doelstellingen

De Responsible Research and Innovation (RRI)-benadering die sinds 2011 door de Europese Commissie wordt ondersteund, is bedoeld om maatschappelijke actoren aan te moedigen om tijdens het hele onderzoeks- en innovatieproces (O&I) samen te werken om O&I en de resultaten ervan beter af te stemmen op de waarden, behoeften en verwachtingen van de samenleving. De ervaring leert dat strategieën en praktijken op basis van RRI O&I kunnen openstellen voor alle relevante actoren en de samenwerking tussen wetenschap en samenleving kunnen verbeteren, de aanwerving van nieuw talent bevorderen en wetenschappelijke excellentie combineren met sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Gebieden hebben een specifiek voordeel om de complexiteit van de uitdagingen van het samenspel tussen wetenschap en samenleving aan te pakken. Lokale actoren hebben inderdaad een grondige kennis van de fysieke territoriale context en de lokale ecologie, dwz de status quo van de complexe relaties tussen culturele, sociale, economische en politieke actoren, van de lokale dynamiek, geschiedenis, verwachtingen en vereisten, evenals specifieke problemen .

In de afgelopen eeuw heeft het lokale en regionale ontwikkelingsbeleid langzaam, ongelijk maar zeker dimensies die verband houden met wetenschap, technologie en innovatie (STI) geïntegreerd. De Europese Commissie steunde bijvoorbeeld regionale technologieplannen in de jaren negentig en regionale innovatiestrategieën in de jaren 2000. Sinds 2010 heeft de Commissie regio's aangemoedigd om slimme specialisatiestrategieën te ontwikkelen, gebaseerd op brede betrokkenheid van belanghebbenden, om specifieke gebieden van industriële en onderzoekskrachten te identificeren met potentieel voor concurrentievoordelen voor de regio. Een meer omvattende aanpak waarbij burgers en gemeenschappen betrokken zijn, zal waarschijnlijk resulteren in positieve effecten op STI en lokale en regionale ontwikkeling.

Gebieden kunnen werken aan de totstandbrenging van zelfvoorzienende O & I-ecosystemen die worden gekenmerkt door een hoge mate van openheid, democratische verantwoording en reactievermogen door actie te ondernemen om alle onderdelen van RRI te bevorderen (dwz gendergelijkheid, wetenschappelijk onderwijs, open toegang / open gegevens, publieke betrokkenheid en ethiek). Dit vereist dat zij relevante viervoudige helix-O & I-actoren bij elkaar brengen, bijvoorbeeld burgers en maatschappelijke organisaties (CSO's), universiteiten, onderzoeksinstellingen, formele en informele onderwijsinstellingen (inclusief basisscholen en middelbare scholen), overheden en overheidsinstanties (inclusief regionale en lokale overheidsdiensten en wetenschappelijke beleidsinstellingen), bedrijven (inclusief industrie, de dienstensector en sociale ondernemers) en wetenschapsmediators. Nieuwe O & I-werkmethoden binnen en tussen organisaties, waaronder nieuwe en transparante bestuursverhoudingen, zouden een grotere duurzaamheid en inclusiviteit op lokaal, nationaal, EU- en mondiaal niveau bevorderen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 6 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.  

Info & contact

Funding & Tenders Portal

Voor meer informatie, contacteer Margot Beereboom (margot.beereboom@fwo.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons