U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese beleidsexperimenten op het gebied van onderwijs en opleiding onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau

Deadline

Code

EACEA/38/2019

Inleiding

Europese beleidsexperimenten zijn transnationale samenwerkingsprojecten die worden geleid door overheidsinstanties op hoog niveau van de programmalanden. Deze omvatten het testen van de relevantie, de doeltreffendheid, de potentiële impact en de schaalbaarheid van beleidsmaatregelen via parallelle veldexperimenten in verschillende landen, op basis van (semi-)experimentele benaderingen en gemeenschappelijke evaluatieprotocollen. Door strategisch leiderschap, methodologische deugdelijkheid en een sterke Europese dimensie te combineren, maken zij wederzijds leren mogelijk en ondersteunen zij empirisch onderbouwd beleid op Europees niveau.

PERCEEL 1:

— Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

— Onderwijs en onderwijsgevenden

PERCEEL 2:

— Financieringsmechanismen voor bijscholing en omscholing, met inbegrip van soortgelijke regelingen als individuele leerrekeningen

— Beleid en processen ter ondersteuning van de validatie van niet-formeel en informeel leren, onder meer door middel van doeltreffende richtsnoeren

Doelstellingen

De voorgestelde projecten moeten tot significante resultaten leiden op de volgende gebieden:

— ondersteuning van de prioriteiten voor beleidssamenwerking op EU-niveau zoals uiteengezet in het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020), voor zover noodzakelijk;

— verbeterde kennis en empirische onderbouwing voor hervormingen met een potentieel grote systemische impact in de betrokken sectoren in de in aanmerking komende landen;

— Europese meerwaarde door gezamenlijk beste praktijken en lessen over “wat werkt” en “wat werkt niet” te identificeren;

— schaalbaarheid en overdraagbaarheid van innovatieve maatregelen. Het opschalen betekent niet noodzakelijk alleen het dupliceren van de geteste maatregelen over een groter aantal begunstigden. Het moet veeleer worden begrepen als het creëren van de beste voorwaarden om de met succes geteste maatregelen onderdeel van een beleid of systeem te maken;

— gedegen samenhang en complementariteit tussen theorie en praktijk; tussen EU-beleid en -financieringsprogramma’s; tussen Europese, nationale en regionale maatregelen; tussen de rollen van beleidsmakers, belanghebbenden en onderzoekers.

Budget

14 000 000 euro verdeeld over twee percelen (zie onder) 

Perceel 1: 12 000 000 euro

Perceel 2: 2 000 000 euro 

Begunstigden

Aanvragers die in aanmerking komen voor deelname aan deze oproep zijn:

a) overheidsinstanties (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opleiding in de desbetreffende (nationale of gedecentraliseerde) context; overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs en opleiding (bv. werkgelegenheid, jeugdzaken, financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, gezondheid enz.) komen in aanmerking, mits zij aantonen dat zij een specifieke bevoegdheid hebben op het gebied waar de proefneming zal worden uitgevoerd;

b) publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en opleiding of op andere relevante gebieden;

c) publieke of private organisaties of instellingen die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien op het gebied van onderwijs en opleiding in andere sociaaleconomische sectoren (bv. ngo’s, informatie- en voorlichtingsdiensten, overheidsinstanties, bureaus of diensten die verantwoordelijk zijn voor: onderwijs, opleiding, jeugdzaken, werkgelegenheid, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, kwaliteitsborging, accreditatie en/of validatie, loopbaanbegeleiding, kamers van koophandel, het bedrijfsleven en sociale partners, vakorganisaties, maatschappelijke organisaties, culturele of sportorganisaties, evaluatie-entiteiten, onderzoeksinstellingen, media enz.).

Info & contact

Lees de volledige call hier. 

Alle informatie betreffende oproep EACEA/38/2019 is beschikbaar op de volgende website:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Oproepkenmerk EACEA/38/2019

E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons