U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Informele Raad milieu: wat werd er besproken?

26 januari 2022 - door Celeste Wezenbeek

De gezondheid van mens en milieu en de bescherming van de natuurlijke omgeving stonden centraal in de besprekingen die van 20 tot 21 januari plaatsvonden als onderdeel van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De ministers van milieu kwamen tijdens verschillende sessies bijeen om belangrijke kwesties aan te pakken: chemicaliën, geïmporteerde ontbossing, agro-ecologie, de rechtvaardige transitie en interacties tussen milieu, klimaat en energie, met name de uitdagingen rond bossen.

De agro-ecologische transitie: EU-coherentie en harmonisatie van gewasbeschermingsmiddelen

Deze uitwisseling maakt het mogelijk om:

 • Best practices te delen om het gebruik van pesticiden te verminderen en rekening te houden met het ambitieuze beleid dat door verschillende lidstaten is ingevoerd;
 • de meest relevante maatregelen identificeren die collectief op Europees niveau moeten worden gehandhaafd om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren, wat een belangrijk onderdeel is van de agro-ecologische transitie;
 • benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde inspanning om alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen te vinden en oplossingen voor landbouwers aan te bieden;
 • bijzondere aandacht vestigen op "spiegelclausules", met name om te eisen dat geïmporteerde producten worden onderworpen aan de normen die van kracht zijn in de Europese Unie.
 • rekening te houden met de uitgesproken belangstelling van de lidstaten voor het beginsel van een verbod op de uitvoer naar derde landen van in de EU verboden chemische producten.

Deze eerste werksessie valt onder de aanstaande herschikking van de richtlijn over het duurzame gebruik van pesticiden, die zal worden besproken in de vergaderingen van de Landbouwraad. Het doel van de richtlijn is om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. De milieuministers krijgen de kans om deze kwestie opnieuw te bespreken tijdens de bijeenkomst van de Milieuraad in juni.

 

Informele Raad milieu: wat werd er besproken?

Uitvoering van de Europese duurzaamheidsstrategie op het gebied van chemische producten

Tegen het einde van het jaar worden verschillende grote initiatieven verwacht:

 • de transversale definitie van het begrip hormoonontregelaars in de CLP-verordening (verordening inzake indeling, verpakking en etikettering);
 • de voorgestelde herziening van de REACH-verordening betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen;
 • de beperkingen die op deze stoffen van toepassing zijn.
 • De implementatie van het concept "een stof/een evaluatie" en de noodzaak van een geharmoniseerde definitie van nanomaterialen werden onderzocht.

De discussies gingen over de uitdagingen die gepaard gaan met het verbieden van de export van chemicaliën die in de Europese Unie verboden zijn.

Bestrijding van geïmporteerde ontbossing

De bestrijding van geïmporteerde ontbossing, een van de prioriteiten van het Franse voorzitterschap, staat centraal in de besprekingen tussen de lidstaten. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om nauwkeurigere informatie te verzamelen over de belangrijkste elementen van de standpunten van de lidstaten met betrekking tot het wetgevingsvoorstel van de Commissie en om het debat op gang te brengen over de uitdagingen die de samenwerking met derde landen met zich meebrengen. Het voorstel van de Commissie kreeg een zeer positieve reactie op dit onderwerp, waardoor Europeanen producten zouden kunnen consumeren in de wetenschap dat ze niet hebben bijgedragen aan de vernietiging van tropische bossen.

De komende weken worden verschillende bepalingen besproken:

 • uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot andere basisproducten zoals rubber;
 • rekening houdend met de impact van de productie van deze materialen op andere kwetsbare en biodiversiteitrijke ecosystemen, zoals graslanden en wetlands, en deze mogelijk onder het toepassingsgebied van de verordening te brengen. 

De rol van bossen en de houtsector in milieu-, energie- en klimaatbeleid

Deze sessie bevestigde opnieuw de complexe en sleutelrol van bossen en de houtsector in het succes van het klimaat-, milieu- en energiebeleid van de EU. Er werden gemeenschappelijke punten van overeenstemming geïdentificeerd om ambitieuze, compatibele doelen te definiëren, met name in het kader van de onderhandelingen over de LULUCF-verordening en de RED III-herziening van het Fit for 55-pakket. Een aanzienlijk aantal ministers benadrukte de gedeelde inzet om het gebruik van hout voor het aanleggen van koolstofputten in de lidstaten te bevorderen en tegelijkertijd de bosecosystemen in stand te houden. Uit de discussies kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren:

 • de essentiële rol van koolstofputten in bossen bij het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 en het versterken van overheidsoptreden ter ondersteuning van bossen;
 • het toegenomen gebruik van hout op weg naar gebruik op lange termijn;
 • verbeterde recycling en energieterugwinning van biomassa afval; en
 • de relevantie van het principe van "cascadebenutting" van biomassa, dat met onderscheidingsvermogen moet worden toegepast.

De rechtvaardige transitie

Tijdens de bijeenkomst hebben de ministers een discussie gevoerd over de kansen die de CO2-arme transitie biedt en over het concept van de 'rechtvaardige transitie'. Een aantal ministers benadrukte het belang van een rechtvaardige transitie door middel van ondersteunende maatregelen om de herscholing van werknemers en de transitie voor bedrijven te vergemakkelijken en om huishoudens te helpen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest kwetsbaren. Desalniettemin blijven de discussies open over de methoden en middelen die, zowel op nationaal als op Europees niveau, moeten worden ingezet om dit te bereiken. Wat betreft de uitbreiding van de koolstofmarkt tot het wegvervoer en de bouwsector, werd er geen consensus bereikt over dit voorstel en moet het verder diepgaand worden besproken, met inbegrip van alternatieve benaderingen.

Bron en meer lezen.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons