U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsbijeenkomst onderwijs, jeugd, cultuur en sport

12 november 2019 - door Maarten Libeer

De onderwijsministers van de verschillende lidstaten kwamen samen om te spreken over: 

 • de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit van onderwijsstelsels in de EU. Een debat samen met de ministers van Financiën.
 • de verdere ontwikkeling van een Europese Onderwijsruimte
 • AI in onderwijs
 • de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap
Raadsbijeenkomst onderwijs, jeugd, cultuur en sport

Debat over onderwijsstelsels in de EU

Voor de eerste keer kwamen zowel de onderwijsministers als die van financiën samen, specifiek over investeringen in onderwijs. Twee kampen vormden zich. Aan de ene kant lidstaten die meer wilden spenderen en investeren. Aan de andere kant lidstaten die beter willen spenderen en investeren met de huidige middelen. België vroeg ook, samen met andere landen zoals Italië, of de fiscale regels niet flexibeler kunnen. Zo kan er sterker ingezet worden op infrastructuur. 

De ministers bespraken verder ook de problemen binnen Onderwijs en Opleiding waar ze in hun eigen lidstaat mee worstelen. Volgende zaken kwamen aan bod: 

 • De snelle digitale en sociale transformatie
 • Het tekort aan vaardigheden (skills gap)
 • Lerarentekort in verschillende lidstaten
 • De enorme vraag naar beroepsopleiding
 • Klimaatverandering

Om deze uitdagingen aan te gaan, wezen ze op het belang van de aanpassing en de verrijking van schoolprogramma's, de nood aan investeringen in voorschoolse educatie en de overbrugging van de kloof tussen vaardigheden en marktbehoeften.

Sommige deelnemers benadrukten de noodzaak om de competenties van leraren te verbeteren, met name op het gebied van digitale vaardigheden. De ministers zetten ook in op het belang van samenwerking op EU-niveau door uitwisseling van beste praktijken en verdere bevordering van de mobiliteit van studenten.

Europese Onderwijsruimte

De ministers hebben een resolutie aangenomen over de verdere ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte. De resolutie benadrukt de rol van levenslang leren, dat zich uitstrekt van voorschoolse educatie en zorg tot aan volwasseneneducatie.

Het idee voor een Europese onderwijsruimte werd voor het eerst naar voren gebracht op de sociale top van Göteborg in november 2017. Daar onderstreepten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de rol van onderwijs en opleiding voor het stimuleren van concurrentievermogen, groei, inzetbaarheid en sociale integratie.

Een van de meest opvallende initiatieven om dit doel te bereiken is 'de opkomst in 2024 van een twintigtal Europese universiteiten'. Dat bestaat uit bottom-up netwerken van universiteiten in de hele EU waarmee studenten een diploma kunnen behalen door studies in verschillende EU-landen te combineren en bijdragen tot het internationale concurrentievermogen van Europese universiteiten. 

Daarnaast nam Vlaanderen ook een eerste stap in die richting, doordat de Baltische staten en de Benelux-landen een intentieverklaring tekenden over de automatische, wederzijdse erkenning van hogere school diploma's. 

AI en onderwijs

De ministers kwamen overeen dat AI binnenkort een enorme impact zal hebben op onderwijs- en opleidingsstelsels in heel Europa. De volgende stappen leken hen essentieel: 

 • De integratie van AI in onderwijssystemen en opleiding
 • De invoering van codering sinds de vroege schooljaren
 • De introductie van interdisciplinaire studies om het functioneren van AI en de interactie ervan met mensen volledig te begrijpen
 • De ondersteuning bij de ontwikkeling van kritisch denken en probleemoplossing, waardoor mensen niet volledig op AI kunnen vertrouwen

De ministers hebben ook de kwestie van ethiek en gegevensbescherming aan de orde gesteld en hebben gewaarschuwd dat het uitgebreide gebruik van AI in de toekomst gepaard moet gaan met maatregelen om te voorkomen dat AI wordt misbruikt of schadelijk wordt behandeld.

Prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap

Het aantredende Kroatisch voorzitterschap presenteerde zijn werkprogramma op het gebied van onderwijs. Ze willen inzetten op de volgende prioriteiten:

 • Het aanleren van de nieuwe vaardigheden
 • Heroverweging van de plaats van onderwijs in het proces van het Europees semester
 • Nieuw strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding - ET 2030
 • De verdere ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte
 • Erasmus+-programma
 • Europese universiteiten

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons