U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Capacity Building in the field of Higher Education - Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education - ERASMUS+

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Inleiding

De actie Capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs (CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van het hoger onderwijs. De actie ondersteunt de relevantie, de kwaliteit, de modernisering en het reactievermogen van het hoger onderwijs in derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma voor sociaaleconomisch herstel, groei en welvaart en als reactie op recente trends, met name de economische globalisering, maar ook de recente achteruitgang van de menselijke ontwikkeling, kwetsbaarheid en toenemende ongelijkheid op sociaal, economisch en milieugebied, die nog wordt verergerd door de COVID-19-pandemie.

Verwacht wordt dat de actie zal bijdragen tot de overkoepelende prioriteiten van de Europese Commissie: de Green Deal (inclusief klimaatverandering, milieu en energie), digitale transformatie en datatechnologieën, allianties voor duurzame groei en werkgelegenheid, migratiepartnerschappen, en governance, vrede en veiligheid, en tot de externe dimensie van het interne beleid van de EU op het gebied van onderwijs. Het zal een succesvol groen en duurzaam mondiaal economisch herstel ondersteunen in de derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma, gekoppeld aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de Overeenkomst van Parijs.

De activiteiten en resultaten van de projecten van het GHE moeten zodanig zijn dat zij ten goede komen aan de in aanmerking komende derde landen die niet met het programma zijn geassocieerd, aan hun instellingen voor hoger onderwijs en aan hun systemen.

Doelstellingen

Projecten in het kader van dit onderdeel moeten gericht zijn op de verschillende vorderingen en uitdagingen van IHO's in daarvoor in aanmerking komende derde landen die niet bij het programma betrokken zijn, het effect van het programma vergroten en waar nodig een aanvulling vormen op andere financieringsbronnen. Zij introduceren nieuwe benaderingen en initiatieven in het hoger onderwijs, gebaseerd op intercollegiaal leren en de overdracht van ervaringen en goede praktijken, die niet alleen de instellingen, maar ook de samenleving in het algemeen betreffen. Partnerschappen voor transformatie in het hoger onderwijs zijn complexe en innovatieve capaciteitsopbouwprojecten gebaseerd op de overdracht van ervaringen, competenties en goede praktijken met een reeks onderling verbonden activiteiten die tot doel hebben de capaciteiten van de IHO's waarop de projecten gericht zijn, te versterken om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken, zoals migratie, klimaatverandering, bestuur en verschuivingen naar een digitale economie. De resultaten van de projecten moeten een significant langetermijneffect hebben op de IHO's waarop de projecten gericht zijn, ook na de looptijd van de projecten, en als zodanig ten goede komen aan de samenleving als geheel. In deze projecten zullen met name de volgende elementen worden gecombineerd ten behoeve van IHO's in de derde landen die niet geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma:

Innovatie in het hoger onderwijs om de relevantie ervan voor de arbeidsmarkt en de samenleving te vergroten. Verwacht wordt dat de voorgestelde projecten de wanverhouding tussen de behoeften van de werkgevers en het aanbod van de instellingen voor hoger onderwijs aanpakken en integrale oplossingen voorstellen om de inzetbaarheid van de studenten te verbeteren. Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van alomvattende interventies die bestaan uit:

 • het ontwerpen van innovatieve curricula en het introduceren van innovatieve elementen in de bestaande curricula;
 • de toepassing van innovatieve leer- en onderwijsmethoden (d.w.z. onderwijs en leren waarbij de leerling centraal staat en echt probleemgestuurd onderwijs en leren)
 • de actieve betrokkenheid bij het bedrijfsleven en bij onderzoek, de organisatie van permanente educatieve programma's en activiteiten met en binnen ondernemingen de versterking van de capaciteiten van IHO's in derde landen die niet met het Erasmus+-programma zijn geassocieerd, om doeltreffend te netwerken op het gebied van onderzoek en wetenschappelijke en technologische innovatie.

Bevordering van hervormingen in IHO's om katalysatoren te worden van economische en sociale ontwikkeling in de derde landen die niet met het programma geassocieerd zijn. De projecten moeten de IHO's ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van institutionele hervormingen die hen democratischer, inclusiever, rechtvaardiger en volwaardig onderdeel van de civiele samenleving zullen maken. Institutionele hervormingen omvatten nieuwe bestuurs- en beheerssystemen en -structuren, gereedheid op het gebied van digitale vaardigheden, moderne universitaire diensten, kwaliteitsborgingsprocessen, instrumenten en methoden voor professionalisering en professionele ontwikkeling van academisch, technisch en administratief personeel. De ontwikkeling van een ondernemingsgerichte mentaliteit en betere competenties en vaardigheden binnen de instellingen zijn sleutelaspecten voor het welslagen van dit onderdeel. Het aanleren van transversale vaardigheden, onderwijs in ondernemerschap en de praktische toepassing van ondernemersvaardigheden zullen IHO's in staat stellen hun kennis en middelen ten dienste te stellen van hun lokale/nationale/regionale gemeenschappen.

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons