U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Deadline

Code

CERV-2022-CHILD

Inleiding

Op 24 maart 2021 heeft de Commissie de EU-strategie voor de rechten van het kind vastgesteld, die meer dan 40 acties omvat die de Commissie tegen 2024 zal uitvoeren of zal beginnen uit te voeren tegen 2024. Het werk aan de strategie is gebaseerd op overleg met kinderen (online en offline) en resulteerde in meer dan 10 000 antwoorden op een onlinevragenlijst .
Kinderen werd onder meer gevraagd hoe zij zich betrokken voelden bij besluitvormingsprocessen. Een grote meerderheid van de kinderen (70%) zou graag aan het nemen van beslissingen die hun leven beïnvloeden. In de enquête Europa Kids wil van 2018/19 gaf slechts 7% van de kinderen aan dat ze het gevoel hadden dat er altijd naar hen werd geluisterd, met inbegrip van kinderen in kwetsbare situaties.
Uit de in kaart gebrachte studie over de participatie van kinderen aan het democratische en politieke leven in de EU, die in februari 20216 toonde aan dat in slechts 4 van de 27 landen regeringen de mening van  kinderen of jongeren in besluitvormingsprocessen bij wet verplicht. Ook werd ook benadrukt hoe vaak kinderparticipatie niet veel invloed heeft op de beslissingen. Om al deze problemen aan te pakken, gaat het eerste thematische gebied van de EU-strategie voor de rechten van het kinderrechten gaat over kinderparticipatie, opgevat als het recht van kinderen om gehoord te worden en de verplichting voor volwassenen om dit te vergemakkelijken en te organiseren op een zinvolle, inclusieve en veilige manier.
De Commissie heeft al meer acties ondernomen en zal dit blijven doen om kinderen nauwer bij de besluitvormingsprocessen te betrekken. Een van die initiatieven is de toekomstige oprichting van het EU-platform voor kinderparticipatie, dat bestaande en nog op te richten mechanismen voor kinderparticipatie met elkaar zal verbinden. De Commissie heeft ook kinderparticipatie op lokaal en nationaal niveau gesteund, onder meer via financiering (REC 202010 en CERV 202111) en is van plan aan te dringen op meer systemische veranderingen op lokaal en nationaal niveau ter ondersteuning van de uitvoering van de eerste thematische pijler van de strategie.
De oproep erkent de noodzaak dat voorstellen in gelijke mate ingaan op de specifieke kenmerken van de situatie van meisjes en jongens, in al hun verscheidenheid.

Doelstellingen

 • Het ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van alomvattend beleid ter bescherming en de rechten van het kind te beschermen en te bevorderen.
 • Ondersteunde beleidsinitiatieven: EU-strategie voor de rechten van het kind.

Mogelijke activiteiten (scope)

 • het opzetten van duurzame programma's op lange termijn, en kinderparticipatie mechanismen op lokaal en nationaal niveau, ook in scholen;
 • steunverlening aan en uitbreiding van de operationele reikwijdte van bestaande mechanismen voor van bestaande mechanismen voor kinderparticipatie, met als doel deze in te bedden in het bredere besluitvormingsprocessen en het democratisch bestel op lokaal en nationaal niveau;
 • wederzijds leren, opleidingsactiviteiten, uitwisseling van goede praktijken, samenwerking, met inbegrip van het inventariseren van goede praktijken;
 • capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten van nationale, regionale en lokale autoriteiten;
 • Opleiding en bewustmakingsactiviteiten voor kinderen en volwassenen over het recht om gehoord te worden en over kinderparticipatie.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 3 010 000.

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Citizens, Equality, Rights and Values Programma - CERV

Inleiding

De Europese Unie is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Deze rechten en waarden wil de Commissie actief verder ontwikkelen beschermen, bevorderen
en handhaven. Het CERV-programma biedt daarom financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Doelstellingen

Het Citizens, Equality, Rights and Values programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programmaperiode 2014-2020. Dat programma dient om de rechten en waarden uit de EU-Verdragen te beschermen, en om open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand te houden.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

1. Beschermen en promoten van de Europese waarden

 • Financiële steun aan middenveldorganisaties die op lokaal, regionaal en transnationaal Europese waarden en rechten cultiveren en bevorderen

2. Gelijkheid en Rechten

 • Voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie o.b.v. geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, beperking, leeftijd of geaardheid
 • Steun voor beleid rond gendergelijkheid en anti-discriminatie, en beleid tegen racisme en onverdraagzaamheid
 • Beschermen en promoten van de rechten van het kind, mensen met een beperkte, Europese burgerrechten en het recht op bescherming van data

3. Engagement en betrokkenheid van burgers:

 • Vergroten van de kennis van burgers over de Unie, diens geschiedenis, cultureel erfgoed en diversiteit
 • Promoten van uitwisseling en samenwerking tussen burgers uit verschillende lidstaten; promoten van burgerparticipatie zodat burgers vaker hun mening geven over diverse Europese acties

4. Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld

 • Focus op geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen, en andere groepen 
 • Aandacht voor steun aan slachtoffers van geweld

Raadpleeg hier het werkprogramma 2021-2022

Type projecten

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Bekijk hier een korte video over het programma

Budget

Budget 2021-2027: € 1 554 000 000

Maximum cofinancieringspercentage: 90%

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons