U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

Developing long-term monitoring and evaluation frameworks for the Common Agricultural Policy

Deadline

Code

FNR-02-2020

Inleiding

Het voorgestelde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020 kent een prominente rol toe aan het gebruik van indicatoren voor de voorbereiding van de GLB-plannen en voor de monitoring van het beleid. Terwijl het besluitvormingsproces over de wetgevingsvoorstellen voor het meerjarig financieel kader en aanverwante voorbereidende werkzaamheden aan de gang is, moeten onderzoeks- en innovatieacties de weg effenen voor modernisering op langere termijn van monitoring en evaluatie.

Doelstellingen

Het project zal de ontwikkeling op lange termijn van monitoring- en evaluatiekaders voor het landbouwbeleid ondersteunen. Voor zover mogelijk zullen deze kaders gebaseerd zijn op context, resultaten en impactindicatoren en de behoefte aan modernisering, vereenvoudiging en nauwkeurigheid weerspiegelen. Het project zal een inventaris van indicatoren, proxy's en gegevensbehoeften opstellen die een betere afstemming van het landbouwbeleid op sociaal, ecologisch en economisch vlak mogelijk zouden maken. Het consortium zal vertrouwen op de input van de relevante wetenschappelijke disciplines en administraties.

Het project moet onderzoeken hoe aan de geïdentificeerde gegevensbehoeften kan worden voldaan. Een sterke wetenschappelijke basis, gecombineerd met technische kennis en ondersteuning van de ICT en andere relevante sectoren, zou de verkenning van geavanceerde en innovatieve methoden voor het verzamelen van gegevens mogelijk moeten maken. Deze methoden zullen: (a) vertrouwen op een combinatie van verschillende bronnen, bijvoorbeeld het combineren van satellietgegevens met sensoren op de grond of gegevens opgevangen door drones; (b) waar mogelijk worden geautomatiseerd en / of vertrouwen op reeds bestaande platforms, sensoren of andere systemen, terwijl wordt geanticipeerd op toekomstige behoeften; (c) respecteren van andere economische of sociale behoeften, zoals een goede kosten-batenverhouding en respect voor privacy.

Het project zal de meest veelbelovende paden identificeren voor het beheer van toekomstige datastromen tussen de particuliere sector, de lidstaten en de EU (a) gericht op een onderlinge uitwisseling van middelen en (b) een beter gebruik van de gegevens en informatie mogelijk maken dan het beleid en evalueren. De behoeften op bedrijfsniveau moeten ook worden gedekt, bijvoorbeeld verbeterde mogelijkheden voor e-declaraties, one-stop gegevensinvoer, integratie van veld- en administratieve gegevens, of automatisch automatisch ophalen van gegevens uit wolken.

Het project zal rekening houden met bestaande relevante initiatieven en methoden en overwegen wat is ontwikkeld door de volgende projecten: Samenvatting, BEACON, CAPSELLA, SENSAGRI, Sen4Cap, evenals de projecten geselecteerd onder RUR-03-2018: Contracten voor effectieve en duurzame levering van agri-milieugoederen, RUR-20-2018: digitale oplossingen en e-tools voor het moderniseren van het GLB en DT-ICT-08-2019: digitale integratieplatforms voor de landbouw.

Budget

2 000 000

Begunstigden

Vind hier meer informatie over de begunstigden. 

Info & contact

Voor meer informatie contacteer patrick.demolder@vlaio.be.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons