U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Raad milieu: waarover hebben de ministers het gehad?

21 december 2021 - door Celeste Wezenbeek

De laatste Raad milieu van 2021 is voorbij. Lees hier waarover de ministers het allemaal hebben gehad. 

Fit for 55- pakket

De ministers hebben oriënterend debat gehouden over de dossiers in het pakket 'Fit for 55' die onder de bevoegdheid van de Milieuraad vallen. Specifiek ging het over:

  • herziening van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)
  • herziening van de verordening over bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door lidstaten (regelgeving voor het delen van inspanningen)
  • herziening van de verordening betreffende de uitstoot en verwijdering van broeikasgassen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
  • herziening van de regels voor de CO 2  van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
  • verordening tot oprichting van een sociaal klimaatfonds

De ministers wisselden van gedachten over het ambitieniveau dat nodig is voor verdere voortgang van de vijf klimaatdossiers in de komende maanden, rekening houdend met de verschillende onderlinge verbanden tussen de voorstellen van het pakket 'Fit for 55'. De ministers gaven ook hun mening over wat zij beschouwen als de meest gevoelige kwesties in de vijf dossiers.

 

Raad milieu: waarover hebben de ministers het gehad?

Batterijen 

Het voorzitterschap presenteerde een verslag aan de ministers over de stand van de besprekingen over de wetgeving inzake batterijen en afgedankte batterijen. Het verslag geeft een samenvatting van de besprekingen die onder het Sloveense voorzitterschap zijn gehouden en identificeert de resterende aspecten en technische kwesties waarover moet worden onderhandeldt. De ministers hebben tijdens hun besprekingen richtsnoeren gegeven voor toekomstige werkzaamheden met betrekking tot dit voorstel.

Het voorstel van de Commissie, dat een jaar geleden werd gepresenteerd, heeft tot doel de milieu- en sociale effecten van batterijen in alle stadia van hun levenscyclus te verminderen - van de inkoop van materialen tot productie, gebruik, recycling en verwijdering.

EU-bodemstrategie 2030

De ministers wisselden van gedachten over de EU-bodemstrategie voor 2030, die op 17 november 2021 door de Commissie werd gepresenteerd. De strategie stelt een kader vast met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van bodems en stelt een reeks vrijwillige en wettelijk bindende maatregelen voor. Het heeft tot doel de koolstof in de bodem in landbouwgrond te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan, aangetaste grond en bodem te herstellen en ervoor te zorgen dat in 2050 alle bodemecosystemen in een gezonde toestand verkeren. De strategie voorziet ook in een wetsvoorstel, tegen 2023, voor een nieuwe bodemgezondheidswet.

Veerkracht van kritieke entiteiten

De Raad heeft een algemene oriëntatie aangenomen over de ontwerprichtlijn betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten. Dit ontwerpinstrument heeft tot doel de kwetsbaarheden te verminderen en de bescherming te versterken van infrastructuren die essentieel zijn voor de samenleving, het functioneren van de economie en het welzijn van de burgers.

Andere zaken

De Commissie presenteerde haar voorstel over het minimaliseren van het risico van ontbossing en bosdegradatie in verband met producten die op de EU-markt worden gebracht, en haar voorstel over de overbrenging van afval. De Commissie heeft de ministers informatie verstrekt over de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Het voorzitterschap deelde informatie over de informele bijeenkomst van ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke aangelegenheden - de rol van Europese steden in de groene transitie en bij het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal (gehouden in Ljubljana op 26 november 2021). Het voorzitterschap informeerde de ministers ook over een workshop over de hervorming van REACH-autorisatie en -beperking (die op 9 november 2021 in Brdo werd gehouden).

Het voorzitterschap en de Commissie hebben aan de ministers verslag uitgebracht over recente internationale bijeenkomsten, waaronder de COP26-klimaattop, het eerste deel van de COP15-top over biodiversiteit, de zevende zitting van de bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag van Aarhus over toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden en de COP22 van het Verdrag van Barcelona voor de bescherming van de Middellandse Zee tegen vervuiling.

Oostenrijk, gesteund door Hongarije, Cyprus en Luxemburg, heeft de ministers informatie verstrekt over gecoördineerde actie met betrekking tot de regulering van planten die zijn verkregen met nieuwe genomische technieken. Spanje heeft de ministers geïnformeerd over het derde forum voor schone lucht (dat op 18-19 november 2021 in Madrid is gehouden). Litouwen, gesteund door Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Malta, Polen, Roemenië deelde informatie over het mobiliteitspakket in het kader van de ambities van de Europese Green Deal. Frankrijk presenteerde het werkprogramma van zijn aantredend voorzitterschap.

De Raad nam ook zonder debat de punten aan die voorkomen op de lijsten van wetgevende en niet-wetgevende A-punten.

Bron en meer lezen.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons